Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Właściwość miejscowa sądu spadku

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 06.11.2015

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego określają właściwość miejscową sądów w postępowaniach spadkowych w dość jednoznaczny sposób. Sądem spadku jest mianowicie co do zasady sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego1 do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

 

Należy zaznaczyć, że miejsce ostatniego zwykłego pobytu spadkodawcy, ustala się na podstawie art. 25-28 Kodeksu cywilnego2, a więc bierze się tutaj pod uwagę miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania spadkodawcy, które nie ma dla postępowania spadkowego znaczenia. Zgodnie z art. 25 K.c. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest natomiast, zgodnie z art. 26 § 1 K.c., miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy). Natomiast miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna (art. 27 K.c.).

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów, wybór sądu spadku na mocy art. 43 K.p.c. w zw. z art. 13 § 2 K.p.c. należy do wnioskodawcy. Ponadto same oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku mogą być składane również w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie (art. 640 § 1 K.p.c.).

 

Należy zaznaczyć, że możliwe jest odstąpienie od zasady określonej w art. 628 K.p.c. i zmiana właściwości sądu prowadzącego postępowanie spadkowe na mocy przepisów szczególnych. Zgodnie z art. 683 K.p.c. na żądanie uczestnika działu, zgłoszone nie później niż na pierwszej rozprawie, sąd spadku może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się spadek lub jego znaczna część, albo sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy współspadkobiercy.

 

Ponadto warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 633 § 1 K.p.c. do zabezpieczenia spadku może być właściwy inny sąd niż sąd spadku. Spadek zabezpiecza bowiem sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia mają być prawa majątkowe należące do spadkodawcy w chwili otwarcia spadku, sądem właściwym w tym zakresie jest sąd właściwości ogólnej osoby zobowiązanej z tytułu tego prawa, a gdy takiej osoby nie ma – sąd, w którego okręgu znajduje się przedmiot świadczenia lub prawa. Jeżeli wykonanie prawa majątkowego jest związane z posiadaniem dokumentu, właściwy jest sąd, w którego okręgu znajduje się ten dokument. Sąd, który nie jest sądem spadku, zawiadamia sąd spadku o dokonaniu zabezpieczenia, jego uchyleniu oraz zmianie środka zabezpieczenia, przesyłając odpisy postanowień wydanych w tym przedmiocie.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.)Stan prawny obowiązujący na dzień 06.11.2015

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

»Podobne materiały

Właściwość sądu w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku po cudzoziemcy

Właściwość sądu w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku po cudzoziemcy, który był właścicielem nieruchomości w Polsce.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »