.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wprowadzenie samochodu do spółki partnerskiej

Do spółki partnerskiej przystąpił nowy partner, który jest posiadaczem samochodu osobowego. Chciałby ten samochód wprowadzić do majątku spółki i koszty związane z jego użytkowaniem zaliczać do kosztów uzyskania przychodu. Jak to zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (K.s.h.)1 do nieuregulowanych postanowień dotyczących spółki partnerskiej mają zastosowanie przepisy o spółce jawnej:

 

„Art 28. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.”

 

„Art. 48 (…)

§ 2. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki.

§ 21. W przypadku zawarcia lub zmiany umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy wkład wspólnika może być wyłącznie pieniężny.

§ 3. Prawa, które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki, uważa się za przeniesione na spółkę.”

 

„Art. 49. § 1. Jeżeli wspólnik zobowiązał się wnieść tytułem wkładu do spółki rzeczy inne niż pieniądze na własność lub do używania, wówczas do jego obowiązku świadczenia i ryzyka przypadkowej utraty przedmiotu świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży lub o najmie.”

 

„Art. 89. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej.”

 

Zgodnie z ustawą2:

 

„Art. 22a.

1. Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.”

 

„Art. 22g.

1. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się: (…)

4) w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną:

a) wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne – jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,

b) wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,

c) wartość określoną zgodnie z art. 19 – jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie; (…).”

 

Art. 23.

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (…)

4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania; (…).”

 

Zgodnie z art. 8 § 1 K.s.h. spółka partnerska może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym prawa rzeczowe.

 

Natomiast przepis art. 49 ust. 1 K.s.h. oznacza, że wspólnik, przenosząc własność, przenosi ją na współwłasność łączną wspólników oraz wydaje wspólnikom i spółce rzeczy bez zapłaty ceny.

 

Należy zauważyć w tym miejscu, że wspólnicy spółki partnerskiej mają prawo do dokonywania przesunięć majątkowych między majątkiem wspólnym a swoimi majątkami osobistymi, np. mogą wycofać samochód z majątku spółki, konwertując współwłasność łączną w ułamkową lub też tylko we własność jednego ze wspólników.

 

Po pierwsze, w kwestii amortyzacji auta i zaliczania wydatków do kosztów przychodu należy zaznaczyć, że samochód, jako środek trwały, ulega zużyciu podczas użytkowania. Aby w bilansie nie była prezentowana jego wartość początkowa, poddaje się te środki amortyzacji. Działanie takie polega na tym, że regularnie można odpisywać wartość poszczególnych części jako zużytych, inaczej mówiąc zamortyzowanych. Odpisywanie tych kosztów liczy się od wartości początkowej wniesionego wkładu, tj. samochodu, w odstępach comiesięcznych od dnia wprowadzenia auta do ewidencji, której prowadzenie jest obowiązkowe zgodnie z wymogami ustawy.

 

Kwestie wskazane podniesiono w interpretacji organów podatkowych: w postanowieniu Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 14 marca 2005 r., sygn. I US.I/415/1/05.

 

Zgodnie z zapisem ustawy amortyzacji podlegają maszyny wskazane w art. 23a ust. 1.

 

W sytuacji, kiedy do spółki partnerskiej wnoszone są wkłady niepieniężne, tj. aporty, za wartość początkową uważa się wartości wskazane w art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy.

 

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, że wspólnicy spółki partnerskiej za wartość początkową wniesionego wkładu czyli samochodu powinni uznać wydatki poniesione na nabycie wskazanego auta.

 

Pogląd jest zgody z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 sierpnia 2011 roku (nr IPPB1/415-564/11-2/ES).

 

Za koszty uzyskania przychodu można uznać jedynie odpisy amortyzacyjne, które zostaną sporządzone zgodnie z art. 22a-22o ustawy (wyciąg przekazuje w oddzielnym pliku).

 

Dodać należy, że co do samochodów ustawodawca wprowadził ograniczenie kwotowe odpisów amortyzacyjnych. Za koszty uzyskania przychodu nie będą uznawana koszty w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

 

Należy pamiętać, że wszystkie koszty muszą być ponadto należycie udokumentowane, np. za koszty nie będzie można uznawać wydatków poniesionych w związku z używaniem auta niezaewidencjonowanego. Jeżeli samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, to podatnik nie jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

 

Mając powyższe na uwadze, należy podsumować, iż wszystkie wydatki związane z utrzymaniem samochodu będą kosztami uzyskania przychodów oraz można będzie je bezpośrednio zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie wystawienia faktury, rachunku czy innego dowodu poniesienia tych kosztów.

 

 

 

 

------------------

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.)

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl