Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 13.08.2012

Za niecały miesiąc kończy mi się urlop macierzyński, zaś dwa tygodnie później wygasa ważność mojej umowy o pracę. Chciałabym wrócić do pracy, jednak boję się, że pracodawca nie będzie chciał nadal mnie zatrudniać. Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego przysługuje mi jakiś okres ochronny? Ktoś mi zasugerował, abym złożyła wniosek o dodatkowy urlop macierzyński. Czy może to jakoś wpłynąć na przedłużenie mojej umowy o pracę?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z dniem powrotu do pracy – po zakończonym urlopie macierzyńskim – traci Pani ochronę przed wypowiedzeniem, wynikającą z przepisu art. 177 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 141 ze zm.; w skrócie K.p.). Pracodawca nie ma również żadnego obowiązku przedłużać z Panią zawartej umowy na czas określony, może ona zatem rozwiązać się z upływem czasu, na jaki została zawarta (zgodnie z treścią przepisu art. 30 § 1 pkt 4 K.p.).

 

Jak stanowi powołany wyżej przepis art. 177 § 1 K.p., pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

 

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 177 § 4 K.p.).

 

Jeśli chodzi o Pani uprawnienia po powrocie do pracy po zakończonym urlopie macierzyńskim, bardzo ważną regulacją jest gwarancja wynikająca z art. 1832 K.p. Zgodnie z tym przepisem pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

 

Okres ochronny przed wypowiedzeniem umowy o pracę wynikający z przebywania na urlopie macierzyńskim może Pani sobie przedłużyć, korzystając z dodatkowego urlopu macierzyńskiego bezpośrednio po zakończeniu urlopu podstawowego. Jak stanowi art. 1821 § 1 pkt 1 K.p., wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego w 2012 r. wynosi do 4 tygodni – jeśli pracownica urodziła jedno dziecko przy jednym porodzie, zaś do 6 tygodni w przypadku porodu mnogiego. Może Pani wnioskować o krótszy dodatkowy urlop macierzyński, np. dwutygodniowy.

 

Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; pracodawca jest obowiązany wniosek uwzględnić (art. 1821 § 3 K.p.).

 

Gdyby ewentualnie zdecydowała się Pani na skorzystanie z tego dodatkowego urlopu macierzyńskiego, to również nie będzie to miało wpływu na automatyczne przedłużenie się umowy o pracę ani na suwerenne decyzje pracodawcy w zakresie kontynuowania z Panią stosunku pracy. Po prostu w trakcie korzystania z tego urlopu umowa terminowa uległaby samoistnemu rozwiązaniu, a Pani otrzymywałaby zasiłek macierzyński do końca wnioskowanego, udzielonego przez pracodawcę, urlopu.

 

W okresie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, z wyjątkiem okoliczności, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy (art. 177 § 1 w zw. z art. 1821 § 6 K.p.). Wyjątkowa możliwość złożenia w tym okresie ochronnym wypowiedzenia może być również podyktowana ogłoszeniem upadłości pracodawcy lub jego likwidacją (art. 177 § 4 w zw. z art. 1821 § 6 K.p.). Ochrona w tym okresie jest zatem analogiczna jak w czasie ciąży i podstawowego urlopu macierzyńskiego; tożsame zasady dotyczące ochrony stosunku pracy osób uprzywilejowanych z tytułu rodzicielstwa dotyczą również przebywania na urlopie wychowawczym (art. 1861 K.p.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus IX =

»Podobne materiały

Podwyżka w trakcie ciąży a kontrola ZUS

Jestem w piątym miesiącu ciąży. Dwa tygodnie temu szef zaproponował mi podwyżkę w wysokości 1500 zł brutto. Podwyżka w żaden sposób nie jest związana z ciążą – pełnię w firmie odpowiedzialne stanowisko, przygotowuję się do awansu, a moje wynagrodzenie nie zmieniło się od trzech lat. Podpisałam

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »