.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o zasiłek rodzinny

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 24.07.2012

Złożyłam wniosek o zasiłek rodzinny. Syn uczy się w gimnazjum, córka w liceum. Mój mąż przebywa za granicą, gdzie pracuje nielegalnie (i do tego tylko dorywczo). Regionalny ośrodek polityki społecznej przysłał mi pismo wzywające do udokumentowania dochodów męża. Nie mogę tego zrobić z przyczyn oczywistych. Jak mam postąpić? Czy jest szansa, abym jednak uzyskała ten zasiłek rodzinny? Mam tylko 30 dni na udokumentowanie dochodów męża.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w art. 5 ust. 1 stanowi, iż zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy dochód rodziny jest to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

 

W związku z powyższym, aby ustalić dochód, organ sumuje dochody uzyskane przez wszystkich członków rodziny w roku poprzedzającym rok przyznania świadczenia. W przypadku gdy w okresie od końca poprzedniego roku kalendarzowego do dnia złożenia wniosku nastąpiła utrata dochodu przez członka rodziny, od dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną wysokość dochodu.

 

Jeżeli natomiast którykolwiek z członków rodziny po zakończeniu poprzedniego roku kalendarzowego uzyskał nowe źródło dochodu i dochód ten uzyskuje nadal w dniu składania wniosku, to do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez tego członka. Taki sposób obliczania dochodu rodziny wynika nie tylko z samej ustawy, ale także z rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

 

Aby organ mógł obliczyć dochód rodziny, ustawodawca na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy zobowiązał świadczeniobiorcę (czyli Panią) do przedłożenia organowi wraz ze składanym wnioskiem wszystkich niezbędnych danych. W związku z tym jest Pani zobowiązana dołączyć do wniosku m.in. zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, zawierające informacje o:

 

  • wysokości dochodu,
  • wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
  • wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
  • wysokości należnego podatku.

 

W przypadku uzyskiwania dochodów z innych źródeł należy dołączyć także zaświadczenia dokumentujące wysokość tych dochodów.

 

Jeżeli nie przedłoży Pani wraz z wnioskiem dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu lub na ich podstawie organ nie może ustalić dochodu, wówczas organ wezwie Panią do uzupełnienia tych danych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia w przypadku niezastosowania się do wezwania i nieprzedłożenia dokumentacji (art. 24 ust. 2).

 

Na tej podstawie została Pani wezwana przez ROPS do uzupełnienia wniosku o zasiłek rodzinny poprzez dołączenie brakujących zaświadczeń. Okoliczność, czy Pani mąż przebywa i pracuje poza granicami kraju legalnie, pozostaje bez wpływu na Pani obowiązek zastosowania się do wezwania. Jeżeli nie przedstawi Pani organowi koniecznych dokumentów, Pani wniosek – zgodnie z rygorem wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia dokumentacji – nie zostanie rozpatrzony przez organ.

 

W sytuacji gdy poinformuje Pani ROPS, iż nie może przedłożyć wymaganych dokumentów z powodu ich braku, ROPS stwierdzi, iż nie ma możliwości ustalić, czy w sprawie zachodzi tzw. koordynacja i przekaże akta organowi gminy, w której składała Pani wniosek celem załatwienia sprawy. W takiej sytuacji organ gminy, nie mogąc ustalić wysokości dochodu, wyda decyzję odmawiającą przyznania świadczenia na okres zasiłkowy. Od decyzji tej będzie Pani przysługiwało odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, o czym organ poinformuje Panią w pouczeniu pod doręczoną decyzją.

 

Ponieważ nie może Pani przedłożyć dokumentów o wysokości dochodu uzyskanego przez męża za granicą, może się Pani powołać na zapis art. 23 ust. 5a ustawy. Przepis ten stanowi, iż ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych wymagane jest potwierdzenie wysokości dochodu rodziny lub członków rodziny, osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego może przedłożyć stosowne zaświadczenie albo oświadczenie.

 

W oświadczeniu takim musi Pani wskazać w sposób szczegółowy, w jakich okresach mąż pracował (od dnia… do dnia…) oraz jakie wynagrodzenie w tym okresie otrzymywał. Jeżeli mąż pobiera Child Benefit, tj. świadczenie wypłacane przez państwo na rzecz dzieci, to również okoliczność tę musi Pani wykazać w oświadczeniu ze wskazaniem, w jakim okresie i w jakiej wysokości świadczenie takie mąż uzyskiwał. Składając oświadczenie zgodnie z wymogami przepisów, musi Pani zawrzeć w nim następującą klauzulę: „Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. W przypadku gdy poda Pani w swoim oświadczeniu fałszywe dane, będzie Pani podlegała odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, tj. karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 233 § 6 w związku z § 1 Kodeksu karnego).

 

Najlepiej będzie, jeżeli oświadczenie takie złoży również Pani mąż i prześle je osobiście lub za Pani pośrednictwem do ROPS.

 

Złożenie takiego oświadczenia spowoduje, iż organ gminy w oparciu o zgłoszone w nim dane będzie mógł wyliczyć wysokość uzyskanego dochodu, a następnie wydać decyzję w sprawie.

 

Jeżeli podałaby Pani nieprawdziwe dane we wniosku, a organ w toku działań ustaliłby, iż owe dane nie były prawdziwe, a na ich podstawie została wydana decyzja przyznająca zasiłek rodzinny, kwoty wypłaconych świadczeń będzie Pani zmuszona zwrócić na konto organu.

 

Podsumowując: organ ma pełne prawo żądać od Pani uzupełnienia wniosku w terminie 30 dni (jest to najdłuższy termin, jaki organ mógł Pani wyznaczyć). Jeśli nie jest Pani w stanie złożyć oświadczenia lub dostarczyć wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, proszę pisemnie zwrócić się do organu z informacją, iż uzupełni Pani wymagane braki w terminie wskazanym (datą dzienną) przez Panią, co pozwoli organowi na zawieszenie postępowania w sprawie do chwili przedłożenia przez Panią dokumentów. Oczywiście w okresie zawieszenia nadal nie będzie wypłacany na Pani rzecz zasiłek rodzinny.

 

Jeżeli chce Pani mieć faktyczne szanse na merytoryczne rozpatrzenie wniosku, musi Pani przedłożyć dokumenty lub oświadczenia o dochodzie męża.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »