Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wnieść sprzeciw i podnieść zarzut przedawnienia – sposób na stare długi

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.06.2015

Po kilku latach pracy w Irlandii powróciłem niedawno do kraju. W domu u rodziców oczekiwało na mnie pismo z PTC informujące mnie, że sąd wydał nakaz zapłaty na rzecz tej firm kwoty prawie 4000 zł. Następnie otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej i obowiązku natychmiastowej wpłaty należności. Wcześniej, kiedy jeszcze byłem za granicą, poprosiłem ojca, żeby dowiedział się, o jakie zadłużenie chodzi? Okazało się, że dotyczy to umowy z 1999 r.!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego musi być dołączony tytułu wykonawczy. Tytuł wykonawczy stanowi bowiem podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.

 

Wskazuje Pan, iż nie wie, co jest podstawą wszczęcia postępowanie egzekucyjnego. Wraz z pismami, które Pan otrzymał, powinien Pan otrzymać pismo z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymieniem sposobu egzekucji. Powyższe wynika z treści art. 805 § 1 K.p.c., zgodnie z którym przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

 

Proszę zatem jeszcze raz dokładnie przeanalizować treść otrzymanych od komornika pism pod kątem treści jak wyżej. Szczególną uwagę proszę zwrócić na treść „tytuł wykonawczy”, np. „nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym”, „nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym”, „wyrok”. Dysponując tego rodzaju danymi, jeżeli ma Pan taką możliwość, powinien udać się Pan do sądu celem zapoznania się z aktami sprawy. Proszę jednak czynności podjąć niezwłocznie, albowiem od dnia następującego po dniu, w którym zapoznał się Pan z tymi pismami liczony jest 7-dniowy termin do przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

 

Powyższy stan faktyczny wskazuje, iż cała korespondencja przesyłana w sprawie sądowej przesyłana była na adres, pod którym Pan nie przebywał. W mojej ocenie, jeżeli legalnie zarabiał Pan w Irlandii i tam posiadał miejsce zamieszkania, istnieje bardzo duża szansa na przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Powyższe okoliczności nie budzą wątpliwości, iż na skutek tak prowadzonego postępowania został Pan w całości pozbawiony możliwości obrony swoich praw. Podkreślić należy nadto, iż brak winy w uchybieniu terminowi powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy (por. orz. SN z 19 czerwca 1962 r., 4 CZ 35/62, RPEiS 1963, nr 2, s. 356; z 14 stycznia 1972 r., III CRN 448/71, OSPiKA 1972, nr 7-8, poz. 144; z 4 marca 1999 r., I PKN 596/98, OSNAPiUS 2000, nr 8, poz. 15; z 12 lutego 1999 r., II UKN 667/98, OSNAPiUS 2000, nr 12, poz. 488; post. SN z 16 czerwca 2004 r., III CZ 38/2004, niepubl.) i przy braniu pod uwagę także uchybień spowodowanych nawet lekkim niedbalstwem (por. K. Piasecki, Uchybienie i przywrócenie terminu czynności procesowych strony w sprawach cywilnych, s. 10; orz. SN z 9 sierpnia 1974 r., II CZ 149/74, OSPiKA 1975, nr 2, poz. 39). Nadto nie ulega wątpliwości, iż nakaz zapłaty, od którego winien Pan wnieść sprzeciw, rodzi po Pana stronie ujemne skutki procesowe.

 

Reasumując, zasadnym jest złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenie oraz wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 730 § 1 K.p.c. w zw. art. 755 § 1 pkt 3 K.p.c.

 

Wnosząc sprzeciw, będzie Pan uprawniony do złożenia zarzutu przedawnienia roszczeń powoda. Kolejnym argumentem przemawiającym na Pana korzyść jest treść art. 499 pkt 4, zgodnie z którym nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju. Jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności. Na skutek wniesionego nakazu zapłaty przewodniczący poweźmie wiadomość, iż nie było możliwe doręczenie Panu nakazu zapłaty w kraju z uwagi na Pana dłuższą nieobecność, a to z kolei skutkować powinno uchyleniem nakazu zapłaty i skierowaniem sprawy na posiedzenie. W sprzeciwie należy jednak podnieść zarzut przedawnienia, a to z uwagi na fakt, iż pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Innymi słowy późniejsze zgłoszenie zarzuty przedawnienia nie zostanie przez sąd wzięte pod uwagę jako zarzut spóźniony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus 8 =

»Podobne materiały

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Od 3 miesięcy zalegam ze spłatą kredytu w banku i otrzymałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Powinnam wpłacić całą kwotę w ciągu 14 dni lub wnieść w tym terminie sprzeciw do sądu. Jak wygląda moje prawo do wniesienia sprzeciwu?

 

Zakończenie egzekucji komorniczej alimentów po wyroku o podwyższeniu alimentów

Od 2004 r. płacę alimenty przez komornika. W styczniu 2019 r. zapadł nowy wyrok: „Zasądzam alimenty w wysokości …, a to w miejsce alimentów zasądzonych w 1998 r., począwszy od 10.11.2018”. Obecna sytuacja przedstawia się następujący: płacę część komornikowi, a resztę wierzycielce.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »