.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniesienie aportem majątku do spółki

Autor: Monika Wycykał • Opublikowane: 26.12.2016 • Zaktualizowane: 24.04.2021

Prowadzę firmę jako osoba fizyczna, a chce założyć spółkę jawną z synami i chcę swój majątek wnieść aportem do spółki. Jakie podatki będę musiał zapłacić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniesienie aportem majątku do spółki

Fot. Fotolia

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Na początku należy wskazać, że definicję „przedsiębiorstwa” można znaleźć w art. 551 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.), zgodnie z którym:

 

„Art. 551. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

 

Przedsiębiorstwo — dla celów prawa podatkowego — należy rozumieć jako ogół praw podmiotowych, stosunków faktycznych (np. zakresu i walorów dostawców i klienteli czyli odbiorców, opinii o przedsiębiorstwie czyli jego renomy, lokalizacji, stopnia ściągalności jego wierzytelności, środków pieniężnych, udziałów) oraz różnych innych wartości (np. systemu organizacyjnego, doświadczeń w zakresie działalności przedsiębiorstwa, jakości znanej i stosowanej technologii itd.), jakie prowadzący przedsiębiorstwo (jego właściciel) sam lub ze współpracującymi osobami wiąże w zorganizowany zespół majątkowy.

 

Wniesienie przedsiębiorstwa jako wkładu do nowo powstającej lub już istniejącej spółki jawnej, będącej rodzajem spółki osobowej, stanowi rodzaj aportu, który jest dość popularny w praktyce działalności gospodarczej i pozwala przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w bardziej skomplikowaną strukturę.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. — dalej: u.p.d.o.f.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Aby mówić o powstaniu dochodu, który podlega opodatkowaniu, konieczne jest powstanie pewnego przyrostu majątkowego po stronie podatnika. W przypadku wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki osobowej takiego przyrostu nie ma — w zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje jedynie uprawnienia do udziału w zyskach i stratach spółki oraz prawa związane z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność. One zaś, mimo że posiadają pewną wartość materialną, nie są tożsame z kwotą, jaką podatnik otrzymałby np. w sytuacji sprzedaży przedsiębiorstwa (wówczas osoba X przekazuje osobie Y określoną cenę za uzyskane składniki majątkowe i niemajątkowe).

 

(…)

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki jawnej nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT: „Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że zamierza Pan wnieść aportem do spółki jawnej prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy - Kodeks cywilny. Przedsiębiorstwo to stanowi 50% udział we własności budynku wraz ze znajdującymi się w nim ruchomościami. Wskazał Pan, że z ww. aportem wiązać się będzie sukcesja generalna praw i obowiązków, a strony umów zawartych z Panem staną się automatycznie stronami umów zawartych ze spółką jawną. Po dokonaniu aportu nie będzie Pan prowadził działalności gospodarczej jako osoba fizyczna. Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że jeśli wniesiony aportem do spółki jawnej zespół składników majątkowych będzie spełniał definicję przedsiębiorstwa, wynikającą z powołanego art. 551 Kodeksu cywilnego, to transakcja ta nie będzie objęta przepisami ustawy o podatku od towarów i usług - na podstawie do art. 6 pkt 1 tej ustawy”.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

Niektóre czynności o charakterze cywilnym podlegają przepisom ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 223 z późn. zm. — dalej: u.p.c.c.). Zakres przedmiotowy ustawy wyznacza przede wszystkim art. 1 ust. 1 u.p.c.c., który wskazuje, w jakich przypadkach przedmiotowy akt prawny powoduje obowiązek zapłaty podatku:

 

„Art. 1. 1. Podatkowi podlegają:

 

  • następujące czynności cywilnoprawne:
  • umowy spółki;
  • zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4”.

 

(…)

 

Podsumowując — jeżeli zamierza Pan wnieść aportem przedsiębiorstwo do powstającej spółki jawnej, to:

 

  • nie musi Pan odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • nie musi Pan odprowadzać podatku od towarów i usług (VAT);
  • spółka jawna jest zobowiązana zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wkładów.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »