Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie przez US do uregulowania zaległości VAT małżonka

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 29.04.2017

Od 2009 r. żona ma z mężem rozdzielność majątkową. Obecnie toczy się postępowanie US wobec męża, prowadzącego działalność gospodarczą, o zaległości z tytułu podatku VAT z 2007 i 2008 r. Urząd skarbowy przesłał pismo wzywające żonę do uregulowania zaległości z podatku VAT, jako że zobowiązania powstały przed umową o rozdzielności majątkowej. Oczywiście żona nie jest w stanie zapłacić tych kwot. Jest właścicielem nieruchomości zakupionej w czasie trwania rozdzielności majątkowej. Czy egzekucja może być prowadzona z tej nieruchomości? Czy może być prowadzona z jej rachunków osobistych, z emerytury? Jak żona może się w tym przypadku bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie przez US do uregulowania zaległości VAT małżonka

Fot. Fotolia

Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające z zobowiązań podatkowych należności, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność ta obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Zatem, co do zasady, małżonek podatnika odpowiada majątkiem wspólnym, a nie majątkiem odrębnym i niestety nie zmienia tego intercyza, bowiem nie zmieni zasad odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe powstałe przed dniem jej zawarcia.

 

Jak stanowi wprost art. 29 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2015.613 j.t. ze zm.) skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem:

 

„1) zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej;

2) zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu;

3) ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka;

4) uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji”.

 

Jak uznał Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 29 lipca 2015 r. [sygn. III AUa 1332/14 – Lex] – obok ograniczenia przedmiotowego w myśl art. 29 § 2 pkt 1 ustawodawca wprowadził też ograniczenie czasowe odpowiedzialności małżonka, a skutki prawne zniesienia wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań powstałych przed dniem zawarcia umowy o wyłączeniu (ograniczeniu) ustawowej wspólności majątkowej; tym samym małżonek nie ponosi odpowiedzialności dopiero za zobowiązania powstałe po dniu zawarcia takiej umowy. Jak wskazuje S. Babiarz: „Małżonek podatnika nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe swego małżonka jako podatnika swoim majątkiem osobistym. To zaś, mając na uwadze znowelizowany art. 33 pkt 3 k.r.o., będzie oznaczać, że w istocie w związku z »rozszerzeniem majątku osobistego« odpowiedzialność podatników nieprowadzących działalności gospodarczej może zostać faktycznie ograniczona” [Babiarz, Stefan. Art. 29. W: Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. IX. Wolters Kluwer, 2015].

 

Zgodnie zaś z art. 27c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji [Dz.U.2016.599 j.t.] – jeżeli egzekucja ma być prowadzona zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jak i z ich majątków osobistych, tytuł wykonawczy wystawia się na oboje małżonków.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2010 r. potwierdza, że każde prowadzenie egzekucji przeciwko podatnikowi z majątku wspólnego wymaga wystawienia tytułu wykonawczego na oboje małżonków. Podobnie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2009 r. sygn. II FSK 570/08 (i wiele innych), gdzie sąd uznaje, że tytuł wykonawczy, określony w przepisie art. 27c u.p.e.a., wystawia się na podatnika i jego małżonka w sytuacji, gdy egzekucja zostanie skierowana do majątku wspólnego zobowiązanego. Doktryna zaś akceptuje słuszność następującego stanowiska: „Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 27 lutego 2013 r., II FSK 617/12, LEX nr 1311364, zgodnie z art. 27c u.p.e.a. tytuł wykonawczy wystawia się na oboje małżonków (bez względu na to, kogo obciąża z mocy decyzji podatkowej zaległość podatkowa), wówczas gdy egzekucja ma być prowadzona zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jak i z ich majątków osobistych” [Kulesza, Cezary. Art. 27(c). w: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, wyd. II. LEX, 2015].

 

Innymi słowy, co do zasady nie odpowiada się w opisanej sytuacji majątkiem odrębnym, a jedynie wspólnym, ale od tej zasady są wyjątki w praktyce. Dla przykładu jeśli organ podatkowy orzeknie o odpowiedzialności małżonka np. na podstawie solidarnej odpowiedzialności małżonka z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą (art. 111 § 1 Ordynacji podatkowej), może sięgać i do majątku odrębnego (czyli tak nieruchomości jak i rachunków czy emerytury).

 

Podobnie sytuację tę widzi doktryna, np. K. Klimek [Lex QA 713625] zauważa, że: „Zasadą powinno być zatem, że majątek ten nie podlega egzekucji w postępowaniu dotyczącym osobistych zobowiązań małżonka.

 

W tym przypadku jednak zastosowanie może mieć art. 27c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który stanowi, że jeżeli egzekucja ma być prowadzona zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jak i z ich majątków osobistych, tytuł wykonawczy wystawia się na oboje małżonków.

 

Regulacja ta znajdzie zastosowanie wówczas, gdy organ podatkowy orzeknie o odpowiedzialności małżonka. Zasadą jest bowiem, że w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka (art. 29 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 r. Ordynacja podatkowa – dalej o.p.). Odpowiedzialność małżonka podatnika z majątku odrębnego wystąpi przy:

 

  • solidarnej odpowiedzialności małżonków za zobowiązanie podatkowe (np. łączne rozliczenie podatku dochodowego – art. 92 § 3 o.p.
  • odpowiedzialności rozwiedzionego małżonka (do wysokości udziału w majątku wspólnym – art. 110 § 1 o.p.).
  • solidarnej odpowiedzialności małżonka z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą, w której współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając z niej korzyści (do wysokości uzyskanych korzyści – art. 111 § 1 o.p.). W praktyce zatem w opisanej sytuacji organ egzekucyjny będzie mógł doprowadzić do egzekucji z nieruchomości osobistej małżonka po rozwodzie albo jeśli małżonkowie współdziałali w prowadzeniu działalności gospodarczej i osiągali wspólne korzyści.”

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus cztery =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki