.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek do prezydenta RP o wcześniejsze zatarcie skazania

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 10.03.2011

Mój mąż w 2004 r. został zatrzymany za jazdę po alkoholu i skazany na trzy miesiące więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Niestety, w 2007 r. popełnił ten sam czyn, więc karę odwieszono. Obecnie stara się o pracę i potrzebuje zaświadczenia o niekaralności. Czy możliwe jest wcześniejsze zatarcie skazania? Czy warto zwrócić się o to do prezydenta RP?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 106 Kodeksu karnego – „z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych”.

 

Stosownie do art. 107 § 1 Kodeksu karnego „w razie skazania na karę pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat”. Z praktyki mogę powiedzieć, że sądy faktycznie dosyć często uwzględniają tego typu wnioski, ale zatarcie skazania nie może jednak, jak wynika z przepisu, nastąpić szybciej niż po upływie 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania – czyli w sprawie Pani męża nie szybciej niż w 2012 r.

 

W tej sytuacji, jeżeli konieczne jest podjęcie starań o szybsze zatarcie skazania, można ten cel osiągnąć tylko w drodze ułaskawienia (art. 560 Kodeksu postępowania karnego i następne).

 

Zgodnie z art. 139 Konstytucji RP prawo łaski stosuje Prezydent, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób skazanych przez Trybunał Stanu.

 

Zgodnie z art. 561 § 1 Kodeksu postępowania karnego (w skrócie K.p.k.) „prośbę o ułaskawienie przedstawia się sądowi, który wydał wyrok w pierwszej instancji”.

 

„Postępowanie o ułaskawienie może wszcząć także z urzędu Prokurator Generalny, który może żądać przedstawienia sobie akt sprawy z opiniami sądów albo przedstawić akta Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej bez zwracania się o opinię” (art. 567 § 1 K.p.k.).

 

Zakres ułaskawienia pozostawiony jest przy tym uznaniu Prezydenta. W szczególności więc aktem łaski orzeczona kara może być darowana w całości, złagodzona w części, może być darowany środek karny, zamieniona kara na rodzajowo łagodniejszą, zawieszone wykonanie orzeczonej kary lub pozostałej do odbycia kary itp. Prawo łaski obejmować może też zatarcie skazania przed upływem terminów wymienionych w art. 107 i 108 Kodeksu karnego (tak Feliks Prusak, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1999, komentarz do art. 560 Kodeksu postępowania karnego).

 

Co do szans powodzenia próby starania się u ułaskawienie, to trudno mi się jednoznacznie wypowiadać. Kiedyś jeden wniosek udało mi się załatwić, przy czym trwało to przeszło pół roku, a obecnie po zmianach w kancelarii prezydenta zmianie mogła ulec także praktyka postępowania z tego typu wnioskami.

 

Jeśli chodzi o kwestie formalne, to warto wiedzieć, że prośba o łaskę nie wymaga formy szczególnej. Powinna mieć jednak formę pisma procesowego (art. 116 w związku z art. 119 Kodeksu postępowania karnego), a więc zawierać:

 

  1. „oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy,
  2. oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo,
  3. treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem,
  4. datę i podpis składającego pismo.

 

Za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona, ze wskazaniem przyczyny złożenia swego podpisu”.

 

Prośba winna wskazywać dokładne oznaczenie wyroku, w odniesieniu do którego wnosi się o ułaskawienie, z podaniem także ich daty i sygnatury (znaku) oraz żądania prośby (tu: wcześniejszego zatarcia skazania).

 

W uzasadnieniu prośby powinny być wskazane okoliczności uzasadniające ułaskawienie, w razie potrzeby wraz z dowodami (dokumenty, świadkowie). Warto przy tym wskazać, że, jak stanowi art. 563 K.p.k., przy badaniu przesłanek do ułaskawienia należy uwzględnić:

 

  • „zachowanie się oskarżonego po wydaniu wyroku,
  • rozmiar wykonanej już kary,
  • stan zdrowia skazanego i jego warunki rodzinne,
  • naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem,
  • szczególne wydarzenia, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku” (mogą one dotyczyć skazanego lub jego rodziny i powinny niejako w sposób naturalny powodować potrzebę zmiany orzeczenia).

 

Powyższe elementy, jeżeli występują, winny być szczególnie podkreślone w uzasadnieniu prośby.

 

Pierwsza prośba o ułaskawienie nie podlega opłacie. Od ponownej (i każdej następnej) prośby obowiązuje opłata w aktualnej wysokości 45 zł, którą należy uiścić wraz ze złożeniem prośby. Osoba, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść tej opłaty bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny, może ubiegać się o zwolnienie od opłaty.

 

„Prośbę o ułaskawienie skazanego może wnieść on sam, osoba uprawniona do składania na jego korzyść środków odwoławczych, krewni w linii prostej, przysposabiający lub przysposobiony, rodzeństwo, małżonek i osoba pozostająca ze skazanym we wspólnym pożyciu” (art. 560 ust. 1 K.p.k.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »