Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Właściwość miejscowa sądu spadku

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 06.11.2015

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego określają właściwość miejscową sądów w postępowaniach spadkowych w dość jednoznaczny sposób. Sądem spadku jest mianowicie co do zasady sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego1 do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

 

Należy zaznaczyć, że miejsce ostatniego zwykłego pobytu spadkodawcy, ustala się na podstawie art. 25-28 Kodeksu cywilnego2, a więc bierze się tutaj pod uwagę miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania spadkodawcy, które nie ma dla postępowania spadkowego znaczenia. Zgodnie z art. 25 K.c. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest natomiast, zgodnie z art. 26 § 1 K.c., miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy). Natomiast miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna (art. 27 K.c.).

 

Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów, wybór sądu spadku na mocy art. 43 K.p.c. w zw. z art. 13 § 2 K.p.c. należy do wnioskodawcy. Ponadto same oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku mogą być składane również w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie (art. 640 § 1 K.p.c.).

 

Należy zaznaczyć, że możliwe jest odstąpienie od zasady określonej w art. 628 K.p.c. i zmiana właściwości sądu prowadzącego postępowanie spadkowe na mocy przepisów szczególnych. Zgodnie z art. 683 K.p.c. na żądanie uczestnika działu, zgłoszone nie później niż na pierwszej rozprawie, sąd spadku może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się spadek lub jego znaczna część, albo sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy współspadkobiercy.

 

Ponadto warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 633 § 1 K.p.c. do zabezpieczenia spadku może być właściwy inny sąd niż sąd spadku. Spadek zabezpiecza bowiem sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia mają być prawa majątkowe należące do spadkodawcy w chwili otwarcia spadku, sądem właściwym w tym zakresie jest sąd właściwości ogólnej osoby zobowiązanej z tytułu tego prawa, a gdy takiej osoby nie ma – sąd, w którego okręgu znajduje się przedmiot świadczenia lub prawa. Jeżeli wykonanie prawa majątkowego jest związane z posiadaniem dokumentu, właściwy jest sąd, w którego okręgu znajduje się ten dokument. Sąd, który nie jest sądem spadku, zawiadamia sąd spadku o dokonaniu zabezpieczenia, jego uchyleniu oraz zmianie środka zabezpieczenia, przesyłając odpisy postanowień wydanych w tym przedmiocie.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 06.11.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 3 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki