Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o upadłość spółki

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 25.08.2016

Wniosek o upadłość spółki może złożyć w szczególności wspólnik spółki osobowej lub członek zarządu spółki kapitałowej. Prawo do złożenia wniosku o upadłość przysługuje ponadto wierzycielom spółki.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoby uprawnione i zobowiązane do zgłoszenia wniosku o upadłość spółki

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1-2 Prawa upadłościowego1 wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych, a także m.in.:

 

 1. w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej – każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki;
 2. w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami (czyli członkowie zarządu, ewentualnie prokurenci);
 3. w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego – także organ założycielski;
 4. w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – także minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;
 5. w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów;
 6. w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 euro – organ udzielający pomocy;
 7. w stosunku do dłużnika, wobec którego prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego2 – zarządca ustanowiony w tym postępowaniu.

 

Należy zaznaczyć, że w przypadku spółek będących dłużnikami, zgodnie z art. 21 Prawa upadłościowego, złożenie wniosku o upadłość spółki przez wspólników lub członków zarządu jest nie tylko ich prawem, ale i obowiązkiem. Są oni bowiem zobowiązani zgłosić taki wniosek w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Podstawą do ogłoszenia upadłości spółki jest zaś jej niewypłacalność, co następuje gdy traci ona zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (domniemywa się, że spółka utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące), lub też gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

 

Elementy konieczne wniosku o upadłość spółki

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa upadłościowego wniosek o upadłość spółki powinien zawierać:

 

 1. nazwę spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, siedzibę, adres, imiona i nazwiska reprezentantów w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 2. wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika;
 3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 4. jeżeli wniosek zgłasza dłużnik – informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych;
 5. informację, czy dłużnik jest spółką publiczną.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest również uiścić zaliczkę na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wraz z wnioskiem przedstawić dowód jej uiszczenia. W przypadku braku uiszczenia zaliczki przewodniczący wzywa do uiszczenia zaliczki w terminie tygodnia pod rygorem zwrotu wniosku.

 

Elementy wniosku o upadłość spółki składanego przez dłużnika i wierzyciela

 

Zgodnie z art. 23 Prawa upadłościowego, jeżeli wniosek o upadłość spółki zgłasza dłużnik, do wniosku powinien dołączyć:

 

 1. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 2. bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
 3. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
 4. oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 5. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
 6. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 7. informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;
 8. informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.

 

Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa powyżej, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

 

Natomiast jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel, powinien we wniosku jedynie uprawdopodobnić swoją wierzytelność.

 

Właściwość sądu upadłościowego

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Prawa upadłościowego sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika, przy czym głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku spółek domniemywa się, że głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 25.08.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 6 minus zero =

 

»Podobne materiały

Podstawy ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy

Artykuł omawia warunki dla skutecznego złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy oraz ogłoszenia tej upadłości przez sąd. Wiedza niezbędna każdemu przedsiębiorcy.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »