.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wcześniejsza emerytura rolnicza

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 19.07.2013

Mam 60 lat, od ukończenia szkoły średniej płacę składki do KRUS. Dwa lata temu ożeniłem się z kobietą, która prowadzi gospodarstwo rolne (na swoje nazwisko; ja pracuję w swoim własnym gospodarstwie, które chciałbym przekazać dzieciom). Mieszkamy osobno. Czy mam szansę na wcześniejszą emeryturę rolniczą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy, nie będzie Pan mógł ubiegać się o ustalenie prawa do wcześniejszej emerytury rolniczej. Dla oceny Pańskiego uprawnienia nie ma znaczenia, że nie prowadzi Pan wspólnego gospodarstwa domowego z żoną, wystarczy, że pozostają Państwo w związku małżeńskim, a żona prowadzi działalność rolniczą. Dlatego w świetle obowiązujących przepisów trudno uznać, że spełni Pan warunek „zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej”.

 

Jak wynika z treści przepisu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.), emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek emerytalny (wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat) oraz podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem art. 20. Na podstawie przepisu art. 19 ust. 2 ustawy emerytura rolnicza przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 

  1. osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną;
  2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat;
  3. zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

 

Na podstawie podanych przez Pana informacji można stwierdzić, że osiągnął Pan wymagany wiek 60 lat oraz posiada Pan konieczny staż ubezpieczeniowy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, tj. minimum 30 lat. Jednak warunku wskazanego w pkt 3 powyżej nie uda się Panu spełnić. Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego produkcji rolnej. Ustawa nie wymaga wspólnego zamieszkiwania małżonków dla przyjęcia, że emeryt lub rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, nie ma też znaczenia ustrój majątkowy, który ich łączy (wspólność ustawowa, rozdzielność). Skoro Pańska żona podlega z mocy ustawy ubezpieczeniu społecznemu rolników (ponad 1 ha gruntów), będąc wyłącznym właścicielem lub współwłaścicielem, a nawet posiadaczem gospodarstwa rolnego, nie sposób uznać, że zaprzestał Pan prowadzenia działalności. Przez działalność rolniczą rozumie się działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej (art. 6 pkt 3 ustawy).

 

Rozwiązaniem tego problemu może być wydzierżawienie przez żonę jej gospodarstwa na podstawie pisemnej umowy, zawartej na okres co najmniej 10 lat, zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków. Umowa powinna zostać zawarta z osobą obcą dla Pańskiej żony. Oczywiście, jeśli Pana żona aktywnie prowadzi własne gospodarstwo i nie spełnia warunków do nabycia uprawnień emerytalnych, także jeśli chodzi o wcześniejszą emeryturę rolniczą, zapewne nie wchodzi w grę oddanie jego gospodarstwa w dzierżawę.

 

Zwracam także uwagę, że gdyby zawarł Pan związek małżeński po ustaleniu własnych uprawnień emerytalnych, nie miałoby znaczenia, że małżonka prowadzi działalność rolniczą i że jest właścicielką gospodarstwa rolnego (art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy).

 

Jak stanowi przepis art. 28 ust. 3 ustawy, wypłata emerytury lub renty ulega zawieszeniu w całości, jeżeli emeryt lub rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, z zastrzeżeniem ust. 5 –7, 9 i 10 tego przepisu. Wypłata ulega zawieszeniu w połowie, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem, który nie ma ustalonego prawa do emerytury albo renty i nie spełnia warunków do uzyskania emerytury rolniczej albo renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli małżonek ten podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy (art. 28 ust. 6 ustawy). Informuję również, że jeśli zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej polega na przekazaniu gospodarstwa rolnego w formie aktu notarialnego osobie niepełnoletniej, wypłata ulega zawieszeniu w całości do czasu osiągnięcia przez tę osobę 18 lat (art. 28 ust. 10 ustawy).

 

Reasumując: może Pan złożyć wniosek do właściwego oddziału terenowego KRUS o ustalenie prawa do wcześniejszej emerytury rolniczej, po przekazaniu własnego gospodarstwa dzieciom, ale w najlepszym wypadku wypłata emerytury zostanie zawieszona co najmniej w części, wobec okoliczności wskazanych wyżej – o ile oczywiście KRUS uzna, że zaprzestał Pan prowadzenia działalności rolniczej (co jest wątpliwe w przedstawionej sytuacji faktycznej). W razie wydania decyzji odmownej będzie Panu przysługiwać prawo do złożenia odwołania do sądu okręgowego – sądu ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji (art. 4779 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Jeśli byłby Pan zainteresowany dalsza pomocą prawną, informuję, że za dodatkową opłatą nasz serwis świadczy również usługi w zakresie sporządzania wszelkich pism procesowych (pozwów, wniosków, odwołań etc.), reprezentacji przedsądowej oraz reprezentacji przed sądami i urzędami administracji publicznej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl