Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o uznanie za zmarłego

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 28.10.2015

Uznana za zmarłego może zostać osoba, która zaginęła i nie została odnaleziona we wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego terminach. Wniosek o uznanie za zmarłego może złożyć każda osoba, która jest zainteresowana wydaniem przez sąd orzeczenia o uznaniu za zmarłego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Materialnoprawne przesłanki uznania za zmarłego

 

Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu cywilnego1 zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat dziesięć od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył; jednakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat siedemdziesiąt, wystarcza upływ lat pięciu. Jednakże zgodnie z art. 29 § 2 K.c. uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby lat dwadzieścia trzy.

 

Szczególne zasady obowiązują natomiast w przypadku gdy osoba, która ma być uznana za zmarłego, zaginęła w czasie podróży powietrznej lub morskiej w związku z katastrofą statku lub okrętu albo w związku z innym szczególnym zdarzeniem. W takim przypadku na mocy art. 30 § 1 K.c. może ona zostać uznana za zmarłego po upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym nastąpiła katastrofa albo inne szczególne zdarzenie. Jeżeli nie można stwierdzić katastrofy statku lub okrętu, bieg terminu sześciomiesięcznego rozpoczyna się z upływem roku od dnia, w którym statek lub okręt miał przybyć do portu przeznaczenia, a jeżeli nie miał portu przeznaczenia – z upływem lat dwóch od dnia, w którym była ostatnia o nim wiadomość.

 

Ponadto zgodnie z art. 30 § 3 K.c. – kto zaginął w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia nieprzewidzianym w powyższych przypadkach, ten może być uznany za zmarłego po upływie roku od dnia, w którym niebezpieczeństwo ustało albo według okoliczności powinno było ustać. Kodeks cywilny ustanawia także szereg domniemań, które musi wziąć pod uwagę sąd prowadzący postępowanie o uznanie zmarłego. Na mocy art. 31-32 K.c. domniemywa się mianowicie, że zaginiony zmarł w chwili oznaczonej w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego. Jako chwilę domniemanej śmierci zaginionego oznacza się chwilę, która według okoliczności jest najbardziej prawdopodobna, a w braku wszelkich danych – pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możliwe. Jeżeli w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego czas śmierci został oznaczony tylko datą dnia, za chwilę domniemanej śmierci zaginionego uważa się koniec tego dnia. Jeżeli kilka osób utraciło życie podczas grożącego im wspólnie niebezpieczeństwa, domniemywa się, że zmarły jednocześnie.

 

Postępowanie o uznanie za zmarłego

 

Postępowanie o uznanie osoby zaginionej za zmarłego prowadzone jest na podstawie art. 526-534 Kodeksu postępowania cywilnego2. Właściwym do wszczęcia postępowania jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania zaginionego, a jeżeli zaginiony nie miał miejsca zamieszkania, właściwy jest sąd miejsca jego ostatniego pobytu, a w braku tej podstawy – sąd dla m.st. Warszawy. Jeżeli wskutek tego samego zdarzenia zaginęła większa liczba osób, Sąd Najwyższy na wniosek Ministra Sprawiedliwości może wyznaczyć jeden sąd jako wyłącznie właściwy do rozpoznania spraw będących w związku z tym zdarzeniem. Postanowienie Sądu Najwyższego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

Wniosek o uznanie za zmarłego może złożyć każdy zainteresowany, nie wcześniej jednak niż na rok przed końcem terminu, po upływie którego zaginiony może być uznany za zmarłego. Gdy jednak uznanie za zmarłego może nastąpić po upływie roku lub krótszego niż rok terminu od zdarzenia, które uzasadnia prawdopodobieństwo śmierci zaginionego, wniosek o uznanie za zmarłego zgłosić można dopiero po upływie tego terminu.

 

Wniosek o uznanie za zmarłego, oprócz danych koniecznych dla wniosku o wszczęcie postępowania, powinien zawierać:

 

  1. imię, nazwisko i wiek zaginionego, imiona jego rodziców oraz nazwisko rodowe matki;
  2. ostatnie znane miejsce zamieszkania i pobytu zaginionego.

 

Okoliczności uzasadniające wniosek należy uprawdopodobnić.

 

Jeżeli według treści wniosku istnieją przesłanki do uznania zaginionego za zmarłego, sąd zarządzi ogłoszenie o wszczęciu postępowania. Ogłoszenie takie powinno zawierać:

 

  1. imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy;
  2. dane dotyczące osoby zaginionego oraz istotne okoliczności znane z akt sprawy, które mogą przyczynić się do wykrycia zaginionego;
  3. wezwanie skierowane do zaginionego, aby w oznaczonym terminie, nie krótszym niż trzy, a nie dłuższym niż sześć miesięcy, zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego;
  4. wezwanie skierowane do wszystkich osób, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je sądowi.

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania umieszcza się w piśmie poczytnym na całym obszarze Państwa i podaje publicznie do wiadomości w miejscu ostatniego zamieszkania zaginionego w sposób na tym obszarze przyjęty. Sąd może zarządzić zamieszczenie ogłoszenia w innych jeszcze pismach oraz podać je do publicznej wiadomości również w inny sposób, jaki uzna za odpowiedni.

 

Dalsze postępowanie może toczyć się przed upływem terminu podanego w ogłoszeniu, nie może jednak być zakończone wcześniej niż po upływie:

 

  1. terminów przewidzianych w Kodeksie cywilnym;
  2. trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia;
  3. miesiąca od końca terminu wyznaczonego w ogłoszeniu.

 

Przed wydaniem postanowienia uznającego zaginionego za zmarłego sąd powinien wysłuchać w miarę możności osoby bliskie zaginionego.

 

Postępowanie o stwierdzenie zgonu

 

Należy zaznaczyć, że postępowanie o uznanie za zmarłego jest czymś zupełnie innym, niż postępowanie o stwierdzenie zgonu, które zgodnie z art. 535 K.p.c. wszczynane jest w przypadku, gdy śmierć osoby jest niewątpliwa pomimo niesporządzenia aktu zgonu. Wniosek o stwierdzenie zgonu może być zgłoszony w każdym czasie. Zarządzenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania nie jest obowiązkowe, sąd może jednak, jeżeli uzna to za celowe, zarządzić dokonanie ogłoszenia w określony przez siebie sposób. Zgodnie z art. 534 K.p.c. wszczęcie postępowania o stwierdzenie zgonu może być również wynikiem wykazania niewątpliwej śmierci danej osoby w postępowaniu o uznanie za zmarłego.

 

 

 

 

_____________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 28.10.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Uznanie za zmarłego

W artykule zostały opisane przesłanki uznania osoby zaginionej za zmarłą oraz przebieg procedury sądowej, która skutkuje uzyskaniem aktu zgonu dla takiej osoby.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »