.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o sprostowanie aktu urodzenia

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 28.05.2013

Rodzice chcą przekazać mi nieruchomość w akcie darowizny, ale jest jeden problem. W moim akcie urodzenia zostało błędnie wpisane imię ojca: zamiast poprawnego – Janusz jest Jan. Te błędne dane następnie zostały wpisane do innych dokumentów (dowodu osobistego, paszportu itd.). Czy mogę złożyć wniosek o sprostowanie mojego aktu urodzenia? Czy to rozwiąże mój problem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby doprowadzić treść Pańskiego aktu urodzenia do stanu zgodności z rzeczywistością, a następnie przenieść te poprawne ustalenia do dokumentów, w tym do dokumentów tożsamości, należy złożyć do sądu wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego (aktu urodzenia) na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.). W świetle tego przepisu: „akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu w razie błędnego lub nieścisłego jego zredagowania”.

 

„O błędnym lub nieścisłym zredagowaniu aktu stanu cywilnego, uzasadniającym konieczność jego sprostowania, można mówić wówczas, gdy pewien element treści tego aktu, m.in. data urodzenia, wpisany został niezgodnie z prawdą” (tak: Izba Cywilna Sądu Najwyższego w postanowieniu z 21 listopada 1997 r., sygn. akt II CKU 59/97).

 

„Sprostować można tylko to, co było błędne od początku, tj. w dacie sporządzenia aktu (ex tunc). Późniejsze zmiany poszczególnych elementów stanu cywilnego lub innych danych wynikających ze zdarzeń późniejszych ze skutkiem ex nunc są jedynie rejestrowane w formie wzmianek dodatkowych, nie mają jednak nic wspólnego ze sprostowaniem przewidzianym w art. 31 Prawa o aktach stanu cywilnego, nigdy nie mają znaczenia konstytutywnego i w szczególności nie wywierają skutków ex tunc” (uchwała Izby Cywilnej SN z 26 września 2007 r., sygn. akt IV CSK 11/07).

 

W kontekście przedstawionego przez Pana stanu faktycznego warto też wskazać na tezę wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 4 grudnia 2008 r. (sygn. akt III SA/Lu 362/08), według której: „Zastąpienie w akcie zgonu imienia osoby zmarłej innym imieniem nie może być uznane za typową korektę, tj. za przywrócenie właściwej, poprawnej pisowni imienia osoby zmarłej. Stanowi zmianę istotnego elementu aktu zgonu i nie może być uznane za sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego. W takiej sytuacji zastosowanie ma nie art. 28 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, lecz art. 31 tej ustawy”.

 

W sprawach o sprostowanie aktów stanu cywilnego orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego (art. 33 Prawa o aktach stanu cywilnego). Właściwy do rozpoznania wniosku będzie sąd rejonowy według miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej (wnioskodawcy). Jako uczestników należy wskazać rodziców, dołączając do wniosku jego odpisy dla wszystkich uczestników.

 

Wniosek podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 40 zł (art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.). Prawomocne postanowienie sądu w przedmiocie sprostowania aktu urodzenia stanowi podstawę do dokonania odpowiedniej zmiany przez kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

W mojej ocenie jednak nawet jeśli przed przeniesieniem własności nieruchomości w drodze darowizny przez rodziców na Pańską rzecz nie nastąpi sprostowanie aktu urodzenia, a w konsekwencji dokumentów tożsamości, to nie będą istnieć zasadne podstawy do zakwestionowania prawa do całkowitego zwolnienia podatkowego, nie zachodzą bowiem wątpliwości co do osoby Pańskiego ojca, który wraz z matką będzie dokonywać darowizny. W treści aktu notarialnego obejmującego umowę darowizny nieruchomości notariusz obowiązkowo określa także stopień pokrewieństwa darczyńców i obdarowanego, istotny dla powstania i zakresu obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

 

Jak stanowi przepis art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Ponieważ darowizna nieruchomości, udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w takim prawie wymaga zachowania formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności, nie będzie Pan obowiązany składać do urzędu skarbowego osobnego zgłoszenia o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2), wypis bowiem aktu notarialnego zostanie przekazany przez notariusza do organu podatkowego, a Pan jako podatnik i syn obojga darczyńców zachowa pełne prawo do zwolnienia (art. 4a ust. pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton