.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do zapłaty zaległości za mieszkanie we współwłasności

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 23.07.2010

Ja i dwie siostry jesteśmy współwłaścicielami mieszkania (równe udziały po 1/3). Byłem w nim zameldowany aż do maja tego roku, od dawna jednak mieszkam gdzie indziej. Na mój nowy adres zameldowania przyszło wezwanie do zapłaty zaległości za niepłacony czynsz (w lokalu od dawna mieszka tylko jedna siostra). Został już wydany sądowy nakaz zapłaty, sprawa może trafić do komornika. Nie wiedziałem nic o zaległościach siostry. Co powinienem zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

 

Zgodnie z art. 485 § 1. Kodeksu postępowania cywilnego „sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu mi. dokumentem urzędowym”.

 

W oparciu o art. 491 § 1 K.p.c., „wydając nakaz zapłaty, sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty”. Paragraf 3 wymienionego artykułu mówi, że „nakaz zapłaty doręcza się stronom; pozwanemu wraz z pozwem i załącznikami”.

 

Zgodnie z art. 493 § 1 K.p.c. „pismo zawierające zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, oraz pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu, a także wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie”.

 

Natomiast zgodnie z § 2 tegoż artykułu „jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie zarzutów wymaga również zachowania tej formy”.

 

W oparciu o art. 494 § 1 K.p.c. „sąd odrzuca zarzuty wniesione po upływie terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zarzuty, których braków pozwany nie usunął w terminie.

 

§ 2. Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie zarzutów, ma skutki prawomocnego wyroku”.

 

Na podstawie art. 496 K.p.c. „po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub postępowanie umarza”.

 

Zgodnie z art. 168 § 1 K.p.c. „jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym”.

 

Artykuł 169 § 1 K.p.c. stanowi, że „pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. (…) W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej”.

 

W oparciu o przedstawiony przez Pana stan faktyczny oraz mając na względzie przytoczone powyżej przepisy prawne należy stwierdzić, że odpowiada Pan za zobowiązania związane z zarządzaniem nieruchomością solidarnie z innymi osobami objętymi prawomocnym nakazem zapłaty. Nakaz ten bowiem, jeżeli nie wniesiono co do niego zaskarżenia, ma status wyroku sądowego i co za tym idzie nadaje się do wykonania w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Miał Pan możliwość kwestionowania nakazu zapłaty w trybie przewidzianym przepisami prawa – tzn. składając sprzeciw w terminie dwutygodniowym od jego otrzymania.

 

Niestety, samo nieodpowiadanie na nakaz zapłaty nie może skutkować uwolnieniem od odpowiedzialności za zobowiązania związane z zarządzaniem nieruchomością.

 

Ewentualna możliwość prawna kwestionowania nakazu zapłaty przez Pana to wystąpienie z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Koniecznym jest jednak wtedy wykazanie, że do uchybienia terminu doszło bez Pana winy (np. sprzeciw przyszedł na adres siostry, a ona Panu nie przekazała pisma). Jak również koniecznym jest wykazanie, że o nakazie zapłaty dowiedział się Pan w chwili obecnej i w terminie do 7 dni od momentu dowiedzenia składa Pan wniosek o przywrócenie terminu wraz ze złożeniem sprzeciwu od nakazu zapłaty.

 

W przypadku uchybienia tym terminom oraz wymogom sąd nie przywróci terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

 

Nadmieniam, że jeżeli któreś z rodzeństwa pokryje dług ponad swój „udział” będzie miało w stosunku do pozostałych dłużników roszczenie regresowe o zwrot wydatków ponad swoją część długu.

 

Jeżeli jednak nie zachodzą przesłanki do przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty jest Pan obowiązany solidarnie z innymi osobami spłacić zasądzoną należność.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl