Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wjazd na posesję

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 15.06.2012

Razem z bratem jesteśmy właścicielami nieruchomości znajdującej się w mieście. Wjazd na posesję dochodzi do głównej ulicy. Okazało się, że droga wjazdowa nie jest nasza, więc staramy się o jej wykup. Rzeczoznawca zatrudniony przez urząd wycenił nieruchomość o ponad 100% drożej niż ceny działek w okolicy. Czy możemy się więc starać np. o zasiedzenie wjazdu na posesję (korzystał z niego też nasz tata, łącznie używamy go już 35 lat)? Nie płaciłam jednak podatku od tego wjazdu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sposobem na uzyskanie tytułu prawnego do korzystania z gruntu, w tym np. stanowiącego wjazd na posesję, jest nabycie służebności gruntowej przez zasiedzenie, zgodnie z art. 292 Kodeksu cywilnego, ale tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia (zob. postanowienie SN z 04.11.1998 r., sygn. akt II CKU 69/98, Prok. i Pr. Nr 2/1999, poz. 30). Przy czym warunkiem nabycia przez zasiedzenie jest to aby, trwałe i widoczne urządzenie zostało wykonane przez posiadacza służebności, a nie przez właściciela nieruchomości, z której posiadacz korzysta w zakresie służebności (zob. wyrok SN z 24.05.1974 r., sygn. akt III CRN 94/74, OSNC Nr 6/1975, poz. 94). Bieg terminu zasiedzenia służebności gruntowej rozpoczyna się od chwili, gdy posiadacz tej służebności przystąpił do korzystania z trwałego i widocznego urządzenia (zob. uchwała SN z 21.04.1967 r., sygn. akt III CZP 12/67, OSNC Nr 12/1967, poz. 212).

 

Do czasu posiadania wnioskodawcy zalicza się okres posiadania poprzedniego posiadacza. Nabycie służebności przez zasiedzenie de facto następuje z mocy prawa, a orzeczenie sądowe ma skutek jedynie deklaratoryjny. Sam fakt, iż nie płacicie Państwo podatków, pozostaje prawnie obojętny. Decydujące znaczenie dla ustalenia przesłanek zasiedzenia ma upływ czasu – w przypadku posiadacza w złej wierze okres ten wynosi 30 lat (Państwo będziecie uznawani za posiadacza w złej wierze, gdyż nabyliście jedynie prawo użytkowania drogi bez tytułu prawnego) – oraz fakt korzystania z trwałego urządzenia (np. z drogi wjazdowej na posesję) przez wymagany czas.

 

W Państwa sprawie bez wątpienia istnieje możliwość ustanowienia drogi koniecznej, tzw. służebności drogowej, stanowiącej wjazd na posesję. Dla uzasadnienia wniosku pozostaje bez znaczenia fakt korzystania z drogi. Jedyną przesłanką do pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest brak odpowiedniego dostępu do drogi publicznej bądź budynków gospodarczych pozostających w gospodarczym związku z nieruchomością. W orzecznictwie Sadu Najwyższego utrwalił się pogląd, że chodzi o prawnie zapewniony dostęp. Stąd też korzystanie z drogi na zasadzie prekarium czy ustalonego zwyczaju, jak to ma miejsce w Państwa sytuacji, nie może stanowić podstawy dla oddalenia wniosku.

 

Służebność drogi koniecznej może być ustanowiona przez sąd w postępowaniu nieprocesowym. Podstawą tego ustanowienia jest art. 145 § 2 i 146 Kodeksu cywilnego i art. 626 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Orzeczenia z powołanych przepisów mają charakter konstytutywny. Taki sam charakter mają zawarte przed sądem ugody tworzące stosunek prawny w postaci służebności drogi koniecznej.

 

Potrzeba ustanowienia służebności powstaje najczęściej w warunkach wiejskich, z powodu wadliwej konfiguracji gruntów rolnych. W związku z rozwijającą się tendencją do intensyfikacji produkcji rolnej należy uwzględniać interes społeczno-gospodarczy przy usytuowaniu omawianej drogi. Do respektowania tego interesu zobowiązuje wyraźnie art. 145 § 2 Kodeksu cywilnego. Uwzględniając jego treść, sąd powinien dokładnie rozważyć, czy w danych warunkach zachodzi potrzeba tworzenia drogi dojazdowej i czy ma ona być stała, czy wykorzystywana tylko czasowo, np. w okresie prac polnych (żniw, zbioru plonów z łąki itp.).

 

Do uzyskania pełnej informacji co do usytuowania nieruchomości, przez które ma być przeprowadzona droga (wjazd na posesję), z reguły powinno się przeprowadzać dowód z oględzin wymienionych nieruchomości. Art. 626 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego zwalnia sąd z obowiązku przeprowadzenia tego dowodu tylko wtedy, gdy okoliczności istotne dla wytyczenia drogi koniecznej są niesporne i niewątpliwe albo gdy przeprowadzanie dowodu z innych przyczyn nie jest potrzebne, co zachodzi w sytuacji, w której wnioskodawca żąda jedynie zezwolenia na przechodzenie lub przejazd drogą wykorzystywaną wyłącznie przez właściciela gruntu sąsiedniego.

 

Oględzin należy dokonywać z udziałem biegłego geodety w celu umożliwienia mu sporządzenia mapy oznaczającej projektowany sposób ustanowienia drogi koniecznej. Mapa powinna być sporządzona według zasad obowiązujących przy opisie nieruchomości w księdze wieczystej (§ 180 regulaminu).

 

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy położenia nieruchomości. Wniosek podlega opłacie stałej 200 zł.

 

Dwa z przedstawionych rozwiązań mają szanse powodzenia. Oczywiście musicie Państwo skalkulować koszty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + 8 =

»Podobne materiały

Zgoda na wjazd na posesję przez sąsiada - jak się zabezpieczyć?

Pan, który na działce sąsiadującej z drogą wewnętrzną spółdzielni wybudował dom, zwrócił się do nas z prośbą o możliwość wjazdu na własną posesję przez tę drogę. Chcemy zawrzeć z tym Panem umowę sąsiedzką i wyrazić zgodę, ale jednocześnie chcemy uniknąć ewentualnych późniejszych nieporozumień. Na co

 

Problem z drogą dojazdową – służebność gruntowa

Moja działka, na której obecnie buduję dom, ma dostęp do drogi publicznej przez tzw. służebność przez działkę sąsiada (służebność jest wpisana do Księgi wieczystej). Droga ta jest pasem o szerokości 3 metrów i długości około 30 metrów, wytyczonym i zaksięgowanym notarialnie. Sąsiad zażądał ode

 

Zgłoszenie śmierci osoby będącej stroną postępowania sądowego

Prowadzimy sprawę o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie. Jestem pełnomocnikiem mojego ojca. W przyszłym miesiącu ma się odbyć kolejna sprawa, prawdopodobnie ostatnia. Niestety, mój tata zmarł tydzień temu. Czy powinienem zawiadomić sąd o śmierci taty teraz, wysyłając odpowiednie pismo,

 

Odrzucenie pozwu o zasiedzenie – jak do tego doprowadzić?

Wnioskodawca złożył wniosek o zasiedzenie mojej nieruchomości. Dołączył dokumenty potwierdzające brak księgi wieczystej (a ja dostarczyłem sądowi odpis księgi z dowodem, że byłem i jestem właścicielem działki). Złożyłem wniosek o oddalenie pozwu i dołączyłem dokument potwierdzający moje „upomi

 

Czy sąsiad ma prawo przejąć działkę?

Czy sąsiad ma prawo przejąć przez zasiedzenie działkę (wpisaną w naszą księgę wieczystą, oznaczoną jako oddzielna działka), którą użytkował przez wiele lat bez naszej zgody, i za którą płacimy podatki? Dodam, że kilka lat temu prowadziliśmy rozmowę o ewentualnym kupnie przez niego ww. działki.

 

Nieruchomość uznawana za niczyją a zasiedzenie

Jestem wraz z siostrą (relacje złe) ustawowym spadkobiercą (bez testamentu) po mojej babci działki wraz z domem (niezamieszkałą ruiną). Babcia była zameldowana w tym miejscu i była dzierżawcą wpisanym do ksiąg urzędu gminy, natomiast w księgach wieczystych nie ma wzmianki o żadnym właścicielu. W tej

 

Przejęcie działki przez zasiedzenie

Mam problem z pewną małą działką. Siostra mego teścia przepisała swoją część gospodarstwa na Skarb Państwa za rentę (w tym tę działkę). Ona nie żyje od 8 lat. Działka przylega bezpośrednio do mojego pola i domu, mamy na niej ogrodzenie i plac dojazdowy, zawsze uważaliśmy ją za swoją. Teraz przejęło

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »