Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Właściwy czas złożenia wniosku o upadłość spółki

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 10.12.2015

Termin na złożenie wniosku o upadłość spółki prawa handlowego wynosi dwa tygodnie od dnia, w którym spółka stała się ona niewypłacalna. Obowiązek złożenia wniosku spoczywa na osobach reprezentujących spółkę, w szczególności na członkach zarządu.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 21. ust. 1 Prawa upadłościowego1 dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z art. 21 ust. 2 Prawa upadłościowego, jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (a więc w szczególności któraś ze spółek prawa handlowego), obowiązek ten spoczywa na każdym, kto ma prawo go reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami. Podstawą do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika, przy czym zgodnie z art. 11 Prawa upadłościowego dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje on swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (w tych dwóch kategoriach dłużników mieszczą się wszystkie spółki prawa handlowego), uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje. Zgodnie z art. 21 ust. 3. Prawa upadłościowego niezłożenie wniosku w terminie skutkuje ponoszeniem odpowiedzialności za wyrządzoną wskutek tego szkodę.

 

W przypadku spółek prawa handlowego zobowiązanymi do zgłoszenia wniosku o upadłość spółki we właściwym czasie są osoby, którym przysługuje prawo reprezentacji spółki, a więc w szczególności wspólnicy (w spółce jawnej), partnerzy (w spółce partnerskiej), komplementariusze (w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej) oraz członkowie zarządu (w spółkach kapitałowych). Należy przy tym zaznaczyć, że akt prawny, jakim jest Prawo upadłościowe, nie używa pojęcia „właściwego czasu” na złożenie wniosku o upadłość spółki. Pojęcia takiego lub podobnych używają natomiast inne akty prawne, które w sposób szczególny regulują odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o upadłość w terminie określonym w art. 21 ust. 1 Prawa upadłościowego. Będzie to w szczególności Ordynacja podatkowa2, która w art. 116 § 1 pkt 1 lit. a stanowi, iż za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu nie wykazał, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe). Do pojęcia „właściwego czasu” odnosi się również Kodeks spółek handlowych3, który w art. 299 § 2 w zw. art. 299 § 1 stanowi, iż członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności cywilnoprawnej, którą ponosi solidarnie ze spółką z o.o., jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub wszczęto postępowanie układowe.

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r., poz. 233, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 10.12.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus 10 =

 

»Podobne materiały

Przebieg procesu likwidacji spółki z o.o.

Artykuł omawia czynności, jakie należy wykonać w celu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »