.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wspólna działka w związku partnerskim - przeniesienie własności po rozstaniu na jednego z partnerów

Autor: Kinga Karaś • Opublikowane: 26.04.2021 • Zaktualizowane: 26.04.2021

Żyłem w związku partnerskim z kobietą. Jakiś czas temu z partnerką kupiliśmy działkę budowlaną. Mamy wspólny kredyt, jesteśmy prawnymi właścicielami nieruchomości 50/50. Postanowiliśmy się rozstać i chcielibyśmy przenieść prawa właściciela na mnie. Czy jest to możliwe i jak należy postępować? Jakie pismo należy przygotować dla banku o tym, iż jedna z osób zrzeka się z prawa własności działki? Jakąś umowę o przeniesieniu całości nieruchomości na byłego partnera? Jesteśmy po rozmowach w banku i bank wstępnie wyraził zgodę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wspólna działka w związku partnerskim - przeniesienie własności po rozstaniu na jednego z partnerów

Podstawę prawną stanowi ustawa Kodeks cywilny i ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (zwana dalej: ustawą).

Przeniesienie prawa własności całości nieruchomości

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z przeniesieniem prawa własności nieruchomości oraz ewentualnym przejęciem kredytu.

 

W tej sytuacji mamy do czynienia z dwoma głównymi zagadnieniami. Pierwszym z nim jest przeniesienie na Pana rzecz umowy kredytu hipotecznego. Drugim zagadnieniem jest przeniesienie prawa własności nieruchomości.

Przepisanie kredytu na byłego partnera

Przepisanie kredytu hipotecznego na rzecz jednego z kredytobiorców lub też inną osobę wymaga zgody udzielonej przez bank. W umowie brak jest okoliczności, które uzależniałyby możliwość uzyskania takie zgody, dlatego też w przeważającej większości spraw zależy to os udzielenia jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia spłaty tego zobowiązania. Jeżeli Pana zdolność kredytowa i możliwości zarobkowe wzrosły w tym czasie to bank powinien dokonać oceny Pana zdolności kredytowej do przejęcia połowy zobowiązania i na tej podstawie wyrazić zgodę na takie przejęcie długu.

 

Na marginesie udzielanej odpowiedzi wskazuję, iż mając na uwadze okoliczność, że kredyt ten został zawarty we frankach szwajcarskich, bankowi może zależeć na wyrażeniu zgody na porozumienie w tej kwestii. Jednak często takie zgody uzależnione są od zrzeczenia się roszczeń z tego tytułu i może skutkować brakiem możliwości stwierdzenia nieważności lub tzw. odfrankowieniem takiej umowy. Dlatego też taka czynność, jeżeli sprawa o stwierdzenie nieważności tej umowy lub jej odfrankowienie nie została prawomocnie zakończona, może być to dla Państwa niekorzystna. Natomiast sama możliwość wystąpienia z powyższymi roszczeniami jest poza zakresem przedmiotowego pytania. Dlatego też, aby zweryfikować szczegółowe wymagania stawiane przez bank celem przejęcia przez Pana z zapytaniem do aktualnego wierzyciela (bank) z wnioskiem o sprawdzenie pana zdolności kredytowej pod kątem wyrażenie zgody na przejecie przez Pana całości kredytu na siebie. Wówczas bank dokona szczegółowej analizy pana sytuacji materialnej i wskaże na możliwości zabezpieczenia takiego roszczenia. Zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem tego banku: określa on każdorazowo, w zależności od potrzeb, dokumenty i informacje, które powinny być dołączone przez wnioskodawcę do wniosku lub przedstawione do wglądu, w tym stanowiące podstawę oceny zdolności kredytowej. W szczególności bank wymaga:

 

  • dokumentów określających status prawny Wnioskodawcy,
  • informacji o rodzaju i zakresie działalności gospodarczej lub innej prowadzonej przez Wnioskodawcę,
  • informacji finansowej o działalności firmy, w tym informacji o stanie majątkowym i sytuacji gospodarczej;
  • dokumentów dotyczących zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami, w tym dokumentów stanowiących podstawę do sporządzenia oceny zdolności kredytowej ewentualnych poręczycieli i gwarantów,
  • informacji i dokumentów dotyczących przedsięwzięcia, które ma być finansowane z udziałem Banku oraz wielkości wkładu własnych środków.

Przejęcie długu

Zgodnie z art. 519 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu).

§ 2. Przejęcie długu może nastąpić:

1) przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron;

2) przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna”.

 

Stosownie do art. 521:

 

„§ 1. Jeżeli skuteczność umowy o przejęcie długu zależy od zgody dłużnika, a dłużnik zgody odmówił, umowę uważa się za niezawartą.

§ 2. Jeżeli skuteczność umowy o przejęcie długu zależy od zgody wierzyciela, a wierzyciel zgody odmówił, strona, która według umowy miała przejąć dług, jest odpowiedzialna względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia”.

Forma przeniesienia nieruchomości na byłego partnera

Jeżeli chodzi o przeniesienie własności nieruchomości, to tutaj mają Państwo dość dużą swobodę. Własność nieruchomości jest odrębna od ustanowionej hipoteki, która zabezpiecza spłatę kredytu i może zostać przeniesione pomimo obciążenia. Ustanowiona hipoteka oznacza, iż niezależnie od właściciela tej nieruchomości, bank może zaspokoić się z przedmiotu zabezpieczenia – nieruchomości. Tak więc, prawo do 1/2 udziału we własności nieruchomości może zostać przez jednego z Państwa przeniesione zarówno w formie darowizny, jak i sprzedane.

 

Podsumowując, aby ustalić warunki przeniesienia kredytu hipotecznego na Pana rzecz, należałoby wystąpić ze stosownym wnioskiem do banku, który dokona oceny Pana zdolności kredytowej i ewentualnie zażąda jakiś dodatkowych zabezpieczeń (np. poręczenia, gwarancji). Jednak mając na uwadze, iż jest to kredyt we frankach szwajcarskich udzielony w 2008 roku (co do których istnieje tendencja do korzystnych na rzecz konsumentów wyroków sądowych), być może wystarczający dla banku może okazać się sam aneks do umowy, na mocy którego zrzeknie się Pan roszczeń z tytułu ewentualnego odfrankowienia lub stwierdzenia nieważności takiego kredytu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton