.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wezwanie do zapłaty po odejściu ze spółki

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 03.04.2009

W latach 2002–2006 r. pełniłem funkcję wiceprezesa zarządu w sp. z o.o. W 2006 r. złożyłem rezygnację z zajmowanego stanowiska – została ona przyjęta bez żadnych problemów. W 2008 r. dostałem wezwanie do zapłaty za stratę bilansową z działalności spółki za 2006 r. Wezwanie otrzymałem tylko ja, mimo że zarząd składał się z 6 osób. Spółka nie dotrzymała też postanowień art. 203 Kodeksu spółek handlowych, mianowicie tego, że odwołany członek zarządu ma prawo i obowiązek brania udziału w przygotowaniu sprawozdania zarządu. Czy zasadne jest wnoszenie roszczenia po upływie 2,5 lat od momentu rozwiązania umowy o pracę? Czy w takim przypadku obciążenie stratami bilansowymi ponosi tylko jeden członek zarządu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność cywilnoprawną członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy art. 291–300 Kodeksu spółek handlowych.

 

Na mocy art. 293 K.s.h. członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Podkreślić należy, że ta odpowiedzialność jest ograniczona do działań i zaniechań sprzecznych z prawem i postanowieniami umowy, a nie za działania i zaniechania niezgodne z uchwałami wspólników.

 

Odpowiedzialność członków zarządu, o której mowa w art. 293 K.s.h., dotyczy zarówno odpowiedzialności deliktowej (naruszeń prawa na podstawie przepisów art. 415 i następnych Kodeksu cywilnego), jak i odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 i nast. K.c.). Zatem jeżeli przy wykonywaniu swoich obowiązków jako członek zarządu spółki dokonał Pan czynu zabronionego (tj. deliktu) lub nie dołożył Pan staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności i wyrządził spółce szkodę, to ponosi Pan odpowiedzialność.

 

Roszczenia o naprawienie szkody przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

 

Jeżeli szkodę wyrządziło kilka osób wspólnie, to odpowiadają one za szkodę solidarnie. Oznacza to, że spółka albo wspólnik mogą żądać naprawienia wyrządzonej szkody zarówno od wszystkich członków zarządu łącznie, jak i od niektórych z nich lub od każdego z osobna. Wybór pozwanego/pozwanych należy do powoda, przy czym zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych z odpowiedzialności.

 

Wierzyciel, który spełni świadczenie, będzie mógł dochodzić zwrotu od pozostałych dłużników (członków zarządu) w odpowiednich częściach.

 

Regulacja instytucji solidarności dłużników oraz tzw. roszczeń regresowych znajduje się w art. 366 oraz 376 Kodeksu cywilnego.

 

Przepis art. 203 K.s.h., na który Pan wskazuje, dotyczy odwołania członka zarządu. Z treści pytania wynika, że nie został Pan odwołany, ale złożył Pan rezygnację z zajmowanego stanowiska.

 

Wnioski:

 

Jeżeli wyrządził Pan (lub zarząd) szkodę spółce z własnej winy, to spółka lub wspólnik mają prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od Pana (członków zarządu) w terminie 3 lat, licząc od dnia dowiedzenia się o szkodzie. W takim przypadku roszczenie to jest zasadne.

 

Ponieważ art. 294 K.s.h. wprowadza odpowiedzialność solidarną członków zarządu, to spółka bądź wspólnik wszczynający postępowanie w sprawie mogą wybrać spośród członków zarządu osobę, do której wystąpią z żądaniem. Nie niweczy to jednak dochodzenia przez takiego członka zarządu zwrotu świadczeń od pozostałych członków zarządu (roszczenia regresowe). Zatem „obciążenia stratami” nie ponosi tylko jeden członek zarządu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl