.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o upadłość

Wniosek o upadłość firma może złożyć w razie problemów finansowych. Wniosek o upadłość jest często jedynym ratunkiem dla upadającego przedsiębiorstwa. Dzięki wnioskowi o upadłość i ogłoszeniu upadłości firma może zminimalizować swoje długi i inne koszty.

 Postępowanie upadłościowe wszczynane jest na wniosek.

Nadto ważne jest, by dłużnik zgłosił wniosek o upadłość w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, czyli zajścia jednego z dwóch zdarzeń:

  • trwałe zaprzestanie płacenia długów wymagalnych,
  • ujawnienia, że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie długów.


Przyjąć należy, że obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość przez dłużnika jest wykonany tylko w razie prawidłowego złożenia tego wniosku do sądu upadłościowego w wymaganym terminie. Wniosek należy złożyć do sądu upadłościowego, którym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy.

Wniosek o upadłość powinien zawierać:

(…) Jeżeli nie może Pan dołączyć do wniosku ww. dokumentów, powinien Pan podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić. Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku. Wniosek musi zostać opłacony – wpis sądowy wynosi 1000 zł.

Skutki niezgłoszenia wniosku o upadłość mogą być dotkliwe. Osoby, które mają obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ponoszą bowiem odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Punktem wyjścia dla ogłoszenia upadłości jest wniosek złożony do właściwego sądu przez uprawniony podmiot.

Wniosek o upadłość, pod rygorem sankcji określonych poniżej, w pierwszej kolejności obowiązany jest zgłosić sam dłużnik lub osoby upoważnione do jego reprezentacji (w przypadku osób prawnych), nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości (art. 21 ustawy). Wniosek może także zgłosić każdy z wierzycieli dłużnika.

W praktyce, jak już wspomnieliśmy, wniosek o upadłość najczęściej składać będzie sam dłużnik. Albowiem niezłożenie w terminie wniosku przez osoby po stronie dłużnika do tego obowiązane skutkować może m.in. ich odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe (art. 116 Ordynacji podatkowej), czy zapłatę składek ubezpieczeniowych (art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), do których uregulowania obowiązany był bankrutujący podmiot. Co więcej, zgodnie z art. 586 Kodeksu spółek handlowych, kto – będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem – nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej, pomimo powstania według przepisów warunków to uzasadniających, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

(…) We wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik winien dodatkowo określić, czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku. Jeżeli wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powinien ponadto dołączyć do wniosku:

(…) Sąd może również oddalić wniosek o upadłośći w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.    Przeczytaj pełną treść

 

 Postępowanie upadłościowe wszczynane jest na wniosek o upadłość.

Nadto ważne jest, by dłużnik zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 2 tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, czyli zajścia jednego z dwóch zdarzeń:

  • trwałego zaprzestania płacenia długów wymagalnych,
  • w razie ujawnienia, że majątek nie wystarcza na zaspokojenie długów.


Przyjąć należy, że obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość jest wykonany tylko w razie prawidłowego złożenia tego wniosku do sądu upadłościowego w wymaganym terminie. Wniosek należy złożyć do sądu upadłościowego, którym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy.

(…) Ponadto do wniosku powinniście Państwo dołączyć:
  • aktualny wykaz Waszego majątku z szacunkową wyceną jego składników,
  • bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż 30 dni przed złożeniem wniosku,
  • spis Państwa wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na ich majątkach wraz z datami ich ustanowienia,
  • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Przebieg procesu likwidacji spółki z o.o.
Artykuł omawia czynności jakie należy wykonać w celu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, m.in. jak złożyć wniosek o upadłość.

Upadłość konsumencka – jak i gdzie złożyć wniosek?
Interesuje mnie upadłość konsumencka. Chciałbym się dowiedzieć, czy taka upadłość konsumencka w moim wypadku ma w ogóle sens. Otóż jestem osobą niepełnosprawną z drugą grupą. Obecnie mam trzy kredyty na ponad 30 000 zł i cztery karty kredytowe na ponad 5000 zł. Nie mam żadnego własnego majątku, jestem rozwiedziony, zalegam już z dwumiesięczną spłatą rat. Do jakiego wydziału w sądzie składa się wniosek o upadłość konsumencką? Czy ta upadłość konsumencka jest możliwa w mojej sytuacji?

Podstawy ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy
Artykuł omawia warunki dla skutecznego złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy oraz ogłoszenia tej upadłości przez sąd. Wiedza niezbędna każdemu przedsiębiorcy.

Porzucone rzeczy
Wynajmowałem warsztaty na podstawie umowy. Po ustaniu umowy najmu na mojej posesji pozostały 3 samochody, będące prawdopodobnie własnością wynajmującego. Od chwili zakończenia umowy najmu były wynajmujący nie zabrał pozostawionych samochodów – pomimo wielokrotnych upomnień i kolejnych obiecywanych terminów. Co mogę w takiej sytuacji zrobić?(Wniosek o upadłość)

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl