.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wieczyste użytkowanie

Wieczyste użytkowanie to prawo podmiotowe dotyczące własności gruntu. Wieczyste użytkowanie zachodzi, gdy osoba fizyczna lub prawna użytkuje grunt należący do skarbu państwa, województwa itp. na 99 lat (najczęściej). Dowiedz się więcej o wieczystym użytkowaniu w naszym serwisie.

 

Wielu przedsiębiorców prowadzi własne firmy na gruntach będących własnością jednostek samorządu terytorialnego. Taką możliwość daje im prawo użytkowania wieczystego, które w swej formie zbliżone jest do prawa własności. W przepisach regulujących zasady korzystania z użytkowania wieczystego nastąpiły pewne zmiany.Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste następuje w drodze przetargu lub bezprzetargowo i wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, a następnie wpisu w księdze wieczystej. O tym, czy dana gmina dysponuje nieruchomościami do sprzedaży, najmu, dzierżawy lub oddania w użytkowanie wieczyste, można dowiedzieć się z wykazów wywieszanych w siedzibach urzędów. Takie wykazy wywiesza się na okres 21 dni, a ponadto informację o ich udostępnieniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. Oddanie nieruchomości zabudowanej następuje z równoczesną sprzedażą położonych na niej nieruchomości.
Opłaty za użytkowanie wieczyste
Użytkowanie wieczyste nieruchomości wiąże się dla przedsiębiorcy z ponoszeniem corocznych opłat. Przede wszystkim jednak, już za samo oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobierana jest tzw. pierwsza opłata, a dopiero później opłaty roczne. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy. W przypadku oddawania nieruchomości w drodze bezprzetargowej opłata ta może zostać rozłożona na oprocentowane raty. Opłaty roczne wnosi się natomiast przez cały okres użytkowania, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Przy czym opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, można ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Jednak prawem głównym (nadrzędnym) jest użytkowanie wieczyste, a prawo własności budynków jest prawem związanym (podrzędnym). Oznacza to, że żadne z tych praw nie może stanowić samodzielnie przedmiotu obrotu prawnego. Jeśli zatem w drodze umowy nabędzie Pan własność budynków znajdujących się na gruncie Skarbu Państwa, to przedmiotem umowy musi być również użytkowanie wieczyste gruntu, na którym te budynki są posadowione.

Jeśli po upływie okresu użytkowania wieczystego (maksymalnie 99 lat, minimalnie 40 lat) prawo to nie zostanie przedłużone na dalszy okres, to wygasa. Prawo własności budynków jako prawo podrzędne (akcesoryjne) wygasa wraz z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego, za co użytkownik otrzymuje przewidziane w umowie wynagrodzenie.

Jeśli zaś działki, które mają być przedmiotem umowy, są niezabudowane, a Pana kontrahentowi przysługuje prawo użytkowania wieczystego, to przedmiotem umowy może być jedynie prawo użytkowania wieczystego gruntu, gdyż nikt nie może przenieść więcej praw, niż sam posiada.    Przeczytaj pełną treść

 

  Jednak nawet zwolennicy poglądu, że jest to posiadanie zależne (z uwagi na fakt, iż użytkowanie wieczyste to prawo na rzeczy cudzej) wskazują na daleko idące podobieństwa posiadania właścicielskiego oraz posiadania w zakresie prawa użytkowania wieczystego. Zarówno zatem prawa użytkowania wieczystego nie można utożsamiać z prawem własności, jak i posiadania w zakresie użytkowania samoistnego nie można utożsamiać z posiadaniem jak właściciel. Konsekwentnie nie można dopuścić, aby posiadanie w zakresie użytkowania wieczystego zostało doliczone do okresu faktycznego wykonywania uprawnień właścicielskich. Chodzi o różne sposoby władania nieruchomością, mimo że w praktyce trudności może nastręczać rozróżnienie posiadania właścicielskiego i posiadania jak użytkownik wieczysty.

Nie zmienia to jednak faktu, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami posiadania, które mogą prowadzić do nabycia w drodze zasiedzenia różnych praw. Powyższego stwierdzenia nie podważa okoliczność, że prawo użytkowania wieczystego daje uprawnionemu władztwo nad rzeczą w zakresie bardzo zbliżonym do władztwa właściciela, co znajduje odzwierciedlenie w przepisach - ustawodawca nie unormował odrębnie wszystkich kwestii z zakresu użytkowania wieczystego odsyłając do odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących własności (por. art. 237 k.c.). W kwestiach nieuregulowanych nie budzi także wątpliwości możliwość sięgnięcia do unormowań dotyczących własności mimo braku wyraźnego odesłania w ustawie (np. gdy chodzi o ochronę użytkowania wieczystego).

Prawo własności i prawo użytkowania wieczystego pozostają odrębnymi prawami podmiotowymi, przy czym podstawową różnicę stanowi to, że użytkowanie wieczyste jest prawem na rzeczy cudzej. Dla rozważanego zagadnienia bez większego znaczenia pozostaje także dopuszczenie możliwości nabycia użytkowania wieczystego w drodze zasiedzenia mimo braku wyraźnego uregulowania ustawowego. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1975 r., III CZP 63/75 (OSNCP 1976, Nr 12, poz. 259), której nadano moc zasady prawnej, przesądziła dopuszczalność nabycia użytkowania wieczystego przez zasiedzenie biegnące przeciwko poprzedniemu wieczystemu użytkownikowi, jednak nie można wyprowadzać z tego wniosku, że możliwe jest doliczenie do okresu posiadania właścicielskiego okresu posiadania nieruchomości jak użytkownik wieczysty. Każdy z typów posiadania ma swój specyficzny charakter i jego wykonywanie może prowadzić do nabycia jedynie tego prawa, które jest faktycznie wykonywane.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Dział spadku a wieczyste użytkowanie
W sądzie toczy się sprawa o podział spadku (prawo wieczystego użytkowania gruntu i domu). Spadkobierców jest sześcioro, lecz wniosek został sformułowany tak, aby całość przekazana została jednej osobie, ze stosownymi spłatami na rzecz pozostałych. Tymczasem za miesiąc wygasa prawo użytkowania gruntu. Wniosek o przedłużenie wieczystego użytkowania, bądź przekształcenie w prawo własności, muszą jednak złożyć wszyscy aktualni współwłaściciele, ale żaden z nich (poza wnioskodawcą) nie jest tym zainteresowany. Troje spadkobierców od lat przebywa za granicą. Co w takie sytuacji można zrobić?

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – osoba prawna

Osoba prawna jest użytkownikiem wieczystym niezabudowanej nieruchomości gruntowej należącej do miasta Poznania. Czy jest jakiś sposób (obie strony wyrażają zgodę) na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?Prawo wieczystego użytkowania czy zapis służebności?

Jestem wdową, ale dwa miesiące temu wyszłam ponownie za mąż. Mieszkam z mężem w jego mieszkaniu, które planuje przepisać na swojego syna lub wnuka. W razie swojej śmierci chciałby mi jednak zagwarantować dożywotnie prawo do zajmowania tej nieruchomości. Gdzie i jaki zapis należy wprowadzić, by do tego doszło?Prawo użytkowania wieczystego działki w rodzinnym ogrodzie działkowym

Czy prawdą jest, że Polski Związek Działkowców może na mój wniosek ustanowić prawo wieczystego użytkowania działki na moją rzecz? Moja działka znajduje się na terenie przekazanym przez gminę Polskiemu Związkowi Działkowców w wieczyste użytkowanie.Przekazanie udziałów w spadku w użytkowanie wieczyste

Nasze rodzeństwo odziedziczyło po zmarłym ojcu dom – mamy udziały po 1/6. Nieruchomość zamieszkuje jedna z sióstr ze swoim synem i jego rodziną. Siostrzeniec chciałby, byśmy zrzekli się na jego korzyść naszych udziałów. My jednak wolelibyśmy dać mu nasze części w użytkowanie wieczyste. Czy jest to możliwe i jak to przeprowadzić?Mieszkanie w spadku po rodzicach – jak wygląda postępowanie spadkowe?

Nasi rodzice niedawno zmarli (najpierw mama, pół roku później – tata) zostawili mieszkanie i dwa testamenty – każdego z nich. W jednym zapisali wszystko sobie nawzajem, a w drugim nam, swoim dwóm córkom – mieszkanie. Po śmierci mamy niczego więc nie załatwiałyśmy, albowiem wszystko zapisała swojemu mężowi – naszemu ojcu. Po jego śmierci postanowiłyśmy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Sprawę komplikuje trochę brak aktu notarialnego, są natomiast różne dokumenty, w jednym z nich zawiadamia się rodziców o odłączeniu lokalu od pierwotnej księgi wieczystej i urządzeniu dla tego lokalu oddzielnej księgi i przypisaniu obojgu rodzicom prawa użytkowania wieczystego na zasadach wspólności ustawowej. Jak zatem sprawnie i możliwie tanio przeprowadzić postępowanie spadkowe? Jak wygląda cała procedura?Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl