.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunkowe zwolnienie a kolejna sprawa karna

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 03.02.2016

W 2001 r. mój znajomy wyszedł z więzienia po 2 latach, wcześniej o pół roku z powodu dobrego sprawowania. Rok później został oskarżony o pobicie i kradzież (art. 280 § 1). Nieco wcześniej miał też zarzut kradzieży z włamaniem. Ustaliłam, że śledztwo z art. 279 (to wcześniejsze) już nie jest prowadzone. Co do drugiej sprawy – jest w toku. Czy kolega może uniknąć odpowiedzialności? Kiedy sprawa będzie przedawniona?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż z treści Pani pytania nie wynika, jakoby Pani znajomemu został postawiony zarzut z art. 280 § 1 K.k. Wskazuje Pani jedynie, iż w chwili obecnej postępowanie karne jest w toku.

 

Zauważyć bowiem należy, iż zgodnie z art. 156 § 1 Kodeksu postępowania karnego stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą Prezesa Sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom. Powyższy zapis powtórzony został w § 158 ust. 1 regulaminu urzędowania powszechnych jednostek prokuratury, zgodnie z którym w postępowaniu przygotowawczym uwzględnienie i odmowa uwzględnienia wniosku o udostępnienie akt, sporządzenie z nich odpisów i kserokopii oraz odpłatne wydanie uwierzytelnionych odpisów lub kserokopii następuje w formie zarządzenia, które wymaga pisemnego uzasadnienia.

 

Jeżeli Pani znajomemu nie został przedstawiony zarzut, wówczas nie jest stroną postępowania, a to z kolei powoduje, iż nie ma wglądu do akt sprawy.

 

Mając na uwadze powyższe, niezwykle trudno jest wskazać linie obrony, którą winien przyjąć Pani znajomy. Pozwolę sobie zatem wskazać na kilka orzeczeń Sądu Najwyższego, które odnoszą się do przesłanek warunkujących pociągnięcie do odpowiedzialności karnej z art. 280 § 1 K.k.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż „do bytu przestępstwa określonego w art. 210 K.k. [z 1969 r., obecnie art. 280 K.k. – przyp. M.S.] niezbędne są dwa elementy pozostające ze sobą w ścisłym związku, a mianowicie gwałt na osobie lub choćby groźba natychmiastowego użycia gwałtu albo też doprowadzenie ofiary do stanu nieprzytomności lub bezbronności oraz zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. Ten ścisły związek między tymi dwoma elementami działania skierowanego przeciwko różnym dobrom (zamach na osobę, zamach na mienie) polega na tym, że zamach na człowieka jest tu jedynie środkiem do realizacji głównego celu, jakim jest zabór mienia; środek ten sprawca stosuje po to, by dokonać zaboru mienia” (wyrok SN z 22 sierpnia 1975 r., sygn. akt V KR 120/75).

 

Kolejnym sposobem działania sprawcy rozboju jest „doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności”. „Przez stan bezbronności rozumieć należy taką sytuację, w której ofiara przestępstwa z powodu obezwładnienia jej wskutek użycia siły fizycznej, niestanowiącej jednak gwałtu na osobie, albo wobec wielości napastników lub znacznej dysproporcji sił pozbawiona jest możności przeciwdziałania zaborowi mienia albo też możność ta jest w istotnym zakresie ograniczona” (wyrok SN z 14 czerwca 1989 r., sygn. akt V KRN 99/89).

 

Istotne z punktu widzenia interesu Pani znajomego będą dowody zebrane w toku prowadzonego postępowania karnego. W treści pytania nie wskazuje Pani jakoby byli świadkowie tego zdarzenia. Nie wskazuje Pani, jak długo prowadzone jest postępowanie karne. Trudno zatem wskazać, czy z uwagi na czasokres będzie ono zmierzać do końca, czy też należy spodziewać się dalszych czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego. 

 

Jeżeli chodzi o przedawnienie czynu z art. 280 § 1 K.k., wskazać należy, iż czyn podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Mając na uwadze powyższe, przedawnienie karalności następuje z upływem 15 lat od dnia zdarzenia (art. 101 § 1 pkt. 2a K.k.). Wyraźnie podkreślić należy jednak, że okres 15-letni, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o kolejne 10 lat w sytuacji, kiedy w okresie wskazanych 15 lat Pani najmowemu postawiono by zarzut z art. 280 § 1 K.k. Powyższe wynika z treści art. 102 K.k., zgodnie z którym jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt 1–3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »