Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wiza krajowa

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 10.01.2013

Mam prawo do osiedlenia się w Polsce i otrzymania wizy krajowej ze względu na polskie obywatelstwo (art. 52 Konstytucji). Wiem, że mąż i córka też będą mogli ze mną zamieszkać w Polsce. Chcę dowiedzieć się, czy taką zgodę uzyska też moja mama, która nie ma polskiego pochodzenia. Jest schorowana, na emeryturze.

Tomasz Ciasnocha

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Ponieważ w swoim pytaniu powołuje się Pani na art. 52 Konstytucji, oznacza to, że posiada Pani status repatrianta i może Pani wyemigrować do Polski na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Skoro Pani matka nie posiada polskiego pochodzenia, to takie pochodzenie musiał mieć Pani ojciec.

 

Ustawa o repatriacji daje prawo do uzyskania tzw. wizy krajowej w celu repatriacji i nabycia polskiego obywatelstwa w dniu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej:

 

„Art. 4. Osoba przybywająca do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa z dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Na podstawie art. 15 ustawy o repatriacji „małżonkowi wnioskodawcy, który nie jest osobą polskiego pochodzenia, zamierzającemu osiedlić się wspólnie z wnioskodawcą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udziela się zezwolenia na osiedlenie się”.

 

Nie pisze Pani o ojcu, gdyby on również przybył do Polski celem osiedlenia się, w oparciu o art. 15, Pani matka jako jego małżonka również otrzymałaby zezwolenie na osiedlenie się.

 

Problem komplikuje się, jeżeli Pani ojciec nie żyje lub Pani rodzice rozwiedli się.

 

Ustawa o repatriacji przewiduje udzielenie zgody na osiedlenie się na terytorium Polski (ale już nie wizy krajowej) jedynie małżonkowi i dzieciom osoby posiadającej stratus repatrianta. Prawo to nie przysługuje rodzicom repatrianta nieposiadającym statusu repatrianta, jak to jest w przypadku Pani mamy.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W tej sytuacji w stosunku do Pani mamy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

 

Jeśli Pani z rodziną zamieszkałaby w Polsce, Pani mama mogłaby się ubiegać o prawo do zamieszkania w Polsce na czas oznaczony na podstawie art. 53a ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach, tj. ze względu na fakt posiadania rodziny w Polsce:

 

„Art. 53a. 1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można udzielić cudzoziemcowi, który:

 

1) zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować:

 

  1. naukę lub
  2. szkolenie zawodowe,

 

2) ze względu na więzi o charakterze rodzinnym zamierza dołączyć do obywatela polskiego lub obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z nim przebywać”.

 

Występując o zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, Pani matka musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego na pokrycie swoich kosztów utrzymania siebie. Ostatni jest spełniony także wtedy, gdy koszty utrzymania cudzoziemca pokrywa członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pozwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się na maksymalny okres 2 lat i o tyle może ubiegać się Pani matka:

 

„Art. 56. 1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się każdorazowo na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 2 lata”.

 

Cudzoziemiec może wielokrotnie ubiegać się o kolejne zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o które należy zwracać się przed upływem okresu, na który zezwolenie zostało udzielone:

 

„Art. 59. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, chyba że uzyskał kolejne zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE”.

 

Jeżeli Pani matce zostanie kilkakrotnie udzielone zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, to po upływie 5 lat może ubiegać się o tzw. status rezydenta długoterminowego, pod warunkiem, że wykaże, iż posiada regularne źródło dochodów pozwalające na jej utrzymanie i ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia:

 

„Art. 65. 1. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada:

 

1) stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

2) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Gdyby Pani matce nie wydano kolejnego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, może próbować starać się o pobyt tolerowany udzielony na podstawie art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

„Art. 97. 1a Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego wydalenie: (…) naruszałoby prawo do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.”

 

Przywołana w ustawie Konwencja w art. 8 stanowi, że „każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji oraz, że niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób”.

 

Ubiegając się o zgodę na pobyt tolerowany, należałoby wykazać bardzo silne więzi emocjonalne pomiędzy Panią, matką i pozostałymi członkami rodziny, konieczność wspólnego zamieszkiwania, więzi gospodarcze.

 

Uzyskanie zgody na pobyt tolerowany pozwala się ubiegać o zezwolenie na osiedlenie się po upływie pobytu w Polsce przez okres 10 lat:

 

„Art. 64. 1. Zezwolenia na osiedlenie się udziela się cudzoziemcowi, który:

(…)

3) bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1 lub 1a lub ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus pięć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Niewydanie wizy na wyjazd do Polski przez ambasadę w Turcji

Prowadzę w Polsce restaurację, w której chciałem zatrudnić dwóch kucharzy z Turcji. Załatwiłem pozwolenie na pracę i decyzję zezwalającą na zamieszkanie w Polsce na rok. Przyszli pracownicy udali się do Ambasady Polskiej w Ankarze, napisali wnioski o wizę, które niestety zostały odrzucone. Dlaczego nie dostali wizy? Czy mogę coś zrobić w tej sprawie?

Odmowa wjazdu na terytorium RP

Mój mąż jest obcokrajowcem. Ze względu na przekroczenie czasu pobytu na terytorium innego państwa strefy Schengen otrzymał odmowę wjazdu na terytorium RP. Co możemy zrobić w tej sytuacji? Jak starać się o przedłużenie wizy?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »