.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wpis do KRD przez kontrahenta - jak się bronić?

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 04.02.2013 • Zaktualizowane: 25.04.2021

Rozwiązałem umowę o współpracy z pewnym kontrahentem. Zostały mi do zapłacenia dwie należności, z którymi jednak się wstrzymuję – jedna to różnica w cenie deklarowanej w ofercie firmowej i na fakturze, druga wynika z dostarczenia niepełnowartościowego towaru. Dowiedziałem się też, że firma naliczała odsetki za moje rzekome opóźnienia w płatnościach. Mimo że jesteśmy w kontakcie, kontrahent dokonał wpisu do KRD, podając fakty dalekie od mojego puntu widzenia. Uważam ten wpis za wielce krzywdzący i niesprawiedliwy. Czy mogę się jakoś bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Pana stanem faktycznym sprawy, w celu udzielenia odpowiedzi na Pańskie pytanie, sięgnąć należy przede wszystkim do przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.).


I tak, zgodnie z treścią art. 15 tej ustawy:


„1. Wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

 

1) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;

2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

 

2. W przypadku określonym w ust. 1 wierzyciel może przekazać do biura wyłącznie informacje gospodarcze dotyczące:

 

1) siebie – określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3;

2) dłużnika niebędącego konsumentem – określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3;

3) wspólników dłużnika będącego spółką osobową – określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3;

4) akcjonariusza lub wspólnika dłużnika będącego jednoosobową spółką akcyjną lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3;

5) zobowiązania – określone w art. 2 ust. 1 pkt 4.

 

3. Jeżeli przekazane informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem dotyczące:


1) wierzyciela – nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d albo pkt 3 lit. d-f,

2) dłużnika niebędącego konsumentem – nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d albo pkt 3 lit. d-f,

 

3) zobowiązania – nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a, c, d, f i g


– biuro zwraca je przekazującemu wierzycielowi w celu uzupełnienia.


4. Biuro nie przyjmuje informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem:


1) przekazanej niezgodnie z ust. 1 lub

2) przekraczającej zakres określony w ust. 2”.

 

Jak zatem z powyższego wynika, wierzyciel przedsiębiorcy, a z taką sytuacją mamy do czynienia w Pańskiej sprawie, może zgłosić do wpisu wierzytelność, która nie tylko nie jest stwierdzona orzeczeniem sądu, lecz nawet może zgłosić wpis do KRD wierzytelności, która jest przedawniona, gdyż przedawnienie nie powoduje wygaśnięcia wierzytelności, a jedynie daje dłużnikowi prawo do odmowy jej realizacji.

 

Z kolei obowiązki wierzyciela reguluje przepis art. 29 omawianej ustawy, zgodnie z którym:

 

„1. W przypadku:

 

1) częściowego lub całkowitego wykonania zobowiązania albo jego wygaśnięcia,

2) powzięcia przez wierzyciela, który zawarł z biurem umowę, o której mowa w art. 12 ust. 1, wiadomości o odzyskaniu przez osobę uprawnioną utraconego dokumentu, którym posłużyła się osoba nieuprawniona,

3) powzięcia wiarygodnej informacji, że przekazane informacje gospodarcze są nieprawdziwe,

4) powzięcia wiarygodnej informacji o zmianie innych informacji gospodarczych przekazanych przez wierzyciela do biura, zgodnie z art. 14-18

 

– wierzyciel jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia tych informacji, wystąpić do biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu lub o posłużeniu się cudzym dokumentem, z żądaniem aktualizacji informacji gospodarczych, przekazując do biura aktualne dane.

 

2. W przypadku stwierdzenia faktu nieistnienia zobowiązania wierzyciel jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia tej informacji, wystąpić do biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu, z żądaniem usunięcia informacji gospodarczych dotyczących tego zobowiązania.

 

3. W przypadku zbycia wierzytelności zbywca jest zwolniony z obowiązków określonych w ust. 1 i 2 z chwilą przekazania do biura informacji o zbyciu wierzytelności.

 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, biuro usuwa informacje gospodarcze dotyczące zbytej wierzytelności po upływie 14 dni od dnia otrzymania tej informacji, chyba że przed upływem tego terminu nabywca wierzytelności dokona aktualizacji informacji w zakresie dotyczącym danych wierzyciela. Z chwilą dokonania aktualizacji obowiązki określone w ust. 1 i 2 przechodzą na nabywcę”.

 

Rozwinięciem katalogów wierzyciela jest z natomiast art. 30 ustawy, który stanowi:


„1. Na wniosek dłużnika wierzyciel, który przekazał informacje gospodarcze do biura, jest obowiązany do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały udostępnione lub są przechowywane z naruszeniem ustawy.

 

2. Na wniosek dłużnika wierzyciel, który przekazał informacje gospodarcze do biura, informuje podmiot, który otrzymał informacje gospodarcze od biura, o uzupełnieniu, uaktualnieniu, sprostowaniu lub usunięciu danych dłużnika”.


Jeżeli chodzi zatem o usunięcie wpisu do KRD (wpisanych danych), zastosowanie znajduje przepis art. 31 ustawy. Stosownie zaś do brzmienia tego przepisu, „biuro usuwa informacje gospodarcze:


1) na wniosek wierzyciela, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku;

2) przed zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej przez biuro, informując o tym wierzycieli związanych z biurem umową, o której mowa w art. 12 ust. 1;

3) przekazane przez wierzyciela, z którym wygasła albo została rozwiązana umowa, o której mowa w art. 12 ust. 1;

4) przekazane przez wierzyciela, który po ich przekazaniu do biura został wykreślony z właściwego rejestru albo ewidencji lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej;

5) dotyczące posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem – po upływie 10 lat, licząc od końca roku, w którym biuro otrzymało te informacje;

6) na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania;

7) na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania, jeżeli dane dotyczą dłużnika będącego konsumentem;

8) po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela”.

 

Wobec tego, dokonane wobec Pana wpisy do KRD mogą zostać usunięte w dwóch zasadniczych sytuacjach – jeżeli spełni Pan roszczenie wierzyciela, czym spowoduje Pan wygaśnięcie tych zobowiązań, albo w razie odmowy ich spełnienia wpisy te zostaną usunięte przez administratora rejestru po upływie 10 lat od ich ujawnienia w tym rejestrze.

 

Może Pan również żądać nadal od wierzyciela, aby ten dokonał kolejnego, prawidłowego sprostowania dokonanego wpisu do KRD, zgodnie z art. 30 omawianej ustawy.

 

Ponadto warto wskazać, że w sytuacji, gdy mimo zgłoszenia wierzycielowi uzasadnionego wniosku o uzupełnienie lub sprostowanie danych, wierzyciel obowiązku tego nie wykonuje, co z kolei prowadzi do bezprawnego obniżenia wiarygodności dłużnika w świetle danych zawartych w rejestrze, dłużnik taki może podjąć dalej idące działania wobec wierzyciela.

 

Jak wskazuje się bowiem z literaturze przedmiotu (tak m.in. T. Ostrowski, Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Komentarz, Warszawa  2012), Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 21.05.2005 r. stwierdził, że przyznanie osobie zainteresowanej szczególnych środków ochrony prawnej w ustawie z 14.20.2003 r. nie wyłącza ochrony tej osoby na podstawie art. 24 Kodeksu cywilnego i nie modyfikuje wynikającego z tego przepisu rozkładu ciężaru dowodu. Przypomnijmy, że art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego ustanawia domniemanie bezprawności naruszenia dobra osobistego, które może być obalone wyłącznie poprzez wykazanie uprawnienia do określonego działania. W przywołanym wyroku sąd apelacyjny doszedł do wniosku, iż w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami prawnymi, do których z mocy art. 43 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o ochronie dóbr osobistych, upowszechnienie informacji, że są one nierzetelnymi dłużnikami, narusza ich dobre imię. W związku z tym sąd uznał, że zamieszczenie w rejestrze prowadzonym przez biuro informacji gospodarczej danych o wymagalnym zobowiązaniu dłużnika jest działaniem zgodnym z prawem tylko wtedy, gdy zobowiązanie to rzeczywiście istnieje i jest wymagalne. Wprawdzie przywoływany wyrok dotyczył przepisów poprzednio obowiązującej ustawy z 14.02.2003 r., jednak wyrażony w nim pogląd zachowuje aktualność pod rządami komentowanej ustawy. Należy przyjąć, że te same zasady będą miały zastosowanie do przedsiębiorców będących jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej z uwagi na treść art. 331 Kodeksu cywilnego. Wydaje się również, że powyższe zasady będą się stosowały odpowiednio do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

 

Uznać należy jednak, że możliwość skutecznego wystąpienia z roszczeniami z art. 24 przez dłużnika zaistniałaby w praktyce jedynie w szczególnych sytuacjach, w których naruszenie jego dobrego imienia przez wierzyciela byłoby znaczące i dobrze wykazane.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton