.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ważność umowy sprzedaży nieruchomości

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 02.09.2014

Jak wiadomo, darowiznę można odwołać. A co stałoby się, gdyby córka obdarowana przez ojca częścią nieruchomości sprzedała mi (matce) lub siostrze swoją darowiznę? Jak ewentualne odwołanie darowizny (czy byłoby uzasadnione?) wpłynęłoby na ważność umowy sprzedaży nieruchomości? Chodzi nam o to, aby mąż nie mieszkał z nami.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Panią stanem faktycznym sprawy, w celu udzielenia odpowiedzi na Pani pytanie, sięgnąć należy przede wszystkim do przepisów Kodeksu cywilnego regulujących instytucję darowizny, w szczególności zaś odnoszących się do kwestii jej odwołania przez darczyńcę.

 

I tak, ustawodawca przewidział trzy zasadnicze podstawy odwołania darowizny, wśród których pierwszą jest dyspozycja art. 896 K.c. Przepis ten stanowi, że darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.

 

Kolejną możliwość odwołania darowizny daje przepis art. 897 K.c. mówiący o tym, że jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku, zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia.

 

Ostatecznie zaś, zgodnie z przepisem art. 898 § 1 K.c., darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

 

Mając zatem powyższe na uwadze oraz przedstawione przez Panią okoliczności sprawy, uznać należy, iż w grę mogłaby wchodzić ewentualnie trzecia ze wskazanych przesłanek odwołania darowizny, tj. rażąca niewdzięczność Pani córki jako obdarowanej względem ojca – darczyńcy.

 

Jednakże i w tym zakresie darczyńca nie miałby łatwego zadania, co wynika z bardzo ogólnego brzmienia ww. przepisu, a także stanowiska orzecznictwa w tym zakresie.

 

Otóż, aby darowizna mogła zostać odwołana, musiałaby zajść nie tylko niewdzięczność córki, lecz również niewdzięczność ta musiałaby być wręcz rażąca, co w praktyce porównuje się niemalże do popełnienia przestępstwa przez obdarowanego na szkodę darczyńcy.

 

Ponadto, jak podnosi się w literaturze przedmiotu, same zewnętrzne przejawy zachowania obdarowanego nie są wystarczającą podstawą do ustalenia przesłanki rażącej niewdzięczności. Według zaś stanowiska Sądu Najwyższego z wyroku z 2.12.2005 r. (II CK 265/05, BSN 2006, nr 3, poz. 11) same zawiedzione oczekiwania darczyńcy co do należytego zajmowania się przez obdarowanego przedmiotem darowizny nie mogą uzasadniać jej odwołania. Istotne znaczenie ma więc ustalenie w każdym wypadku motywów i intencji postępowania obdarowanego.

 

W takiej sytuacji darczyńca musiałby udowodnić, że obdarowany działał ze z góry powziętym zamiarem przyjęcia darowizny i jej zbycia na rzecz innych osób celem wyzbycia się darczyńcy z darowanej nieruchomości, co byłoby zapewne procesowo dla darczyńcy dość trudne.

 

Jeżeli jednak sąd uwzględniłby argumenty darczyńcy i stwierdził, że zbycie nieruchomości było rzeczywiście przejawem rażącej niewdzięczności ze strony obdarowanego (co jest mało prawdopodobne zgodnie z ww. stanowiskiem Sądu Najwyższego), to zgodnie z art. 898 § 2 K.c. obdarowany, który oczywiście nie byłby już właścicielem przedmiotowej nieruchomości, zobowiązany byłby do wydania darczyńcy korzyści, jakie osiągnął z tytułu sprzedaży tej nieruchomości. Odwołanie to zatem nie miałoby wpływu na ważność umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »