.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wkład mieszkaniowy odziedziczony po matce

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 26.04.2012

Moi rodzice mieszkali w mieszkaniu spółdzielczym. W 2004 r. zmarła mama. Razem z bratem i tatą przyjęliśmy w sądzie prawo do spadku – wkładu mieszkaniowego (wartość ok. 10 tys. zł). W spółdzielni wraz z bratem zrzekliśmy się prawa do lokalu na rzecz taty, który dwa lata później nabył własnościowe prawo. Kilka dni temu dostaliśmy pismo dotyczące braku zapłaty podatku od spadku – trzeba podobno wycenić mieszkanie i zapłacić podatek od jego wartości (ok. 130 tys. zł). Dlaczego mam płacić podatek od wartości mieszkania, a nie od kaucji? Jak uniknąć kary urzędowej za zwłokę? Czy mimo zrzeczenia mam prawo do części mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z obowiązującym prawem spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. w drodze spadkobrania.

 

Podstawę opodatkowania zgodnie z art. 7 ust. 1 „stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru”.

 

Prawdą zatem jest, że nabycie spadku podlega opodatkowaniu, podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru. Wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych winna zostać określona zgodnie z ich wartością rynkową.

 

Problemem jednak jest właściwe ustalenie wartości rynkowej, bowiem zasady tej, jedynej obowiązującej, nie da się zastosować do przedmiotowego „wkładu”. Wartością wkładu nie jest bowiem wartość rynkowa mieszkania. Jako że wkłady nie występują w wolnym obrocie, trudno jest ustalić cenę rynkową w drodze porównania.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 832/09), wskazuje:

 

„Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego. Skoro zatem w dacie powstania obowiązku podatkowego strona skarżąca nie miała roszczenia o wypłatę wkładu mieszkaniowego, gdyż należał on do majątku spółdzielni mieszkaniowej, nie było podstaw do »waloryzowania« wkładu i przyjęcia jego wartości, jako równej wartości rynkowej lokalu mieszkalnego. Byłoby to możliwe zgodnie z powołanymi wyżej przepisami o spółdzielniach mieszkaniowych, tylko wraz z wygaśnięciem prawa do lokalu mieszkalnego”.

 

Wyjściem z sytuacji jest określenie w zeznaniu wartości spadku, a w nim wkładu, według własnego szacunku jego wartości rynkowej. Organ podatkowy będzie musiał odnieść się do tej wartości i jeśli uzna ją za błędną, będzie musiał sam podać wartość według własnej oceny.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 4 powyższej ustawy „jeżeli nabywca nie określił wartości nabytych rzeczy lub praw majątkowych albo wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny naczelnika urzędu skarbowego wartości rynkowej, organ ten wezwie nabywcę do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania”, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny.

 

Dopiero gdy nabywca, pomimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez nabywcę wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez nabywcę, koszty opinii biegłego ponosi nabywca.

 

Nie wskazuje Pan, kiedy uprawomocniło się orzeczenie sądu o nabyciu spadku, trudno zatem wskazać konkretne postępowanie. Niemniej jednak ewentualny podatek płatny jest wraz z odsetkami, by uniknąć kary z Kodeksu karnego skarbowego, wraz z zeznaniem należy złożyć tzw. czynny żal (polecam lekturę: http://www.eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html).

 

Od wartości spadku zależy, czy w ogóle zobowiązanie podatkowe powstało, bowiem jeśli Pana tata wraz z Panami odziedziczył jedynie wymieniony wkład o wartości ok. 10 000 zł, to zobowiązanie nie powstanie, bowiem wolne od podatku jest nabycie w I grupie do kwoty 9057 zł w 2002 roku, a obecnie 9637 zł. Jako że wartość spadku „rozkłada” się na spadkobierców, u nikogo nie powstałoby zobowiązanie podatkowe.

 

Nie wiem, czego dokładnie i jak Pan się zrzekł i co w ogóle rozumie Pan pod pojęciem zrzeczenia. Generalnie ma Pan prawo do wszystkiego, co Pan odziedziczył i np. nie darował tacie czy też czego nie uzyskał on w drodze działu spadku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »