.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniosek o ściganie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 02.03.2016

Jednostka samorządu terytorialnego ogłosiła przetarg na szkolenie pokryte głównie ze środków unijnych. Na skutek donosy osoby niebiorącej udziału w przetargu wszczęto śledztwo z urzędu. Podobno poszkodowanym jest jednostka i jeden z oferentów. Jednostka nie zgadza się z tym, a oferent był wykluczony z postępowania, bo nie uzupełnił w terminie dokumentów. Czy proces toczy się prawidłowo? Czy brak odczucia szkody nie wpływa na proces?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego – w skrócie K.p.k.

 

Z treści Pani pytania wynika, iż chodzi o przetarg w jednostce samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 305 K.k.:

 

„Art. 305. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

 

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Mając na uwadze treść tego przepisu, wskazać należy, że jednostka samorządu terytorialnego nie jest Skarbem Państwa, a to z kolei powoduje, iż zastosowanie znajduje § 3 tego przepisu, który wymaga w takim przypadku wniosku pokrzywdzonego. Jednostka samorządu terytorialnego nie czuje się pokrzywdzona i takiego wniosku nie składa. Problem polega na tym, że wniosek złożył oferent, którego oferta w czasie przetargu została odrzucona z uwagi na nieuzupełnienie danych w terminie.

 

Na niekorzyść takiego stanowisko przemawia pogląd wyrażony w literaturze, zgodnie z którym „omawiane przestępstwo ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego, chyba że jest nim Skarb Państwa, gdyż w takim wypadku ściganie następuje z urzędu (art. 305 § 3). Jak słusznie zauważa O. Górniok (Komentarz, t. II, s. 480), ściganie z urzędu powinno obejmować także działanie na szkodę jednostek samorządu terytorialnego, które równie często korzystają z instytucji przetargu publicznego, ponosząc szkody w wyniku określonych w art. 305 § 1 i 2 działań lub zaniechań (także pracowników tych jednostek)”.

 

Powyższa interpretacja jest w mojej ocenie nieuzasadniona, bowiem zakładając racjonalność ustawodawcy, przepis § 3 wskazuje wprost i tylko i wyłącznie na Skarb Państwa, a nie na jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe z kolei każe podnieść, iż postępowanie toczy się wbrew dyspozycji art. 305 § 1 K.k., która winne być interpretowana w połączeniu z art. 12 K.p.k., zgodnie z którym w sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu. W razie złożenia wniosku o ściganie niektórych tylko sprawców obowiązek ścigania obejmuje również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we wniosku, o czym należy uprzedzić składającego wniosek. Przepisu tego nie stosuje się do najbliższych osoby składającej wniosek. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu – do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne.

 

Jak podkreśla Tomasz Henryk Grzegorczyk, „brak wymaganego wniosku o ściganie stanowi przeszkodę prawną, która powoduje odmowę wszczęcia lub umorzenie wszczętego postępowania, gdyby potrzeba posiadania wniosku ujawniła się już po wszczęciu procesu (art. 17 § 1 pkt 10). Wyjątkowo jednak kodeks zezwala, bez posiadania wymaganego wniosku o ściganie, na dokonanie czynności zabezpieczających ślady i dowody przestępstwa jako procesowych czynności niecierpiących zwłoki, po dokonaniu których (lub w ich trakcie) należy podjąć kroki w celu wyjaśnienia, czy wniosek będzie złożony. Podjęcie kroków w celu uzyskania wniosku należy zatem do organu ścigania i oskarżyciela publicznego. W razie odmowy złożenia wniosku o ściganie postępowanie powinno być umorzone; w razie jego złożenia czas trwania postępowania przygotowawczego liczy się od daty pierwszej czynności zabezpieczającej (zob. art. 308). Odmowa złożenia wniosku (tzw. wniosek negatywny) nie stoi na przeszkodzie późniejszemu złożeniu wniosku o ściganie, o ile tylko nie doszło do przedawnienia karalności czynu”.

 

Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie prowadzone postępowanie winno zostać umorzone z uwagi na brak stosowego wniosku. Być może jednak organa ścigania przyjmują jako prawidłową wykładnię O. Górniok. Moim zdaniem powyższe winno być jednak racjonalnie wyjaśnione, albowiem w chwili obecnej jednostka samorządu terytorialnego nie ma wiedzy co do tego, co stanowi podstawę działania organów ścigania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl