.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 27.08.2013

Mój dziadek jest już w bardzo podeszłym wieku. Obecnie przebywa w ośrodku opiekuńczo-leczniczym. Nie ma z nim żadnego kontaktu, dziadek nas nie poznaje, nie mówi ani nie chodzi. Chcemy wystąpić o ubezwłasnowolnienie całkowite. Co powinien zawierać wniosek? Jakie dokumenty należy załączyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tytułem wstępu przedstawiam ogólne informacje, których znajomość z pewnością przyda się w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie, a dalej wskazuję, jakie dokumenty winny być dołączone do wniosku.

 

Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. – dalej K.c.): „osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem”.

 

Stosownie do art. 13 § 2 K.c.: „dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską”.

 

Przesłanką podstawową całkowitego ubezwłasnowolnienia charakterystyczną dla tej instytucji jest niemożność kierowania swoim postępowaniem przez osobę fizyczną, przy czym słowo „niemożność” wskazuje na brak mentalnego, świadomego kontaktu z otoczeniem i na niemożność intelektualnej oceny swojej sytuacji. Nie jest możliwe zatem ubezwłasnowolnienie osoby, która z powodu swojej ułomności lub inwalidztwa (np. wylewu, utraty wzroku, słuchu, mowy) ma bardzo utrudniony kontakt z otoczeniem, ale jej zdolności intelektualne nie zostały istotnie naruszone lub ograniczone.

 

Z treści przedstawionego pytania wynika, że z Pani dziadkiem nie ma kontaktu, nie poznaje on bliskich i wymaga całodobowej opieki, w związku z czym spełnia przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego.

 

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 29 grudnia 1983 r. (sygn. akt I CR 377/83) wyjaśnił cel i sens instytucji ubezwłasnowolnienia, stwierdzając, że: „Ubezwłasnowolnienie jest instytucją powołaną w wyłącznym interesie osoby chorej, która z przyczyn określonych w art. 13 § 1 k.c. nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem albo z przyczyn określonych w art. 16 § 1 k.c. potrzebuje pomocy do prowadzenia spraw życia codziennego. Instytucja ubezwłasnowolnienia nie służy dobru wnoszącego o ubezwłasnowolnienie i rodziny tegoż wnoszącego”.

 

Zgodnie z art. 544 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm. – dalej K.p.c.) wniosek o ubezwłasnowolnienie winien być skierowany do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania bądź miejsca pobytu Pani dziadka.

 

Postępowanie wszczynane jest na wniosek, który w myśl art. 545 § 1 K.p.c. może zgłosić:

 

„1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;

 

2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;

 

3) jej przedstawiciel ustawowy”.

 

 

Dla osoby ubezwłasnowolnionej ustanawia się przedstawiciela ustawowego, to jest opiekuna albo kuratora. Przedstawiciela ustawowego wyznacza sąd opiekuńczy (sądem opiekuńczym jest wydział rodzinny sądu rejonowego) po uprawomocnieniu się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu.

 

Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm. – dalej K.r.o.): „jeżeli wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem ubezwłasnowolnionego całkowicie powinien być ustanowiony przede wszystkim jego małżonek, a w braku tegoż – jego ojciec lub matka”.

 

W przypadku braku osób wymienionych w powyższym przepisie zastosowanie znajdzie art. 149 K.r.o., zgodnie z którym opiekun winien być ustanowiony spośród krewnych lub innych osób bliskich osoby ubezwłasnowolnionej.

 

Zgodnie z art. 152 K.r.o.: „każdy, kogo sąd opiekuńczy ustanowi opiekunem, obowiązany jest opiekę objąć […]”.

 

Według art. 153 K.r.o.: „Objęcie opieki następuje przez złożenie przyrzeczenia przed sądem opiekuńczym. Opiekun powinien objąć swe obowiązki niezwłocznie”.

 

Opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Do jego obowiązków należy sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką, jednakże zobowiązany jest uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.

 

Ustawodawca nie wymienia ważnych spraw, jednakże do spraw, które z pewnością wymagają uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego, należy zaliczyć:

 

 1. nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości oraz praw na nieruchomości, zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości;
 2. nabycie, zbycie, dzierżawa przedsiębiorstwa zarobkowego;
 3. zbycie, nabycie wartościowych rzeczy ruchomych;
 4. zaciągnięcie, udzielenie np. pożyczki, zobowiązań wekslowych;
 5. poręczenie i przyjęcie cudzych długów;
 6. dokonanie darowizn, zrzeczenie się dziedziczenia, odrzucenie spadku;
 7. dokonanie zabiegu lekarskiego;
 8. umieszczenie w placówce pomocy społecznej, w szpitalu;
 9. odrzucenie spadku lub zrzeczenie się dziedziczenia;
 10. podjęcie gotówki z rachunku bankowego.

 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie podlega opłacie w wysokości 40 zł. Do wniosku należy dołączyć:

 

 1. odpis skrócony aktu urodzenia osoby, która ma być ubezwłasnowolniona;
 2. odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy;
 3. skoro dziadek przebywa w ośrodku opiekuńczo-leczniczym, dobrze byłoby, aby załączona została dokumentacja dotycząca stanu jego zdrowia.

 

W tym miejscu chciałbym zwrócić Pani uwagę na art. 552 § 1 K.p.c., w myśl którego: „Jeżeli według wniosku ubezwłasnowolnienie ma być orzeczone z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, sąd przed zarządzeniem doręczenia wniosku zażąda, w wyznaczonym terminie, przedstawienia świadectwa lekarskiego wydanego przez lekarza psychiatrę o stanie psychicznym osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub opinii psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej tej osoby. Jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu pijaństwa, sąd żąda także przedstawienia zaświadczenia poradni przeciwalkoholowej, a jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu narkomanii – zaświadczenia z poradni leczenia uzależnień”.

 

Treść wniosku lub dołączone do niego dokumenty muszą uprawdopodobnić istnienie podstaw do ubezwłasnowolnienia, w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony przez sąd, co wynika z art. 552 § 2 K.p.c., zgodnie z którym: „sąd odrzuca wniosek o ubezwłasnowolnienie, jeżeli treść wniosku lub dołączone do wniosku dokumenty nie uprawdopodobniają istnienia choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub występowania innego rodzaju zaburzeń psychicznych osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie albo w razie niezłożenia żądanego świadectwa, opinii lub zaświadczenia, chyba że złożenie takich dokumentów nie jest możliwe”.

 

Proszę również pamiętać, że do wniosku mają być dołączone 2 odpisy wniosku wraz z załącznikami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • jeden - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl