Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 13.06.2014

Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy udzielaną osobom, które z uwagi na niskie dochody gospodarstwa domowego, nie są w stanie same pokrywać kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego. Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć do urzędu gminy lub miasta.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do dodatku mieszkaniowego

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych1, dodatek mieszkaniowy może przysługiwać:

 

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

  – przy czym dodatek mieszkaniowy może przysługiwać na podstawie tylko jednego z powyższych tytułów.

 

Wymienione osoby mają prawo do dodatku mieszkaniowego, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku (jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę).

 

Ponadto prawo do dodatku mieszkaniowego uzależnione jest również od powierzchni użytkowej lokalu lub budynku mieszkalnego, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

 

Kto przyznaje dodatki mieszkaniowe?

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. W związku z tym wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub urzędzie miejskim właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się w szczególności deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 

Jak należy wypełnić wniosek o dodatek mieszkaniowy?

 

Wniosek o dodatek mieszkaniowy składa się na formularzu urzędowym, którego wzór określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych2. We wniosku należy podać w szczególności następujące informacje:

 

 1. imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy;
 2. datę urodzenia;
 3. nazwę i siedzibę zarządcy domu;
 4. tytuł prawny do zajmowanego lokalu (w szczególności najem, podnajem, spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe), własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, własność innego lokalu mieszkalnego, własność domu jednorodzinnego, własność budynku wielorodzinnego, w którym wnioskodawca zajmuje lokal);
 5. powierzchnię użytkową lokalu, w tym:
  1. łączną powierzchnię pokoi i kuchni;
  2. powierzchnię zajmowaną przez wnioskodawcę w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu;
 6. sposób ogrzewania lokalu i wody w lokalu;
 7. o doprowadzeniu instalacji gazu przewodowego;
 8. liczbę osób w gospodarstwie domowym;
 9. łączne dochody gospodarstwa domowego;
 10. łączną kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (potwierdzone odpowiednimi dokumentami).

 

Informacje zawarte we wniosku o dodatek mieszkaniowy potwierdza podpisem zarządca domu. Do wniosku należy dołączyć deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego. Wzór deklaracji o wysokości dochodów również określa rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.)

2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 13.06.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • osiem plus jeden =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki