.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 02.08.2012

W maju nauczyciel historii otrzymał informację o obniżeniu etatu z pełnego do 1/2 od dnia pierwszego września. Nauczyciel przyjął wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Jednak na początku lipca wspomniany nauczyciel złożył wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia – właśnie od pierwszego września. Jak powinien postąpić dyrektor szkoły?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Według art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) „nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku”.

 

Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa wyżej, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres (art. 73 ust. 3 Karty nauczyciela).

 

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć. Wymóg zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć dotyczy chwili składania wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia i jego rozpoczęcia. To, czy później nauczycielowi zostanie ograniczone zatrudnienie albo czy wcześniej był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, nie ma tu żadnego znaczenia.

 

Jeśli więc nauczyciel złożył wniosek, będąc zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, to prawa do takiego urlopu nie nabędzie. Jeżeli jednak złoży wniosek, gdy będzie zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, to należy mu takiego urlopu udzielić na okres wskazany w orzeczeniu lekarskim dotyczącym potrzeby skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Dyrektor szkoły zasadniczo nie może odmówić nauczycielowi udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli nauczyciel spełnia warunki określone w przepisach.

 

Ustawodawca ściśle określił przyczyny, które upoważniają dyrektora szkoły do odwołania nauczyciela z urlopu, sprowadzając je tylko i wyłącznie do nawiązania stosunku pracy oraz podjęcia pracy zarobkowej (art. 73 ust. 7 Karty nauczyciela). Przyczyną odwołania z urlopu nie może więc być obniżenie wymiaru zatrudnienia.

 

Ustawodawca nie wprowadził też ograniczenia okresu udzielanego urlopu do dnia obniżenia wymiaru zatrudnienia – jak uczynił to w odniesieniu do nabycia przez nauczyciela uprawnień emerytalnych (art. 73 ust. 2 Karty nauczyciela). Przyjęcie takich rozwiązań wskazuje, iż obniżenie wymiaru zatrudnienia już po rozpoczęciu korzystania z urlopu nie pozbawia nauczyciela prawa do tego urlopu.

 

Dyrektor szkoły po otrzymaniu właściwego zaświadczenia lekarskiego i zbadaniu pozostałych wymogów formalnych zobligowany jest do udzielenia zaleconego urlopu bez zbędnej zwłoki, w możliwie najbliższym terminie, jednakże zawsze musi uwzględnić konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

W sytuacji gdy nauczyciel przedstawił dyrektorowi szkoły orzeczenie lekarskie w lipcu – po przyjęciu warunków zmieniających warunki zatrudnienia, w tym wyraził zgodę na ograniczenie od dnia 1 września wymiaru zatrudnienia – zarówno dyrektor szkoły, jak i nauczyciel posiadali wiedzę, że w pierwszym możliwym terminie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel nie będzie zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć.

 

Zatem jeden z warunków formalnych do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nie był spełniony, co przesądziło, iż dyrektor szkoły nie mógł udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Jeżeli to zrobi, naruszy w sposób rażący przepisy prawa.

 

Bez względu na zapisy orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia ostateczną i wiążącą decyzję w każdej indywidualnej sprawie udzielenia (bądź nie) urlopu dla poratowania zdrowia zawsze podejmuje dyrektor szkoły jako pracodawca, kierując się w tym względzie obowiązującymi przepisami prawa, a także dbałością o prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi.

 

Pierwszego września nauczyciel nie będzie spełniał warunku do udzielenia mu urlopu dla poratowania zdrowia, więc takiego urlopu udzielić mu nie można.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »