Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wprowadzenie do majątku firmy samochodu zakupionego na cele prywatne

Autor: Wioleta Biel • Opublikowane: 16.06.2017

Jak wprowadzić do majątku firmy samochód osobowy, który został zakupiony na umowę kupna–sprzedaży na cele prywatne? Jak wygląda procedura sprowadzenia samochodu zakupionego w krajach UE? Chodzi tutaj o podatki i akcyzy, różnice między fakturą zakupu a umową, wprowadzeniem pojazdu do ewidencji środków trwałych, możliwości odliczenia VAT-u, a także sposobie rozliczenia podatku dochodowego i VAT-u przy sprzedaży tego auta. Jak taki zakup zaksięgować w KPiR? Jak rozliczać import usług np. z Niemiec w KPiR, deklaracji VAT-7, Vat UE? Jak naliczać VAT w takich przypadkach?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniższa analiza zakłada, że kupujecie Państwo samochód w celu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych. Zatem sprzedać środka trwałego w postaci przedmiotowego samochodu nie będzie się różniła od standardowej sprzedaży.

Wprowadzenie samochodu do firmy

Założenie: wprowadzenie do jednoosobowej działalności gospodarczej.

Podstawa wprowadzenia: oświadczenie o wprowadzeniu samochodu na „majątek” firmy.

 

Wprowadzenie na ewidencję środków trwałych:

 

Wartość początkową składników majątku ustala się zgodnie z art. 22g ust. 1 ustawy o PIT. W przepisie tym przewidziane są różne sytuacje. Tytułem przykładu, w razie:

 

  • odpłatnego nabycia składnika majątku – za wartość początkową uważa się cenę nabycia;
  •  nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – za wartość początkową uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określają tę wartość w niższej wysokości.

 

Z postanowień tych wynika, że istotne znaczenie ma tu cena nabycia. Za cenę tę, zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy o PIT, uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

 

Jednocześnie jednak, stosownie do art. 22g ust. 8 ustawy o PIT, jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych, ich wartość początkową przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.

 

Obecnie nie ma już żadnych wątpliwości co do tego, że nawet jeśli dany składnik majątku został nabyty kilka lat temu, to wprowadzając go do ewidencji środków trwałych lub ewidencji wyposażenia, podatnik ma nie tylko prawo, ale i obowiązek ustalenia jego wartości początkowej w oparciu o posiadany dowód zakupu. Dopiero wówczas, gdy nie posiada takich dowodów, dokonuje wyceny we własnym zakresie.

 

W przedstawionym stanie faktycznym, umowa na podstawie której był zakupiony samochód i cena tam wskazana będzie stanowiła wartość początkową środka trwałego (samochodu).

Wewnątrzwspólnotowe nabycie i wprowadzenie pojazdu na środki trwałe

Należy w pierwszej kolejności rozważyć, czy przedmiotem nabycia był samochód który kwalifikował się do „nowych środków transportu”, czy też nie. Jeśli samochód jest nowym środkiem transportu, to wówczas praktycznie w każdym przypadku należy tę transakcję rozliczyć jako wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu.

 

Jeśli samochód nie jest nowym środkiem transportu, to wówczas znaczenie ma po pierwsze to od kogo samochód ten został nabyty – czy od przedsiębiorcy, czy od osoby prywatnej. W tym drugim przypadku nie powstają żadne skutki na gruncie podatku od towarów i usług. W tym pierwszym przypadku natomiast zazwyczaj (zob. także niżej) nabycie i sprowadzenie samochodu do Polski będzie wewnątrzwspólnotowym nabyciem i tak powinno zostać wykazane.

 

Może się jednak zdarzyć tak, że jeśli samochód został nabyty od przedsiębiorcy (zwłaszcza, jeśli był to podmiot zajmujący się handlem samochodami), jego dostawa była opodatkowana w tzw. procedurze marży. Wtedy nie dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia i nie ma żadnych skutków na gruncie podatku od towarów i usług.

 

Jeśli ustaliliście Państwo, że doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu, to wówczas dość specyficzny jest sposób rozliczania się z podatku, jeśli ma to być samochód, który będzie przez podatnika zarejestrowany i używany do celów prowadzonej działalności (samochód nie został sprowadzony „na handel”).

 

Z przepisów art. 103 ust.3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej u.p.t.u.) wynika bowiem, że podatnicy VAT składający deklarację VAT-7 (VAT-7K), w przypadku gdy nabywany wewnątrzwspólnotowo środek transportu ma być zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju, są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. W tym przypadku zatem podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu nie staje się składnikiem zobowiązania miesięcznego (kwartalnego), lecz podlega bezpośredniej zapłacie do urzędu skarbowego.

 

Podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów wykazuje się także w szczególny sposób w deklaracji podatkowej. Wypełniając deklarację VAT-7 (17):

 

  • w polu 24 należy wykazać także podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycie samochodu,
  • w polu 38 należy wpisać wpłacony do urzędu skarbowego podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycie samochodu.

 

W efekcie podatek należny zapłacony do urzędu skarbowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu jest odejmowany od miesięcznego zobowiązania podatkowego.

 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu kreuje także podatek naliczony. Zasadniczo podlega on odliczeniu od podatku należnego w deklaracji za ten sam okres, w którym zadeklarowano podatek należny od nabycia. W odniesieniu do samochodów osobowych obowiązuje ograniczenie w odliczania bowiem co do zasady za podatek naliczony od ich wewnątrzwspólnotowego nabycia uważa się 50% podatku należnego (chyba, że samochód jest „pojazdem związanym wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej” w rozumieniu art. 86a u.p.t.u.; wówczas odliczeniu podlega 100% podatku).

 

Jednocześnie z zapłatą podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia podatnik jest obowiązany przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych środkach transportu. Informacja ta składana jest na druku VAT-23. Do informacji dołączyć należy kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.

 

Akcyza

 

Akcyzą objęte są samochody osobowe rejestrowane po raz pierwszy w Polsce. Regulacje dotyczące opodatkowania samochodów osobowych podatkiem akcyzowym zawarte są w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – dalej u.p.a.

 

Zgodnie z przepisem art. 100 ust. 1 pkt 2 u.p.a. w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 9 u.p.a. nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

 

Tak więc nabycie zagranicą (w Niemczech) samochodów osobowych i ich sprowadzenie do Polski będzie przedmiotem nabycia akcyzą. Nie ma żadnych przepisów, które umożliwiałyby obniżenie tej akcyzy o akcyzę zapłaconą wcześniej (od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, który teraz jest oddawany do sprzedawcy samochodów). Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 2 u.p.a. podstawą opodatkowania w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy.

 

Jeśli zatem podatnik oddaje stary samochód do salonu i, dopłacając pewną kwotę, nabywa nowy samochód, to wówczas podstawą opodatkowania w podatku akcyzowym będzie właśnie ta kwota należna. To będzie skutkować tym, że w istocie akcyza zostanie zapłacona tylko od różnicy w wartościach samochodów.

 

Przepis art. 107 ust. 1 u.p.a. stanowi, że podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, ma prawo do zwrotu akcyzy na wniosek złożony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego. Można się zatem ubiegać o zwrot akcyzy od samochodu osobowego w związku z jego dostawą wewnątrzwspólnotową. Przy nabyciu zapłacono bowiem akcyzę, zaś samochód stał się następnie przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej (w rozumieniu przepisów o akcyzie).

 

Dostawą wewnątrzwspólnotową jest – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 u.p.a. – przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego. Teoretycznie przewiezienie starego samochodu do salonu (celem wymiany na nowy samochód) jest dostawą wewnątrzwspólnotową. Jeśli jednak następuje to już po zarejestrowaniu samochodu w kraju, to wówczas zwrot akcyzy nie przysługuje. Nie można się w tym przypadku ubiegać o zwrot akcyzy. Pamiętać również należy, że na złożenie wniosku o zwrot akcyzy jest rok od dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodu (nie rok od jego nabycia).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki