Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie w charakterze świadka w sprawie o nielegalne rozpowszechnianie filmów

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 29.04.2017

Drogą telefoniczną zostałem wezwany na komisariat policji w charakterze świadka, by zeznawać w sprawie o wykroczenie najpewniej z art. 116 prawa autorskiego. Ktoś się zgłosił z zażaleniem, że udostępniałem na swojej stronie jego filmy. Rzeczywiście prowadziłem taką stronę, na której były linki do tych treści, ale udostępniali je różni użytkownicy i były to wyłącznie linki. Nigdy filmy te nie były trzymane na serwerach strony, ani przeze mnie wrzucane. Co najwyżej udostępniałem link kogoś, kto udostępniał to nielegalnie na jakichś zagranicznych serwisach hostujących takie rzeczy. Strona już od tygodnia nie jest aktywna, nie uzyskiwała żadnych dochodów za oglądanie, jedynie jakieś drobne z reklam. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Jak powinienem zachować się podczas przesłuchania? Co może mi grozić? Dodam, że strona miała naprawdę nieduży „ruch”.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.) oraz przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zwanej dalej „Prawem autorskim”.

 

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 116 Prawa autorskiego, zgodnie z którym:

 

„Art. 116. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

 

Wskazać należy na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 stycznia 2006 r. (sygn. akt V KK 263/2005), zgodnie z którym „ustawa karnoprocesowa nie określa formy, w jakiej pokrzywdzony ma wyrazić wolę ścigania, to jest złożyć wniosek, o którym mowa w art. 12 § 1 K.p.k. Wola ta może być zatem wyrażona np. do protokołu przesłuchania w charakterze świadka. Istotne jest to, by z dokumentu procesowego w sposób wyraźny wynikało żądanie pokrzywdzonego przestępstwem ścigania sprawcy”.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu ww. wyroku: „umowa licencyjna jest ze swej istoty stosunkiem zobowiązaniowym, który z jednej strony określa uprawnienia udzielane na rzecz licencjobiorcy, z drugiej zaś strony statuuje obowiązek zapłaty (prawo do wynagrodzenia) na rzecz uprawnionego podmiotu tj. licencjodawcy. W związku z tym, użyte w art. 116 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 ze zm.) określenie wbrew warunkom uprawnienia odnosi się tylko i wyłącznie do udzielonych mocą licencji uprawnień do rozpowszechniania utworu, nie zaś do obowiązków wynikających z umowy licencyjnej (np. prawo do wynagrodzenia, czy obowiązek przedstawiania rozliczeń finansowych). Tak rozumiane pojęcie uprawnienia odnosi się także do istniejącej przed nowelizacją licencji ustawowej z tą jednak różnicą, iż źródłem uprawnienia nie była umowa a jedynie ustawa.

 

Zastanawiające jest jednak wezwanie Pana na świadka, a nie w charakterze podejrzanego. Powyższe zmienia postać rzeczy, albowiem jako świadek z uwagi na możliwość popełnienia przez Pana czynu zabronionego może Pan powołać się na treść art. 183 § 1 K.p.k., zgodnie z którym ma Pan prawo do odmowy odpowiedzi na pytania.

 

Zgodnie z art. 183 § 1 K.p.k. świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 lutego 1987 r. (sygn. akt II KR 22/87), zgodnie z którym „organ prowadzący postępowanie ma – w myśl art. 10 i 173 § 2 K.p.k. – obowiązek pouczenia świadka o przysługującym mu z mocy art. 166 § 1 K.p.k. prawie uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić na odpowiedzialność karną tego świadka lub osobę dla niego najbliższą. Jednakże obowiązek ten ciąży na organie prowadzącym postępowanie tylko wtedy, gdy świadkowi lub jego najbliższym rzeczywiście grozi odpowiedzialność karna, a nie odpowiedzialność cywilna lub dyscyplinarna”.

 

Pan nie ma nadto obowiązku wskazywać na przyczyny, z powodu których odmawia odpowiedzi na pytanie. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że: „W sytuacji przewidzianej w art. 166 § 1 [obecnie 183 § 1] k.p.k. świadek nie ma obowiązku wyjaśnienia, dlaczego odmawia odpowiedzi. Myślą bowiem przewodnią art. 166 § 1 [ob. 183 § 1] k.p.k. jest to, że nie należy nikogo stawiać w położeniu przymusowym, w którym musi albo kłamać, albo zeznając prawdę obciążyć siebie lub osobę najbliższą. Nie można żądać od oskarżonego dostarczenia materiałów dowodowych na swoją niekorzyść” (wyr. SN z 28 I 1975 r., IV KR 313/74, OSPiKA 1978, nr 9, poz. 153, z glosą W. Daszkiewicza, OSPiKA 1978, nr 9, s. 377-379).

 

Reasumując, jeżeli uzna Pan, że pytanie może spowodować negatywne dla Pana konsekwencje – odpowiedzialność karną, wówczas może Pan, nie wskazując na przyczyny, odmówić odpowiedzi na pytanie, powołując się na treść art. 183 K.p.k. Sposób zachowania będzie w znacznej mierze uzależniony od stawianych Panu pytań. W mojej ocenie winien Pan jednak „uciekać” w stronę podania linku do innych stron, a nie udostępnienia programów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - 7 =

»Podobne materiały

Odprawa dla nauczyciela po rozwiązaniu umowy z powodu niezdolności do pracy

Jestem nauczycielem dyplomowanym i spełniam warunki do przyznania świadczenia kompensacyjnego. Mam 31-letni staż pracy, w tym 29 lat przy tablicy. Z dniem 30 września pracodawca rozwiązał ze mną stosunek pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela (orzeczenie lekarskie o

 

Renta z Niemiec a obciążenie ubezpieczeniem zdrowotnym i podatkiem

Moja matka jest obywatelką niemiecką, ale od niedawna mieszka w Polsce ze względu na wiek i potrzebę stałej opieki. W tym miesiącu otrzymała decyzję od niemieckiego ubezpieczyciela, że przyznano jej dużą rentę wdowią, która będzie przelewana na konto w Polsce. Z decyzji wynika, że nadal będzie przez

 

Rezydencja podatkowa w USA - FATCA

Urodziłem się w USA. Mam obywatelstwo polskie i amerykańskie. Od 7. roku życia mieszkam w Polsce. Nigdy nie osiągałem żadnych dochodów w USA. Nie mam numeru ITIN ani Social Security (nie wiedziałem, że powinienem). Bank zadaje mi pytanie, czy jestem rezydentem podatkowym USA (w związku z FATCA). Co

 

Fałszywe oskarżenia na portalu z ocenami pracodawców

Pracuję w firmie produkującej maszyny na stanowisku kierownika produkcji. W ostatnim czasie na jednym z portali ocenami pracodawców zostały wpisane o mnie fałszywe oskarżenia oraz obraźliwe słowa. Chciałbym pociągnąć osobę, która to wpisała, do odpowiedzialności. Jak się za to zabrać?

 

Fałszywy profil na Facebooku i oczernianie firmy

Prowadzę restaurację i na Facebooku ktoś założył fałszywy profil i oczernia mnie, opisując w sposób nieprawdziwy i niszcząc mnie przy tym psychicznie. W jaki sposób mogę zapobiec wyświetlaniu tych opisów i naruszaniu dobrej opinii mojej firmy?

 

Problem z osobą poznaną w internecie

Mam problem z osobą poznaną w internecie. Człowiek, z którym prowadziłam przez pewien czas korespondencję poprzez pocztę elektroniczną (popularne maile) udając zainteresowanie podstępnie wyłudzał informacje dotyczące mojego życia osobistego. Teraz wykorzystuje swoją wiedzę nie tylko dręcząc mnie lis

 

Otrzymywanie niezabezpieczonego paska o wynagrodzeniu

W mojej firmie otrzymuję pasek z informacją o wynagrodzeniu do ręki (od sekretarki), bez żadnego zabezpieczenia. Chciałbym dostawać go tak, aby nikt nie wiedział ile zarabiam. Wiąże się to przecież z tajemnicą o danych osobowych. W poprzednich zakładach pracy dostawałem paski w zaklejonych kopertach

 

Obróbka i sprzedaż diamentów - procedury

Jestem zainteresowany importem diamentów (certyfikat Kimberly), przetwarzaniem i ich sprzedażą w Polsce – jako obywatel Ukrainy. Interesuje mnie rejestracja spółki z o.o. w Polsce – czy to możliwe? Jakie procedury będą mnie obowiązywać, co powinienem wiedzieć o takim biznesie? Dodam, że

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »