.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do odbycia reszty kary po 13 latach

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 10.12.2016

Mój mąż został skazany w 2002 r. na 9 miesięcy więzienia. Wcześniej nie był karany, więc wypuszczono go po 3 miesiącach pod nadzorem kuratora. Po 3 latach wyjechał do pracy za granicę. Teraz otrzymał list nakazujący stawienie się do więzienia do odbycia reszty kary – a minęło 13 lat! Co mąż ma teraz zrobić? Kiedy nastąpi przedawnienie kary?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie do odbycia reszty kary po 13 latach

Fot. Fotolia

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

 

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż czym innym jest przedawnienie wykonania kary pozbawienia wolności, a czym innym jest zatarcie skazania.

 

Po drugie zasadne byłoby ustalenie warunków wypuszczenia męża po 3 miesiącach wykonywania kary pozbawienia wolności. Innymi słowy musiałaby Pani dotrzeć do postanowienia sądu w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia, a także ustalić u kuratora, jakie były obowiązki męża względem kuratora. Obowiązki mogły być opisane w treści postanowienia sądu o przedterminowym zwolnieniu. Zasadnym byłoby jednak ustalenie, jak często mąż miał stawiać się u kuratora. Zgodnie z art. 103 K.k. „nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:

 

1) 30 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą,

2) 15 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat,

3) 10 – w razie skazania na inną karę”.

 

Formalnie zatem wykonania kary pozbawienia wolności nie może w tym przypadku nastąpić po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego. Nie jest zatem ważna data wydania wyroku, lecz data uprawomocnienia się wyroku. W treści pytania pisze Pani, że wyrok został wydany w 2002 r. Należy zatem zadać pytanie, kiedy dokładnie, a także, czy strona postępowania (oskarżyciel publiczny lub Pani mąż) złożyła środek odwoławczy od tego wyroku i kiedy środek ten został rozpatrzony.

 

Należy jednak zwrócić uwagę na przepis art. 104 K.k., zgodnie z którym „przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego; nie dotyczy to jednak braku wniosku albo oskarżenia prywatnego”. Zachodzi zatem pytanie, czy skazany uchyla się od wykonania kary pozbawienia wolności, czy też nie. Na uwagę zasługuje pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 23 stycznia 2012 r., sygn. akt II AKzw 1378/11, w którego uzasadnieniu wskazano, iż „spoczywanie biegu przedawnienia w razie zawieszenia postępowania wykonawczego zachodzi tylko wtedy, gdy zawieszenie to zostało spowodowane uchylaniem się skazanego od wykonania kary, przy czym okres wstrzymania biegu przedawnienia nie może przekroczyć 10 lat (art. 15 § 3 k.k.w.). Niemożność ujęcia skazanego, stanowiąca przesłankę zawieszenia postępowania wykonawczego, nie musi oznaczać, że skazany uchyla się od wykonania kary, a może być spowodowana innymi przyczynami. Pobyt skazanego za granicą przez czas dłuższy może upoważniać do uznania, że zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca postępowanie wykonawcze, nie musi to jednak być równoznaczne z uchylaniem się od wykonania kary. Okoliczności i powody wyjazdu skazanego za granicę trzeba ustalić przy ocenie motywów jego zachowania się, zwłaszcza co do jego związku z perspektywą odbycia kary (zob. też uchwałę SN z dnia 12 grudnia 1995 roku – I KZP 35/95, OSNKW 1996, z. 1–2, poz. 2)”.

 

Zachodzi zatem pytanie, jak w przedmiotowej sprawie skazany się zachowuje? Czy odebrał wezwanie do stawiennictwa się w zakładzie karnym dla odbycia kary? Jeżeli tak to czy od razu wyjechał z kraju? Powyższe zmierza do ustalenia, czy skazany ma świadomość, że wzywano go do zakładu karnego celem odbycia kary, czy też nie.

 

Zatarcie skazana może nastąpić jedynie po wykonaniu kary lub po przedawnieniu jej wykonania. W przedmiotowej sprawie wydaje się, że przedawnienie mogło nie nastąpić, bowiem termin do przedawnienia mógł ulec zawieszeniu, jednakże powyższe jest uzależnione od zachowania Pani męża.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »