.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o zawieszenie postępowania

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 29.08.2013

Złożyłam wniosek o separację bez orzekania o winie. Czy na pierwszej rozprawie można złożyć wniosek o zawieszenie postępowania o separację? Czy w sytuacji jego „odwieszenia” będę ponosiła dodatkowe koszty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), a także przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pani pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pani pytania wynika, iż złożyła Pani pozew o separację bez orzekania o winie. W chwili obecnej Pani wolą jest zawieszenie tego postępowania.

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, żeby sąd orzekł separację. Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, iż małżonek nie żąda ani separacji, ani rozwodu.

 

W chwili obecnej zawieszenie postępowania o separację może nastąpić jedynie na zgodny wniosek stron postępowania, tj. Pani i małżonka.

 

Powyższe znajduje uzasadnienie w treści art. 178 K.p.c. Zgodnie z tym przepisem „sąd może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron”. Zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron dopuszczalne jest także w sprawach małżeńskich. Wyraz temu dał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 7 marca 1968 r. (sygn. akt III CRN 36/68), zgodnie z którym „zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron (art. 178 k.p.c.) jest dopuszczalne również w postępowaniu w sprawach małżeńskich (art. 425-452 k.p.c.)”.

 

W chwili obecnej należy wystosować pismo do sądu z wnioskiem o zawieszenie postępowania o separację z jednoczesnym wskazaniem, iż do ww. wniosku przyłączy się małżonek w odrębnym piśmie procesowym. Na takie pisma sąd winien odpowiedzieć, uwzględniając Państwa wniosek, i wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania.

 

Zaznaczam, iż sąd może zawiesić postępowanie. Ustawodawca w treści art. 178 K.p.c. stanowi, że „sąd może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron”. Innymi słowy, sąd ma alternatywę, tj. może zawiesić, ale nie musi tego uczynić.

 

Zasadą jest jednak zawieszenie postępowania i uwzględnienie woli stron.

 

Jak stanowi K.p.c.:

 

„Art. 179. § 1. W wypadku zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron albo wskutek ich niestawiennictwa lub niemożności nadania sprawie dalszego biegu, zawieszenie wstrzymuje tylko bieg terminów sądowych, które biegną dalej dopiero z chwilą podjęcia postępowania.

(…)

§ 3. Podczas zawieszenia sąd nie podejmuje żadnych czynności z wyjątkiem tych, które mają na celu podjęcie postępowania albo zabezpieczenie powództwa lub dowodu. Czynności podejmowane przez strony, a niedotyczące tych przedmiotów, wywołują skutki dopiero z chwilą podjęcia postępowania”.

 

„Art. 182. § 1. Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron (…), jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu”.

 

Podjęcie zawieszonego postępowania w przypadku jego zawieszenia na zgodny wniosek stron odbywa się za pisemnym wnioskiem o jego podjęcie złożonym nie później niż w ciągu 1 roku od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania. Należy podkreślić, iż początkowym terminem rocznego okresu, po upływie którego sąd umarza postępowanie, jest – zgodnie z art. 182 § 1 K.p.c. – data postanowienia o zawieszeniu postępowania, a nie dzień uprawomocnienia się tego postanowienia.

 

Wznowienie postępowania nie jest natomiast związane z żadnymi kosztami, którymi miałaby Pani zostać obciążona.

 

W chwili obecnej zasadne jest złożenie wniosku przed rozprawą. Pismo winno wskazywać, iż pozwany przystąpi do wniosku w odrębnym piśmie. Wniosek złożony przed rozprawą pozwoli na jego rozpatrzenie na posiedzeniu niejawnym, a to z kolei (przy jego uwzględnieniu) spowoduje odwołanie terminu rozprawy. Oczywiście wniosek może być także złożony na pierwszej rozprawie. Wówczas małżonek będzie mógł bezpośrednio do protokołu zeznać, iż przystaje na takie żądanie.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »