.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wprowadzenie przez pracodawcę obowiązkowego dnia pracy w soboty

Autor: Michał Kibil

Pracuję na podstawie umowy na czas określony, na pełen etat; obowiązuje mnie dobowa i tygodniowa norma czasu pracy określona w art. 129 § 1 Kodeksu pracy. Według mojego pracodawcy ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu pozwala mu wprowadzić szósty dzień roboczy w tygodniu (od poniedziałku do soboty, co daje 48 godz. pracy). Jeśli pracownik nie przyjdzie w sobotę do pracy, otrzymuje na ten dzień urlop wypoczynkowy lub bezpłatny, jeśli nie dysponuje już wypoczynkowym. Czy pracodawca może tak postępować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przytoczonym przez Pana stanem faktycznym, regułą generalną dla limitów czasu pracy jest artykuł 129 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym „czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy”.

 

Gdyby podstawą zatrudnienia był wyłącznie wskazany przepis prawa, rzeczywiście pracodawca obowiązany byłby za każdą godzinę pracy poza 40 godzin w skali tygodnia w przyjętym okresie rozliczeniowym wypłacać Panu wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Wprowadzenie ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców przyznało pracodawcom uprawnienia wykraczające poza reguły Kodeksu pracy. Przywołaną ustawę w zakresie tychże regulacji należy traktować jako lex specialis (z łac. przepis specjalny), co oznacza jej pierwszeństwo w stosowaniu przed zapisami kodeksowym.

 

Na mocy art. 9 w związku z art. 3 ust. 2 od momentu wejścia w życie ustawy „jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technologicznymi, lub dotyczącymi organizacji czasu pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników”.

 

Przedłużony okres rozliczeniowy pracodawca wprowadza w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, przedsiębiorca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu Kodeksu pracy.

 

Jeżeli w Pana przedsiębiorstwie nie działają zakładowe organizacje związkowe, przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy wprowadza się w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego przedsiębiorcy.

 

Niezależnie od powyższego o treści stosownego porozumienia powinni być Państwo jako pracownicy poinformowani.

 

W przedłużonym okresie rozliczeniowym rozkład czasu pracy może przewidywać zróżnicowanie liczby godzin do przepracowania w poszczególnych miesiącach. Okresy dłuższej pracy równoważy się okresami krótszej pracy lub okresami niewykonywania pracy w ramach obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

Tym samym w przyjętym u Pana pracodawcy przedłużonym okresie rozliczeniowym pracodawca będzie obowiązany do udzielenia Panu tylu dni wolnych, ile wynosiła suma godzin nadliczbowych.

 

Ustalenie harmonogramu, a co z tym związane, wskazanie, kiedy będą Państwo korzystać z godzin wolnych, odpowiadających pracy w godzinach nadliczbowych, leży w gestii pracodawcy.

 

Harmonogram czasu pracy określający indywidualny rozkład czasu pracy pracowników może być sporządzany na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 2 miesiące.

 

Wobec przedłużonego okresu rozliczeniowego ustawodawca stosuje jedynie ograniczenie co do prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w Kodeksie pracy (11 godzin dziennie, 35-godzinny odpoczynek w tygodniu), oraz nakazuje pracodawcy w każdym miesiącu stosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy wypłacać wynagrodzenie nie niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

 

W podsumowaniu należy więc wskazać, że pod warunkiem spełnienia przesłanek wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego pracodawca jest uprawniony do zatrudniania Państwa w sobotę.

 

Jeżeli pracownik nie przyjdzie do pracy w sobotę, to pracodawca może nawet rozwiązać z nim stosunek pracy z winy pracownika (samoistne oddalenie się z miejsca pracy bez usprawiedliwienia nieobecności).

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl