Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wpływy ze spółki jawnej a rozwód

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 29.11.2015

Cztery lata temu przystąpiłem do istniejącej spółki jawnej, w spółce mam udział w zyskach i stratach. Dwa lata temu zawarłem związek małżeński (bez intercyzy). Czy w przypadku rozwodu i podziału majątku będą brane pod uwagę wpływy ze spółki i jej majątek (zapasy, nieruchomości, ruchomości), czy jest to odrębny osobisty majątek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na samym początku należy zaznaczyć, że kwestie przynależności przedmiotów majątkowych do majątków osobistych bądź wspólnego małżonków są uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

 

Stosownie do art. 31 § 1 K.r.o. – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

 

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
  4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Zgodnie z art. 33 tej ustawy – do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Jak więc z tego wynika, jeżeli nabył Pan udział kapitałowy w spółce jawnej przed zawarciem małżeństwa (powstaniem wspólności), to udział ten będzie stanowił Pana majątek osobisty, który nie będzie podlegał podziałowi w sprawie o podział majątku wspólnego.

 

Wynika to a contrario z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2008 r., III CZP 9/08, który wskazał, że jeżeli wkład jednego z małżonków do spółki cywilnej przekształconej w spółkę jawną pochodzi z majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, do majątku tego należy wierzytelność z tytułu nakładu, którym pokryto wkład. Wysokość tej wierzytelności ustala się według reguł obowiązujących przy obliczaniu wartości udziału kapitałowego w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej (art. 65 K.s.h.).

 

Ponadto sąd ten stwierdził, że przy obliczaniu wartości udziałów w obu spółkach należy mieć na względzie stan spółki z chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, a ceny z daty orzekania.

 

Pan swój wkład pokrył środkami z majątku osobistego, dlatego sam udział kapitałowy wchodzi do Pana majątku osobistego.

 

Wkłady rzeczywiście wniesione do spółki decydują o udziale kapitałowym wspólników w majątku spółki, ponieważ to ich wartości odpowiada udział kapitałowy danego wspólnika.

 

Oznacza to, że majątek spółki jawnej jest jej własnym majątkiem (jako odrębnego podmiotu prawa), a nie majątkiem wspólnym wspólników. W zamian za wniesione wkłady wspólnicy otrzymują udział kapitałowy w spółce.

 

Z udziałami tymi związane są uprawnienia spółkowe, które tradycyjnie dzieli się na korporacyjne i obligacyjne. Do typowych uprawnień wspólników należy uprawnienie do prowadzenia i reprezentowania spółki, do podejmowania uchwał oraz uprawnienie do wypowiedzenia umowy spółki. Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika powoduje rozwiązanie spółki.

 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, że Pana żona nie jest uprawniona do żądania podziału majątku spółki. Majątek spółki jawnej jako odrębnego od wspólników podmiotu stanowi jej własność, wspólnikom zaś przysługują udziały kapitałowe.

 

Reasumując, jeżeli wkład został wniesiony z Pana majątku osobistego, wówczas pobierane zyski i wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spółki wejdą w skład majątku wspólnego.

 

Jednak jeżeli majątek spółki się rozrósł, wówczas ten niepobrany majątek stanowi Pana majątek osobisty jako związany z udziałem kapitałowym.

 

Proszę zwrócić uwagę na przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczących spółki jawnej.

 

Zgodnie z art. 50 Kodeksu spółek handlowych:

 

„§ 1. Udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu.

§ 2. Wspólnik nie jest uprawniony ani zobowiązany do podwyższenia umówionego wkładu.”

 

Powyższy przepis potwierdza moje uwagi co do charakteru wkładu kapitałowego.

 

Następnie według art. 51 K.s.h.:

 

„§ 1. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

§ 2. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach.

§ 3. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach.”

 

Stosownie do art. 52 § 1 K.s.h. – wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego.

 

Następnie według art. 53 K.s.h. – wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła stratę.

 

Sprawa nie jest oczywista, jednak jeżeli wkład pochodził z Pana majątku osobistego i jedynie Pan był wspólnikiem spółki jawnej, to do majątku wspólnego, moim zdaniem, będą wchodzić jedynie wypłacone zyski spółki przypadające na Pana udział oraz wypłacone odsetki, jeżeli spółka poniosła stratę.

 

Samo zwiększenie wartości spółki (przez to też wartości Pana udziału) nie będzie moim zdaniem wchodziło do majątku wspólnego. Wynika to a contrario ze stanowiska Sądu Najwyższego przedstawionego we wspominanej przeze mnie uchwale z dnia 13 marca 2008 r., III CZP 9/08, w uzasadnieniu której stwierdził, że – respektując zgodne stanowisko nauki i judykatury trzeba przyjąć, że do majątku wspólnego należy też przyrost wartości spółki osobowej, w której wspólnikiem jest wprawdzie jeden z małżonków, ale wkład został wniesiony do niej ze środków pochodzących z tego majątku.

 

Jak już wielokrotnie wskazywałem, Pański wkład pochodził z Pana majątku osobistego, dlatego a contrario zwiększenie się majątku spółki nie powinno wchodzić do majątku wspólnego Pana i Pana żony, a jedynie wypłacone w czasie trwania tego małżeństwa zyski, odsetki i wynagrodzenia.

 

Sprawa jest skomplikowana, dlatego podczas sprawy o podział majątku proszę rozważyć skorzystanie z pomocy fachowego pełnomocnika.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + III =

»Podobne materiały

Możliwość usunięcia byłego męża ze wspólnej nieruchomości

Pomiędzy mną a byłym mężem trwa już dwa lata sprawa o podział majątku, czyli mieszkania, na którego zakup środki podarowali nam moi rodzice. Były mąż niszczy nieruchomość, nie płaci za media. Znęca się psychicznie i fizycznie nad naszymi dziećmi. Co mogę zrobić?

 

Przydział mieszkania spółdzielczego w trakcie małżeństwa a podział majątku

Rzecz dotyczy podziału majątku po orzeczonym w lipcu 2007 r. rozwodzie. W roku 1991 uzyskałem zgodę na adaptację strychu z decyzją, w myśl której: „koszt poniesiony na adaptację będzie równowarty kosztowi wykupu”. W remont zainwestowałem własne pieniądze. W marcu 1994 roku zameldowałem s

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »