.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o wymeldowanie osoby, która nie mieszka w lokalu – postępowanie dowodowe organu administracji

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 04.03.2011

Jestem właścicielem domu z działką, czy mogę sprzedać swoją nieruchomość, jeśli w domu są zameldowani brat i bratowa, którzy jednak nie mieszkają tu od roku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jest Pan zatem jedynym właścicielem nieruchomości – domu z działką. Wobec tego może Pan sprzedać swój dom, mając dwie możliwości:

 

  1. wraz z lokatorami, jeśli oczywiście taki kupiec się znajdzie;
  2. po wymeldowaniu brata z bratową.

 

Z artykułu 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych wynika, że obowiązek wymeldowania się ma osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wymeldowania dokonuje się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

 

Niewykonanie obowiązku meldunkowego, w tym przypadku obowiązku wymeldowania się, jest wykroczeniem. Zgodnie z art. 147 § 1 Kodeksu wykroczeń, kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

 

Jeżeli osoba, która opuściła miejsce swojego pobytu stałego, nie dopełniła swego obowiązku meldunkowego, obowiązek zawiadomienia właściwych organów gminy obciąża podmioty posiadające określone prawo do lokalu, w którym osoba, która nie dopełniła swego obowiązku meldunkowego, zamieszkiwała.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy, właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany do zawiadamiania właściwego organu gminy o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w ich lokalach (pomieszczeniach) oraz o opuszczeniu przez nią tego lokalu (pomieszczenia), jeżeli osoba ta nie dopełniła obowiązku meldunkowego. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie terminu określonego do wykonania obowiązku meldunkowego.

 

Wraz z zawiadomieniem właściciel lokalu powinien złożyć wniosek o wymeldowanie osoby, która bez wymeldowania się opuściła swoje dotychczasowe miejsce pobytu stałego. Podstawą prawną takiego wniosku jest art. 15 ust. 2 przedmiotowej ustawy. Zgodnie z nim organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest strona, czyli zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Oczywiście osobą uprawnioną jest niewątpliwie właściciel lokalu.

 

Należy więc przedstawić w odpowiednim z uwagi na miejsce położenia nieruchomości wydziale meldunkowym gminy wniosek o dokonanie wymeldowania Pana brata i bratowej. Wniosek ten powinien zawierać wskazanie ich z imienia i nazwiska, a jeżeli jest to możliwe, wskazanie także ich aktualnego adresu zamieszkania. Do wniosku powinien być także dołączony tytuł prawny do nieruchomości np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny darowizny, kupna-sprzedaży itp.

 

Należy zauważyć, że organ administracyjny nie dokona wymeldowania wskazanej we wniosku osoby (osób) w oparciu tylko o twierdzenia wniosku. Celem ustalenia czy rzeczywiście wskazane przez Pana osoby nie zamieszkują w domu, organ administracji przeprowadzi postępowanie dowodowe. Polegać ono będzie na przesłuchaniu świadków, dokonaniu oględzin.

 

Dopiero jeśli wynik postępowania dowodowego potwierdzi Pana twierdzenia, organ administracji dokona wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej.

 

W tym miejscu warto przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18.09.2007 r. (III SA/Lu 245/07), zgodnie z którym długotrwały stan faktyczny, w którym osoba zameldowana na pobyt stały w danym lokalu rzeczywiście w nim nie mieszka, przebywając w tym czasie w innym lokalu, nie wykazuje zamiaru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a zatem opuszczenie dotychczasowego lokalu nosi znamiona trwałości i powinno skutkować wydaniem decyzji o wymeldowaniu w oparciu o art. 15 ust. 2 ustawy.

 

W przypadku gdyby organ wydał decyzję odmowną przysługuje Panu prawo do wniesienia odwołania do właściwego wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Jak wiadomo, obowiązek meldunkowy ma zostać zniesiony w 2014 r. Jednakże obecnie, co wiem z praktyki, bardzo trudno jest sprzedać mieszkanie wraz z lokatorami i najlepiej, dopóki istnieje obowiązek meldunkowy, osoby, które w lokalu faktycznie nie przebywają, wymeldować, aby po sprzedaży lokalu (domu) nie rościły sobie praw do przebywania w nim.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl