.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o zniesienie współwłasności

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 17.07.2012

Moja siostra jest uzależniona od alkoholu. Nasi rodzice zmarli 8 lat temu. Wówczas odziedziczyłyśmy dom, w którym mieszkamy do dzisiaj. Mam męża i dziecko, siostra jest samotna. Ja i mój mąż ponosimy wszystkie koszty związane z utrzymaniem domu. Mam na myśli opłaty bieżące oraz sporadyczne remonty. Nie chcemy już mieszkać z moją siostrą, dlatego zależy nam na sprzedaży domu i podzieleniu się pieniędzmi. Siostra stanowczo odmawia. Niestety mnie i męża nie stać na ewentualną spłatę siostry. Co możemy zrobić? Czy warto złożyć wniosek o zniesienie współwłasności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak zgody współwłaściciela na zniesienie współwłasności nie pozbawia drugiego ze współwłaścicieli prawa do żądania zniesienia wspólności majątku na drodze sądowej. Gdyby siostra zgadzała się na zniesienie współwłasności, możliwe byłoby – w drodze aktu notarialnego – zarówno zniesienie współwłasności z zastrzeżeniem obowiązku spłat lub dopłat, jak również – nieodpłatnie.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 220 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) roszczenie o zniesienie współwłasności nigdy nie ulega przedawnieniu, co stanowi istotny wyjątek od obowiązującej w prawie polskim zasady, że roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Zatem nie ma znaczenia, że od śmierci spadkodawców minęło 8 lat – może Pani wystąpić ze stosownym wnioskiem do sądu. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności (art. 210 K.c.).

 

Istnieją trzy sposoby zniesienia współwłasności. Pierwszy sposób to podział fizyczny rzeczy, o ile nie jest sprzeczny z przepisami rangi ustawowej lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy. Taki podział możliwy jest wówczas, gdy nie będzie pociągał za sobą istotnej zmiany rzeczy lub znacznego zmniejszenia jej wartości (art. 211 K.c.).

 

Drugi sposób polega na przyznaniu całości przedmiotu współwłasności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałego (pozostałych) stosownie do okoliczności (art. 212 § 2 K.c.). Jeżeli nie dysponują Państwo odpowiednią kwotą konieczną dla dokonania spłaty udziału siostry, ten sposób również okaże się nieskuteczny, gdy siostra nie będzie chciała znieść współwłasności nieodpłatnie.

 

Pozostaje Państwu skorzystanie z trzeciego, ostatniego sposobu zniesienia współwłasności. Polega on na sprzedaży rzeczy, wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.), w trybie egzekucji mającej na celu zniesienie współwłasności nieruchomości (art. 212 § 2 K.c. w zw. z art. 1066-1071 K.p.c.).

 

Aby nadać bieg sprawie, należy wystąpić do sądu rejonowego, właściwego według miejsca położenia nieruchomości, z wnioskiem o zniesienie współwłasności przez sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej. Jako uczestnika postępowania proszę wskazać siostrę i podać jej adres zamieszkania. Licytację przeprowadza komornik sądowy, analogicznie jak dzieje się to przy egzekucji z nieruchomości na zaspokojenie należności wierzyciela.

 

Wniosek o zniesienie współwłasności podlega stałej opłacie sądowej, której wysokość zależy od tego, czy wniosek opiera się na zgodnym żądaniu stron. Jeśli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, tj. gdy współwłaściciele zgadzają się na sposób zniesienia tej współwłasności, opłata wynosi 300 zł, jeśli nie – opłata jest wyższa i wynosi 1000 zł (art. 41 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

Przy wnoszeniu wniosku do sądu opłata powinna być uiszczona na rachunek bankowy tego sądu, w kasie sądu lub w znakach opłaty sądowej naklejonych na egzemplarz pisma dla sądu. Pismo należy złożyć z odpisem dla siostry (tj. uczestnika). Do wniosku potrzebne będą dokumenty stwierdzające tytuł własności, czyli odpis z księgi wieczystej nieruchomości.

 

Po rozpoznaniu sprawy sąd zarządzi w formie postanowienia sprzedaż rzeczy w drodze licytacji publicznej (art. 625 K.p.c.); jednocześnie może także rozstrzygnąć o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli. Chodzi tu na przykład o przypadki żądania zwrotu połowy nakładów na nieruchomość, poniesionych przez Panią za siostrę, w których to Pani siostra nie uczestniczyła finansowo.

 

Warunkiem dochodzenia zwrotu części nakładów jest wykazanie odpowiednimi dokumentami ich wysokości. Osobną kwestią jest egzekucja takiego postanowienia w zakresie zwrotu nakładów, szczególnie utrudniona lub wręcz niemożliwa, jeśli siostra nie posiada żadnych dochodów, majątku itp.

 

Po przeprowadzonej licytacji sąd postanowi również o podziale sumy uzyskanej z egzekucji zrealizowanej w celu zniesienia współwłasności. Muszę jednak zwrócić Państwa uwagę na problem, który w ostateczności może uniemożliwić egzekucyjną sprzedaż nieruchomości. Jeśli nieruchomość jest zamieszkała, to bardzo trudno będzie znaleźć nabywcę, zasadne są bowiem w takiej sytuacji obawy, że lokator nie wyprowadzi się dobrowolnie. Wówczas ewentualny nabywca będzie miał problem z takim mieszkańcem, wymagający przeprowadzenia procesu eksmisyjnego. Nawet jeśli uzyska orzeczenie nakazujące eksmisję, to wykonanie wyroku orzekającego opróżnienie lokalu (nieruchomości) jest bardzo trudne i nierzadko długotrwałe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton