Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 27.07.2016

Rejestr dłużników niewypłacalnych, obok biur informacji gospodarczej, jest jednym z instrumentów, który może służyć wierzycielom w wyegzekwowaniu zaległych zobowiązań. Wpis do tego rejestru następuje z urzędu lub na wniosek wierzyciela.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rejestr dłużników niewypłacalnych jest jednym z rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego. Zgromadzone są w nim informacje o dłużnikach, którzy nie regulują swoich zobowiązań. Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych następuje przede wszystkim z urzędu. Zgodnie z art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym* wpisuje się od niego:

 

 1. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
 2. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jeżeli ogłoszono ich upadłość;
 3. wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki (z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej), jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
 4. dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w postępowaniu egzekucyjnym;
 5. osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;
 6. dłużników wobec których komornik prowadził dochodzenie w celu ustalenia ich zarobków i stanu majątkowego oraz ich miejsca zamieszkania, którzy posiadają zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych może nastąpić również na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi, jednak tylko w przypadku gdy dłużnikiem tym jest osoba fizyczna, która w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłaciła należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

 

W rejestrze dłużników niewypłacalnych zamieszcza się następujące dane:

 

 1. oznaczenie dłużnika;
 2. podstawę wpisu;
 3. datę wpisu oraz datę złożenia wniosku o wpis, jeżeli wpisu dokonano na wniosek.

 

Jeżeli dłużnik podlega obowiązkowi wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych dwa lub więcej razy, dane, o których mowa powyżej, zamieszcza się osobno w przypadku każdego wpisu.

 

Wykreślenie wpisu z rejestru dłużników niewypłacalnych może nastąpić:

 

 1. z urzędu w razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane,
 2. z urzędu, gdy uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości,
 3. na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności,
 4. z urzędu, gdy zobowiązania osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której upadłość ogłoszono, zostały umorzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu.

 

Zgodnie z art. 60 ustawy wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają również wykreśleniu z urzędu po upływie 10 lat od dokonania wpisu. Jeżeli w orzeczeniu sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe został oznaczony krótszy termin zakazu, wykreślenie może nastąpić na wniosek dłużnika po upływie tego terminu.

 

 

 

 

______________________________

* Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 687, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 27.07.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • V + sześć =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki