Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Właściwość miejscowa inspektora pracy

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 05.05.2010

W artykule omówiono problemy związane z właściwością miejscową inspektora pracy w aspekcie działań kontrolnych oraz kierowania środków pokontrolnych.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Uchwalona w dniu 13 kwietnia 2007 r. ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z późn. zm.) reguluje problematykę właściwości miejscowej organów PIP, przewidując przede wszystkim w art. 5, że okręgowe inspektoraty pracy obejmują zakresem swojej właściwości terytorialnej obszar jednego lub kilku województw.

 

Mimo szerszej możliwości przewidzianej przez ustawodawcę, zarządzeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3.12.2007 r. w sprawie ustalenia siedzib i zakresu właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy („Monitor Polski” z 2007 r. Nr 92, poz. 1006) utworzono okręgowe inspektoraty pracy dla każdego województwa oddzielnie.

 

Oznacza to, że inspektor pracy, działający np. w ramach Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, uprawniony jest przeprowadzać czynności kontrolno-nadzorcze w stosunku do wszystkich podmiotów kontrolowanych, o których mowa w art. 13 ustawy o PIP, realizujących swoje zadania na terenie województwa małopolskiego.

 

W myśl art. 13 ustawy o PIP kontroli podlegają pracodawcy, a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności zatrudnienia także przedsiębiorcy niebędący pracodawcami, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy, zwane dalej podmiotami kontrolowanymi.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Właściwość miejscowa organów PIP pozostaje w powiązaniu z miejscem prowadzenia działalności przez podmiot kontrolowany. Owo miejsce należy rozumieć w szerokim tego słowa znaczeniu. Oznacza to, że w zakresie kompetencji kontrolno-nadzorczych organów PIP jedynie posiłkowo będzie miał zastosowanie art. 21 § 1 pkt 2 K.p.a., ponieważ przepisy ustawy o PIP są regulacją szczególną w stosunku do Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Zgodnie z art. 21 § 1 pkt 2 K.p.a. właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawie dotyczącej prowadzenia zakładu pracy ustala się według miejsca, w którym jest, był lub ma być prowadzony ten zakład.

 

Konstrukcja tej regulacji pozostaje w pewnej korelacji z miejscem działalności danego podmiotu np. wpisanym do KRS-u. Wpis ten nie rozwiązuje jednak problemu, ponieważ może być tak, co często się zdarza, że firma ma siedzibę np. w Krakowie, a działa na terenie całej Polski.

 

Powstaje wówczas pytanie o właściwość kontrolno-nadzorczą organów PIP w stosunku do takiej jednostki nie w sensie jej siedziby, ale poszczególnych miejsc wykonywania pracy. Na to pytanie w pewnym zakresie odpowiada art. 26 ustawy o PIP, który określa miejsca przeprowadzania kontroli. W myśl tego przepisu kontrolę przeprowadza się:

 

  1. w siedzibie podmiotu kontrolowanego,
  2. w innych niż siedziba miejscach wykonywania zadań podmiotu kontrolowanego,
  3. w miejscu przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych.

 

Wymieniony zakres miejsc, w jakich może być przeprowadzana kontrola, oraz typowy zakres właściwości miejscowej okręgowego inspektoratu pracy świadczy o tym, że w naszym przykładzie inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie uprawniony jest do kontroli:

 

  1. wszystkich podmiotów, o których mowa w art. 13 ustawy o PIP, których siedziba usytuowana jest na terenie województwa małopolskiego,
  2. w każdym miejscu wykonywania zadań na terenie województwa małopolskiego przez dany podmiot kontrolowany, czyli jego przedstawicieli, bez względu na miejsce siedziby podmiotu kontrolowanego,
  3. w każdym miejscu na terenie województwa małopolskiego, gdzie przechowywana jest dokumentacja finansowa, bez względu na usytuowanie siedziby podmiotu kontrolowanego i bez względu na to, czy w miejscu przechowywania dokumentacji jest, czy nie jest wykonywana praca,
  4. w każdym miejscu na terenie województwa małopolskiego, gdzie przechowywana jest dokumentacja kadrowa, bez względu na usytuowanie siedziby podmiotu kontrolowanego i bez względu na to, czy w miejscu przechowywania dokumentacji jest, czy nie jest wykonywana praca.

 

Może się zatem zdarzyć, że dany podmiot kontrolowany będzie miał siedzibę np. w Gdańsku, ale dokumentacja kadrowa będzie przechowywana w Krakowie i wówczas kontrola tej dokumentacji może być przeprowadzana przez inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.

 

Właściwym do przeprowadzenia kontroli w siedzibie tego podmiotu będzie natomiast inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

 

Zastosowanie art. 21 § 1 pkt 2 K.p.a. do określenia właściwości organów PIP ma dlatego ograniczony charakter, ponieważ przepis ten mówi o właściwości zakładu pracy, podczas gdy kontroli PIP podlegają w głównej mierze pracodawcy, w strukturze których mamy do czynienia zarówno z takimi, którzy prowadzą zakład pracy, jak i takimi którzy takiej struktury organizacyjnej nie posiadają.

 

Ponadto właściwość w rozumieniu K.p.a. odnosi się do decyzji wydawanych w stosunku do danego podmiotu, podczas gdy właściwość działania organów PIP w pierwszym rzędzie sprowadza się do określenia organu uprawnionego do kontroli i to jest podstawowy zakres znaczenia właściwości działania organów PIP.

 

Jak wiadomo, Kodeks postępowania administracyjnego nie reguluje w ogóle problematyki kontroli, toteż w tym zakresie art. 21 § 1 pkt 2 K.p.a. nie ma dla celów zastosowania do organów PIP żadnego znaczenia, ponieważ problematykę kontrolną reguluje kompleksowo ustawa o PIP.

 

W wyniku przeprowadzonej kontroli, w myśl art. 33 ustawy o PIP, inspektor pracy wydaje stosowne środki pokontrolne, które – w zakresie decyzji, o których mowa w art. 11 pkt 1-4 i 6-7 oraz w art. 11a dotyczących stosownych jednostek organizacyjnych podmiotu kontrolowanego – kieruje on do tego podmiotu, bez względu na swoją właściwość terytorialną.

 

Zapis ten świadczy o tym, że w tym miejscu ustawodawca odwołuje się do typowej właściwości terytorialnej wskazanej w art. 5 ustawy o PIP, zgodnie z którą właściwy jest w zakresie czynności kontrolno-nadzorczych inspektor pracy w stosunku do podmiotu kontrolowanego, którego zasadniczo siedziba leży na terenie w naszym przykładzie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.

 

Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że kompetencje kontrolne są ściśle powiązane z kompetencjami pokontrolnymi, co wynika z powiązania przepisów art. 26 i art. 33 ustawy o PIP. Konstrukcja art. 33 ust. 2 ustawy o PIP wskazuje wyraźnie, że ustawodawca dopuszcza stosowanie decyzji, o których mowa w art. 34 ust. 1 tej ustawy, i kierowanie ich do podmiotu kontrolowanego, nawet jeśli jego siedziba znajduje się poza właściwością terytorialną danego okręgowego inspektoratu pracy, którego inspektor kontrolę przeprowadzał.

 

Oznacza to, że jeżeli dany pracodawca, mający siedzibę w Gdańsku, przechowuje dokumenty finansowo-kadrowe w Krakowie, to po przeprowadzonej kontroli tych dokumentów inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie może skierować wystąpienie do podmiotu kontrolowanego do Gdańska.

 

Tak samo miałby prawo wydać decyzje, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o PIP, i skierować je do pracodawcy do Gdańska, gdyby w miejscu przechowywania tej dokumentacji i wykonywania pracy przez pracowników stwierdził naruszenie przepisów bhp, gdyż upoważnia go do tego zapis art. 33 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o PIP.

 

Wskazany sposób wyjaśniania właściwości miejscowej działalności kontrolno-nadzorczej organów PIP odpowiada zasadniczo kierunkom interpretacyjnym Jacka Jagielskiego w opracowaniu pt. Komentarz do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy autorstwa M. Gersdorf, J. Jagielskiego, K. Rączki, Warszawa, 2008, str. 109-110 oraz 123.

 

Dodać przy tym należy, że w zakresie wyjaśniania właściwości miejscowej organów PIP nieaktualny stał się komentarz Tadeusza Stręka zamieszczony w pozycji: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakamycze, 1998, str. 58-59, ponieważ autor komentował to zagadnienie na tle poprzedniej ustawy o PIP z 6 marca 1981 r., a regulacja ta różni się znacznie od obecnej ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

 

W zakresie problematyki właściwości miejscowej przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego znajdują ponadto zastosowanie do rozstrzygania sporów kompetencyjnych. Zgodnie z art. 22 § 1 pkt 8 K.p.a. spory o właściwość rozstrzygają w przypadkach innych podmiotów publicznych niż enumeratywnie wskazanych w poprzednich punktach tego przepisu – wspólny dla danych jednostek kontrolnych organ wyższego stopnia.

 

W przypadku Państwowej Inspekcji Pracy spór kompetencyjny może dotyczyć właściwości danego okręgowego inspektoratu pracy, w ramach którego funkcjonują inspektorzy pracy uprawnieni do działań kontrolno-nadzorczych. Spór taki może dotyczyć kompetencji pokontrolnych okręgowego inspektora pracy.

 

Wspólnym dla tych jednostek i organów organem nadrzędnym jest Główny Inspektor Pracy, uprawniony do rozstrzygnięcia konkretnego sporu. Zważywszy jednak z jednej strony na nietypowość funkcjonowania PIP oraz z drugiej strony na klarowność ogólnych reguł postępowania w zakresie ustalania właściwości miejscowej, wydaje się celowe, aby Główny Inspektor Pracy w drodze stosownych ustaleń określił poprawny sposób postępowania w tym zakresie, do którego mogliby się odwoływać zarówno kontrolujący inspektorzy pracy jak i kontrolowani, na wypadek indywidualnych, rozbieżnych poglądów kompetencyjnych.Stan prawny obowiązujący na dzień 05.05.2010

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - III =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Zmiany w ustawie o PIP – część 5

W artykule autor kontynuuje omawianie ostatniej zmiany ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), dokonanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o PIP (Dz. U. Nr 142, poz. 829).

Postępowanie kontrolne inspektora pracy 1

W artykule omówiono postępowanie kontrolne inspektora pracy na tle nowej ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r., która obowiązuje od dnia 1 lipca 2007 r. i poszerza kompetencje kontrolne inspekcji pracy. Jest to pierwsza część tej problematyki, która będzie kontynuowana.

Kontrola legalności zatrudnienia

W artykule omówiono zagadnienia związane z kontrolą legalności zatrudnienia, w związku z przejęciem zadań z tym związanych z dniem 1 lipca 2007 r. przez Państwową Inspekcję Pracy na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »