.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wpis o wszczęciu egzekucji

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 17.10.2012

Kupiłem nieruchomość. W księdze wieczystej jest wpis o wszczęciu egzekucji wobec dewelopera. Firmy deweloperskiej już nie ma, a wpis istnieje nadal. Przez ponad rok komornik nie podjął żadnych działań. Wysłałem mu pismo z prośbą o umorzenie postępowania z mocy prawa – zgodnie z art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego. Pismo wysłałem listem poleconym. Co będzie, jeśli nie dostanę odpowiedzi? Czy będę mógł wtedy złożyć skargę na czynności komornicze?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy w pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego bezczynność wierzyciela istnieje tylko wtedy, gdy jest on obowiązany do dokonania czynności niezbędnej do dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Ponadto – według SN – art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) nie znajduje zastosowania w razie bezczynności komornika (wyrok SN z 10 kwietnia 2008 r., IV CSK 16/08).

 

Wobec powyższego skuteczność Pańskiego żądania zależy przede wszystkim od tego, jakie są rzeczywiste przyczyny niepodejmowania przez komornika dalszych działań w sprawie wszczętej egzekucji, a jedynie takie przyczyny, które leżą po stronie wierzyciela, mogą dawać podstawę do umorzenia postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawą wpisu przedmiotowego ostrzeżenia do księgi wieczystej jest przepis art. 924 K.p.c.:

 

„Art. 924. § 1. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów”.

 

Natomiast podstawą wykreślenia takiego wpisu jest art. 826 K.p.c.:

 

„Art. 826. Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może naruszać praw osób trzecich”.

 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że brzmienie przepisu art. 823 K.p.c. powoduje, że nie jest wymagane wydanie przez sąd lub organ egzekucyjny postanowienia o umorzeniu takiego postępowania (postanowienie takie jednak, jeżeli zostałoby wydane, ma charakter jedynie deklaratywny, tj. stwierdzający umorzenie postępowania z mocy prawa), a zgodnie z art. 827 § 2 K.p.c. na wniosek wierzyciela lub dłużnika organ egzekucyjny wyda zaświadczenie o umorzeniu postępowania.

 

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Pański wniosek powinien dotyczyć nie tyle żądania umorzenia przedmiotowego postępowania, co wykreślenia wpisu o egzekucji widniejącego w księdze wieczystej wobec umorzenia egzekucji z mocy samego prawa (jeżeli spełnione są przesłanki z art. 823 K.p.c., tj. bierność w zakresie dalszych czynności egzekucyjnych leży po stronie wierzyciela, a nie komornika), ewentualnie również wydania zaświadczenia o umorzeniu tego postępowania w trybie art. 827 § 2 K.p.c.

 

W takiej sytuacji trzeba poczekać na odpowiedź komornika na Pana pismo, a jeżeli nie nadejdzie ona w ciągu ok. miesiąca od dnia wysłania przez Pana pisma, należałoby z ostrożności wystosować jeszcze jedno pismo. Tym razem byłoby to pismo wzywające komornika do wykreślenia wpisu w oznaczonym przez Pana terminie lub w takim terminie powiadomienia Pana o zwróceniu się komornika do sądu o dokonanie wykreślenia oraz ewentualnie również wydania zaświadczenia o umorzeniu ww. postępowania egzekucyjnego. W tej ostatniej kwestii ciężko jest przewidzieć decyzję komornika, gdyż w toczącym się postępowaniu Pański status jako dłużnika (rzeczowego) nie jest jednoznaczny, a jedynie wierzyciel lub dłużnik są uprawnieni do żądania wydania im ww. zaświadczenia.

 

Jeżeli natomiast i to pismo nie odniosłoby zamierzonego efektu, należałoby w terminie tygodnia od upływu wyznaczonego komornikowi terminu do wykreślenia wpisu lub powiadomienia Pana o złożeniu przez komornika takiego wniosku do sądu wnieść skargę na jego czynności (do sądu).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »