.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Weksel własny jako zabezpieczenie pożyczki

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 14.03.2011

Pożyczyłem sporą kwotę. Dłużnik wypisał mi weksel, który zawiera: PESEL i nazwisko dłużnika, mój PESEL i nazwisko, datę wystawienia i datę zwrotu pieniędzy oraz kwotę. Weksel nie jest zaopatrzony w żadne pieczątki ani znaczki (a chyba powinien). Dłużnik już mi oddał przelewem znaczną część pieniędzy, ale spora część jest jeszcze do oddania. Problem w tym, że ja przebywam za granicą, dłużnik zaś w Polsce. Weksel kończy się 30 kwietnia i obawiam się, że mogę mieć problem z odzyskaniem pieniędzy. Co powinienem zrobić w razie ewentualnej egzekucji czy sprawy sądowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z przedstawionych przez Pana informacji wynika, że Pański dłużnik w celu zabezpieczenia pożyczki wystawił weksel własny (zwany również prostym lub suchym), w którym to wystawca sam przyrzeka dokonanie jego spłaty.

 

Skuteczność dochodzenia roszczeń na podstawie weksla zależy od spełnienia przesłanek jego ważności, o których mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282).

 

Prawo wekslowe przewiduje siedem obligatoryjnych elementów (składników treści) weksla własnego (art. 101 Prawa wekslowego). Brak któregokolwiek obligatoryjnego elementu co do zasady pociąga za sobą nieważność weksla. Obligatoryjnymi elementami są:

 1. nazwa „weksel” w samej treści dokumentu,
 2. przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia określonej sumy pieniężnej,
 3. oznaczenie terminu płatności,
 4. oznaczenie miejsca płatności (jeżeli nie oznaczono miejsca, weksel własny jest w miejscu zamieszkania wystawcy),
 5. oznaczenie osoby, na rzecz której zapłata ma być dokonana,
 6. oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla (podaje Pani, że weksel zawiera datę wystawienia); wskazanie miejsca wystawienia weksla jest ważne dla ewentualnego rozstrzygnięcia kwestii kolizji ustaw i ustalenia, jakie prawo stosować (w przypadku braku wskazania miejsca wystawienia weksla działa domniemanie, że wystawiony został w miejscu wskazanym obok nazwiska wystawcy, a gdy brak również tego, weksel jest nieważny),
 7. podpis wystawcy weksla (podpis Pani dłużnika).

 

Weksel można wystawić nawet na kartce papieru. Dla jego ważności wymagane są jedynie ww. elementy.

 

Jak Pan wskazał w informacji, weksel jest płatny 30 kwietnia bieżącego roku. Od terminu płatności weksla należy odróżnić dzień wymagalności, w którym można domagać się zapłaty. Zgodnie bowiem z art. 72 Prawa wekslowego, „jeżeli termin płatności wekslu przypada na dzień ustawowo uznany za świąteczny, zapłaty domagać się można dopiero w najbliższym dniu powszednim”. Ponieważ 30 sierpnia wypada w poniedziałek, termin płatności weksla pokrywa się z dniem jego wymagalności.

 

W celu realizacji roszczenia z weksla należy przedstawić weksel do zapłaty. Zgodnie z art. 38 Prawa wekslowego „posiadacz wekslu, płatnego w oznaczonym dniu albo w pewien czas po dacie lub po okazaniu, powinien przedstawić go do zapłaty bądź w pierwszym dniu, w którym można wymagać zapłaty, bądź w jednym z dwóch następnych dni powszednich”. Przedstawienie weksla do zapłaty ma na celu umożliwienie wystawcy zapoznanie się z treścią weksla i polega na stworzeniu mu fizycznej możliwości obejrzenia oryginału weksla.

 

Odnotować przy tym należy pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w postanowieniu z 22 lutego 1968 r. (sygn. I CZ 115/67), iż „nieprzedstawienie weksla do zapłaty nie uzasadnia odmowy wydania nakazu zarówno w stosunku do wystawcy, jak i indosantów”, ponieważ roszczenie wekslowe powstaje już z chwilą samego złożenia podpisu na wekslu (teoria kreacyjna) bądź – wg innego poglądu – z chwilą wydania weksla remitentowi (puszczenia weksla w obieg – teoria emisyjna).

 

Wymóg przedstawienia weksla do zapłaty zostaje spełniony poprzez pisemne wezwanie wystawcy do wykupu weksla wraz ze wskazaniem miejsca, w którym może się on zapoznać z oryginałem weksla. Sądy zdają się powszechnie aprobować taką praktykę. Przedstawienie weksla do zapłaty powinno nastąpić w miejscu płatności weksla – zgodnie z art. 4 Prawa wekslowego może być nim miejscowość, w której ma miejsce zamieszkania wystawca weksla, chyba że miejsce płatności weksla oznaczono w inny sposób.

 

Od dnia, w którym weksel stał się wymagalny, rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia roszczenia z weksla. Roszczenia posiadacza weksla przeciwko wystawcy weksla własnego przedawniają się z upływem trzech lat od dnia płatności weksla. Takie stanowisko zajął również Sąd Najwyższy, stwierdzając w wyroku z dnia 19 listopada 2004 r., iż „roszczenie z weksla własnego przeciwko wystawcy oraz poręczycielom przedawnia się z upływem lat trzech, także wtedy, gdy weksel jako niezupełny został wręczony dla zabezpieczenia określonego roszczenia”.

 

Bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu zgodnie z art. 123 Kodeksu cywilnego:

 1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,
 2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
 3. przez wszczęcie mediacji.

 

Roszczenia z weksla zgodnie z art. 485 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego można dochodzić w postępowaniu nakazowym. Jest to postępowanie tańsze i szybsze od dochodzenia roszczenia w procesie. By uruchomić postępowanie nakazowe, konieczny jest wniosek powoda zgłoszony w pozwie. Do pozwu należy dołączyć weksel. Sąd nie będzie badał zasadności Pana żądania (czyli tego, czy rzeczywiście zawarł Pan umowę pożyczki, której weksel był zabezpieczeniem), ale zbada ważność weksla, czyli czy zawiera wszystkie wymagane przepisami elementy. Jeżeli weksel posiada wszystkie elementy, sąd wyda nakaz zapłaty, w którym nakaże dłużnikowi zaspokojenie Pana roszczenia w terminie 14 dni od doręczenia nakazu lub do wniesienia w tym terminie zarzutów.

 

Jeżeli dłużnik nie wniesie zarzutów, nakaz uprawomocni się i podlegać będzie egzekucji komorniczej. Jeśli dłużnik wniesie zarzuty, sąd wyznaczy rozprawę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton