.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Właściwość miejscowa sądu

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 14.01.2013

Toczy się sprawa rozwodowa. Poza tym chcę oskarżyć żonę m.in. o pobicie. Rozumiem, że są zasady, które regulują właściwość miejscową sądu. Chciałbym złożyć akt oskarżenia w innym mieście niż powinienem. Czy to możliwe?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Właściwość miejscową sądu regulują przepisy Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.). Zgodnie z nimi miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo. Jeżeli przestępstwo popełniono w okręgu kilku sądów, właściwy jest ten sąd, w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.

 

„Art. 32. § 1. Jeżeli nie można ustalić miejsca popełnienia przestępstwa, właściwy jest sąd, w którego okręgu:

 

1) ujawniono przestępstwo,

2) ujęto oskarżonego,

3) oskarżony przed popełnieniem przestępstwa stale mieszkał lub czasowo przebywał

 

– zależnie od tego, gdzie najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.

(…)

§ 3. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej sądu według przepisów poprzedzających, sprawę rozpoznaje sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

 

Art. 33. § 1. Jeżeli tę samą osobę oskarżono o kilka przestępstw, a sprawy należą do właściwości różnych sądów tego samego rzędu, właściwy jest sąd, w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.

 

§ 2. Jeżeli sprawy należą do właściwości sądów różnego rzędu, sprawę rozpoznaje sąd wyższego rzędu”.

 

Innymi słowy, jeżeli czyny, o których Pan pisze w pytaniu, zostały popełnione w różnych miejscach, tj. poza obrębem właściwości sądu Pana miejsca zamieszkania, wówczas należałoby złożyć prywatny akt oskarżenia do sądu właściwego miejscowo według miejsca popełnienia przestępstwa.

 

Istotna jest treść art. 35 K.p.k. Zgodnie z tym przepisem:

 

„Art. 35. § 1. Sąd bada z urzędu swą właściwość, a w razie stwierdzenia swej niewłaściwości przekazuje sprawę właściwemu sądowi lub innemu organowi.

 

§ 2. Jeżeli sąd na rozprawie głównej stwierdza, że nie jest właściwy miejscowo lub że właściwy jest sąd niższego rzędu, może przekazać sprawę innemu sądowi jedynie wtedy, gdy powstaje konieczność odroczenia rozprawy.

 

§ 3. Na postanowienie w kwestii właściwości przysługuje zażalenie”.

 

Innymi słowy, nawet gdyby Pan złożył prywatny akt oskarżenia w innym sądzie aniżeli właściwym miejscowo zgodnie z powyższymi wytycznymi, wówczas sąd przekaże sprawę sądowi właściwemu. Przepis niniejszy ma na celu uniknięcie sporów o właściwość miejscową i wynikającej stąd zwłoki. Sąd rozstrzyga o swej właściwości z urzędu, tj. musi niezależnie od wniosków stron badać swą właściwość, dopóki nie zapadnie wyrok. Sprawę niewłaściwości miejscowej można podnosić i trzeba badać w sądzie jedynie do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego w pierwszej instancji.

 

Szansą dla Pana jest treść art. 36 K.p.k., zgodnie z którym sąd wyższego rzędu nad sądem właściwym może przekazać sprawę innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli większość osób, które należy wezwać na rozprawę, zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala od sądu właściwego. W powyższej sytuacji świadkowie, którzy mieli poświadczać Pana tezę, musieliby mieszkać poza obszarem właściwości sądu.

 

Nie zachodzi także przesłanka przekazania sprawy innemu sądowi, o której mowa w art. 37 K.p.k. Zgodnie z tym przepisem Sąd Najwyższy może z inicjatywy właściwego sądu przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »