Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Większość głosów

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 17.06.2013

W podmiotach, w których decyzje podejmowane są przez organy kolegialne, trudno liczyć na jednomyślność wszystkich decydentów. Dlatego niektóre uchwały podejmowane są większością głosów, przy czym różne są rodzaje większości, które dają możliwość przeforsowania postulowanego rozwiązania.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Określenie większości, która podczas głosowania skutkuje przyjęciem uchwały, istotne jest w szczególności dla organów spółek prawa handlowego czy spółdzielni. W zależności od tego, jakie znaczenie ma uchwała, może ona zostać przyjęta wyłącznie jednomyślnie albo zwykłą, bezwzględną lub kwalifikowaną większością głosów. Dla ważności podejmowanej decyzji, może być wymagane również quorum, czyli obecność określonej, minimalnej liczby członków organu albo obecność osób, które posiadają określoną ilość udziałów lub akcji.

 

Zwykła większość głosów

 

Jeżeli dla podjęcia uchwały wymagana jest zwykła większość głosów, oznacza to, że za jej przyjęciem musi głosować więcej osób, niż jest osób przeciwnych. W przypadku zwykłej większości do wyniku głosowania nie wlicza się głosów wstrzymujących.

 

Bezwzględna większość głosów

 

Wymóg bezwzględnej większości głosów oznacza, że „za” musi być więcej niż połowa osób głosujących. Głosy wstrzymujące się są wliczane do wyniku głosowania – dla podjęcia uchwały głosów aprobujących musi być w sumie więcej niż suma głosów przeciwnych i wstrzymujących. Bezwzględna większość głosów jest najczęściej stosowaną większością dla uchwał podejmowanych przez organy spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej).

 

Kwalifikowana większość głosów

 

Kwalifikowana większość głosów to wielkość wyrażana procentowo lub ułamkowo. Może się ona odnosić do liczby wszystkich głosów, które mogą być oddane lub do części z nich. Kwalifikowana większość głosów stosowana jest przy podejmowaniu najważniejszych uchwał dotyczących określonego podmiotu (np. uchwała dotycząca zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga większości 2/3 głosów1).

 

Wielkość udziałów a liczba głosów

 

Nie zawsze członkowi ciała kolegialnego przysługuje równa liczba głosów. W przypadku spółek kapitałowych liczba głosów przysługujących wspólnikom lub akcjonariuszom, zależna jest od liczby objętych przez nich udziałów lub akcji. Zaznaczyć przy tym należy, że pewne udziały lub akcje mogą być uprzywilejowane w zakresie prawa głosu (na udział uprzywilejowany w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może przypadać maksymalnie trzy głosy, na akcję uprzywilejowaną w spółce akcyjnej – dwa głosy). Możemy mieć więc do czynienia z sytuacją, w której jeden ze wspólników przegłosuje wszystkich pozostałych udziałowców, ponieważ posiada odpowiednią liczbę głosów ze swoich udziałów.

 

 

 

----------------------------------------

1 Art. 246 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 17.06.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - zero =

 

»Podobne materiały

Głosowanie we wspólnocie mieszkaniowej

Artykuł omawia zagadnienia związane z głosowaniem we wspólnocie mieszkaniowej.

 

Procedura podwyższania kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Opracowanie omawia procedurę podwyższania kapitału zakładowego w spółce z o.o.

 

Powództwo o uchylenie uchwały oraz powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Artykuł omawia prawne środki zwalczania uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej w postaci powództwa o uchylenie uchwały oraz powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.

 

Uchylenie uchwały i stwierdzenie nieważności uchwały wspolników w spółce z o.o.

Artykuł omawia przesłanki uchylenia uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. oraz przesłanki stwierdzenia nieważności tego typu uchwały.

 

Powiadamianie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Walne zgromadzenie niepublicznej spółki akcyjnej może być zwołane poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a gdy wszystkie akcje spółki są imienne, również listownie. W przypadku spółek publicznych ustawa nakłada obowiązek publikowania ogłoszenia na stronie internetowej spółki oraz za

 

Zwołanie zgromadzenia w spółce akcyjnej

Zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej wymagane jest dla podjęcia uchwał w przedmiocie najistotniejszych dla spółki spraw. Uprawnienie do zwołania zgromadzenia przysługuje co do zasady zarządowi, jednak w szczególnych przypadkach może tego dokonać również rada nadzorcza lub sami

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »