.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wcześniejsza emerytura dziennikarska

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 11.12.2008

Mój mąż w lutym 2009 r. kończy 60 lat. Do końca 1998 r. spełnił warunki umożliwiające przejście na emeryturę dziennikarską (15 lat pracy na etacie dziennikarza i 20 lat stażu pracy), oczywiście oprócz wieku. Jednak gdy mąż skończył 55 lat, został zwolniony z etatu dziennikarskiego. Od tamtej pory płaci sam składkę emerytalno-rentową (tzw. kontynuację) i pracuje nadal w zawodzie, ale nie na etacie. Podobno, aby przejść na emeryturę, trzeba pracować minimum pół roku na etacie w ciągu ostatnich 2 lat. Czy jest to warunek konieczny? Jeżeli tak, to czy musi to być etat dziennikarski? Czy 15 lat stażu dziennikarskiego do końca 1998 r. musi być nieprzerwane, czy przy zmianie pracodawcy mogła nastąpić przerwa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani mąż urodził się w lutym 1949 r., pracował jako dziennikarz. Przy ustalaniu uprawnień emerytalnych w Jego sytuacji mogą mieć zatem zastosowanie przepisy art. 184 lub 46 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Prawo do emerytury na podstawie art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) może nabyć dziennikarz, który spełnia określone w tym przepisie warunki, niezależnie od tego, czy wiek przewidziany w art. 32 tej ustawy osiągnął w czasie wykonywania pracy dziennikarskiej (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2007 r. II UZP 14/06, niepubl.).

 

W art. 184 ustawy o emeryturach i rentach przewidziano prawo do wcześniejszej emerytury dla zamkniętego grupy ubezpieczonych – mianowicie urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy do końca 1998 r. spełnili ustawowo określone wymogi stażowe. Zróżnicowanie warunków przechodzenia na emeryturę ubezpieczonych, o których mowa w art. 184 ustawy, w stosunku do innych ubezpieczonych dokonano zatem nie tylko według kryterium urodzenia, ale także według dodatkowego kryterium – posiadania na dzień 1 stycznia 1999 r. wymaganego stażu „zawodowego” i ubezpieczeniowego.

 

Przepis art. 32 ust. 1 ustawy stanowi, że emerytura w wieku niższym niż określony w art. 27 pkt 1 ustawy (co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn) przysługuje ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy są pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

 

Aby ustalić uprawnienia emerytalne, uznano, że za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze uważa się m.in. dziennikarzy zatrudnionych w redakcjach dzienników, czasopism, w radiu, telewizji oraz w organach prasowych, informacyjnych, publicystycznych albo fotograficznych, objętych układem zbiorowym pracy dziennikarzy (art. 32 ust. 3 pkt 4).

 

Wiek emerytalny, o którym mowa w ust. 1, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie których wymienionym osobom przysługuje prawo do emerytury, ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 32 ust. 4). W niniejszej sprawie „dotychczasowy przepis” to § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.), zgodnie z którym dziennikarz zatrudniony w redakcjach dzienników, czasopism, w radiu, telewizji oraz w agencjach prasowych, informacyjnych, publicystycznych albo fotograficznych, objęty układem zbiorowym pracy dziennikarzy, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. osiągnął wiek emerytalny wynoszący 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn w czasie wykonywania pracy dziennikarskiej;
 2. ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy dziennikarskiej.

 

Omawiany przepis jednoznacznie określa warunek osiągnięcia wymaganego wieku w czasie wykonywania pracy dziennikarskiej, co oznacza, że art. 32 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach w związku z § 13 rozporządzenia ogranicza prawo do wcześniejszej emerytury dla tych osób, które wymagany wiek osiągnęły w czasie wykonywania takiej pracy, o jakiej przepisy te stanowią (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 sierpnia 2005 r., I UK 378/04, OSNP 2006 nr 13-14, poz. 218). Takie samo ograniczenie dotyczy ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., gdyż art. 46 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach odsyła do określonych w art. 32 warunków nabycia prawa do emerytury, stawiając dodatkowo wymóg ich spełnienia do dnia 31 grudnia 2007 r. i nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego.

 

Zawarty w przepisach przejściowych ustawy o emeryturach i rentach art. 184 dotyczy tych ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy w dniu wejścia ustawy w życie (1 stycznia 1999 r.) osiągnęli:

 1. okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn
  oraz
 2. okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27 (co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn).

 

Takim ubezpieczonym przysługuje emerytura – po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32 ustawy – pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwiązania stosunku pracy (jeśli ubezpieczony jest pracownikiem).

 

Art. 184 ust. 1 ustawy odnosi się do tych ubezpieczonych, urodzonych po 1 stycznia 1949 r., którzy w dniu wejścia ustawy w życie nie osiągnęli jeszcze wymaganego wieku, lecz w całości spełnili do tego czasu ustawowo określone wymogi stażowe, a co za tym idzie – ich uprawnienie emerytalne na podstawie dotychczasowych zasad znajdowało pokrycie w odprowadzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. składkach na ubezpieczenie społeczne.

 

Art. 184 ustawy ustanawia dla dziennikarza urodzonego po dniu 31 grudnia 1948 r. wymóg spełnienia następujących warunków:

 1. osiągnięcia w dniu wejścia ustawy w życie:
  1. okresu zatrudnienia w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn, a więc w § 13 pkt 2 powołanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów (co najmniej 15 lat pracy dziennikarskiej) i
  2. okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa w art. 27 (co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn),
   oraz
 2. po wejściu w życie ustawy:
  1. osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w art. 32,
  2. nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego i rozwiązania stosunku pracy (jeśli ubezpieczony jest pracownikiem).

 

Skoro Pani mąż w dniu 31 grudnia 1998 r. w całości spełnił ustawowo określone wymogi stażowe (tj. 15 lat pracy dziennikarskiej, a łącznie 25 lat pracy, przy czym okres pracy dziennikarskiej może być przerywany), to będzie mu przysługiwało prawo do wcześniejszej emerytury, o ile skończy 60 lat oraz nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego – niezależnie od tego, czy w chwili osiągnięcia wieku 60 lat wykonywał pracę dziennikarską lub był pracownikiem wykonującym inną pracę, czy też pozostawał w zatrudnieniu na innej podstawie niż stosunek pracy bądź nie pozostawał w jakimkolwiek zatrudnieniu, z tym że w razie pozostawania w stosunku pracy emerytura uzależniona jest od jego rozwiązania.

 

Gdyby zaś Pani mąż nie spełniał wymogów stażowych (tj. 25 lat pracy, w tym 15 lat pracy dziennikarskiej) w dniu 31 grudnia 1998 r., to w grę wchodziłby przepis art. 46 ustawy o emeryturach i rentach, który zawiera wymóg spełnienia przez dziennikarza, urodzonego po 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., w każdym dniu po wejściu w życie ustawy, a przed dniem 1 stycznia 2008 r., następujących warunków:

 

 1. spełnienia warunków do uzyskania emerytury określonych w art. 32 ustawy, w tym warunku bycia pracownikiem i wykonywania zatrudnienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 4;
 2. warunków wymienionych w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a w konsekwencji także określonego w pkt 1 tego przepisu warunku osiągnięcia wymaganego wieku w czasie wykonywania pracy dziennikarskiej(art. 32 ust. 4 ustawy);
 3. nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego do dnia 31 grudnia 1999 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • pięć plus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »