Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o interpretację przepisów prawa

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 28.07.2008

Artykuł omawia instytucję wniosku o interpretację przepisów prawa.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Każdy przedsiębiorca przynajmniej raz spotkał się w toku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej z przepisem (przepisami) prawa, którego zrozumienie nie było proste z uwagi na obiektywnie różne możliwości jego interpretacji.

 

Celem zminimalizowania negatywnych skutków tego typu sytuacji dla gospodarki Polski ustawodawca, mocą przepisu art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. Nr 155 z 2007 r., poz. 1095 z późn. zm. – dalej w skrócie nazywanej Ustawą), przewidział, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, w jego indywidualnej sprawie.

 

Co więcej, przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej tą drogą interpretacji, przy czym zasady udzielania interpretacji „regulują odrębne ustawy”.

 

Choć ogólny pomysł cytowanej regulacji przepisu art. 10 Ustawy zasługuje oczywiście na pochwałę, to trzeba jednak równocześnie zwrócić uwagę na bardzo ograniczony zakres tego przepisu – można bowiem żądać interpretacji jedynie co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej. Również praktyka organów właściwych do interpretacji przepisów prawa pozostawia wiele do życzenia.

 

Przechodząc jednak do omówienia instytucji wniosku o interpretację przepisów prawa, nietrudno zauważyć, że przepis art. 10 Ustawy ma charakter ogólny i odsyła do przepisów innych ustaw szczegółowych. Precyzyjna procedura uzyskiwania pisemnej interpretacji została określona w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005 ., poz. 60 z późn. zm. – dalej w skrócie nazywana Ordynacją podatkową). Zgodnie z nią minister właściwy do spraw finansów publicznych, a w sprawach opłaty skarbowej – wójt, burmistrz czy prezydent miasta, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną) – art. 14b oraz 14j Ordynacji podatkowej. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć już zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

 

Wypada w tym miejscu również zauważyć, że przepis art. 10 Ustawy dotyczy wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie podatkowej. Nie oznacza to, że przedsiębiorca nie może korzystać także z rezultatów tzw. interpretacji ogólnych, których dokonuje Minister finansów w celu zapewnienia jednolitości stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, uwzględniając orzecznictwo sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (art. 14a Ordynacji podatkowej). Bowiem interpretacje ogólne są publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Składając wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, przedsiębiorca jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska w sprawie. Oznacza to, że we wniosku nie wystarczy zadać pytania o interpretację przepisów podatkowych, ale trzeba samemu przedstawić własną ich interpretację (własne stanowisko w tej kwestii).

  

Wniosek o interpretację przepisów przedsiębiorca może złożyć pod warunkiem, że w sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo skarbowa.

 

Wniosek o interpretację przepisów podlega opłacie w wysokości 75 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

 

Warto wiedzieć, że Minister finansów publicznych upoważnił dyrektorów Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie do wydawania w jego imieniu interpretacji indywidualnych. Tak więc to do tych organów, nie zaś bezpośrednio do Ministra, należy składać wnioski o interpretację (tak Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego – Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.).

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli miejsce zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy mieści się w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim.

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli miejsce zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy mieści się w województwie małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim.

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli miejsce zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy mieści się w województwie dolnośląskim, lubuskim lub wielkopolskim.

 

Wreszcie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli miejsce zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy mieści się w województwie lubelskim, łódzkim lub mazowieckim.

 

Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego właściwy organ wydaje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku (art. 14d Ordynacji podatkowej). Interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.

 

W razie niewydania interpretacji indywidualnej we wskazanym już terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym ten termin upłynął, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie (art. 14o Ordynacji podatkowej).

 

Na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

Trzeba wskazać, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może również z urzędu (bez żadnego wniosku) zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W takim przypadku zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana.

 

Zastosowanie się w takiej sytuacji przez przedsiębiorcę do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, a także przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może oczywiście szkodzić wnioskodawcy.


Stan prawny obowiązujący na dzień 28.07.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + I =

 

»Podobne materiały

Zakup przez Internet od osoby prywatnej

Konsument dokonujący zakupów przez Internet jest szczególnie chroniony, jeśli nabywa towar od sprzedawcy będącego legalnie działającym przedsiębiorcą. Jednak oprócz umów sprzedaży zawieranych z udziałem profesjonalisty w obrocie, spotkać możemy się również z okazjonalnymi ofertami sprzedaży, ogłasza

 

Co to jest BIK i jakie informacje przetwarza?

Biuro Informacji Kredytowej minimalizuje ryzyko kredytowe, a także zwiększa bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. BIK zarządza systemem wymiany informacji o historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów, którą gromadzi, przechowuje i przetwarza. Udostępnia też dane o zobowiązaniach klientów bank

 

Prawo do odmowy zeznań

Prawo do odmowy składania zeznań może przysługiwać różnym osobom zarówno w toku postępowania karnego, jak i cywilnego. Prawo to będzie przyjmowało różny kształt w zależności od charakteru, w jakim dana osoba w postępowaniu występuje.

 

Zarys procedury podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie

Artykuł omawia w zarysie procedurę jednego z podstawowych sposobów podziału spółki kapitałowej – podziału przez wydzielenie.

 

Ograniczenia reklamy – przypadki podstawowe (część 2)

Reklama, z którą spotykamy się coraz powszechniej na co dzień, nie jest niczym nieograniczona, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Przeciwnie, niektóre sfery reklamy w odniesieniu do konkretnych produktów lub usług są limitowane daleko idącymi zakazami – oto dalszy ciąg szczegółowego om

 

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Ukrainy

W niniejszym artykule autorka przedstawia podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Ukrainy.

 

Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami zagranicznymi z firmami zarejestrowanymi na terenie Ukrainy

Autorka w artykule omawia uregulowania prawne dotyczące podstawowych zagadnień prawnych współpracy pomiędzy przedsiębiorcami zagranicznymi z firmami zarejestrowanymi na terenie Ukrainy.

 

Brak tajności głosowania a ważność uchwały spółki

Głosowanie nad uchwałami na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest co do zasady jawne. Kodeks spółek handlowych ustanawia jednak katalog spraw, w których głosowanie powinno odbyć się w trybie tajnym. Tajne głosowanie powinno być zarządzone również na żądanie jednego ze

 

Ośrodek interesów życiowych jako przesłanka posiadania obowiązku podatkowego

Ośrodek interesów życiowych jako przesłanka posiadania nieograniczonego obowiązku podatkowego.

 

Grzywna za wysyłanie spamu

Otrzymywanie spamu, czyli niezamówionej informacji handlowej, jest w dzisiejszych czasach zjawiskiem powszechnym, do którego większość adresatów tych niechcianych wiadomości już przywykła. Nadawcy spamu powinni jednak pamiętać, że wysyłanie niezamówionej informacji handlowej może się wiązać dla nich

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »