.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Instytucja prawna z zakresu Kodeksu karnego - warunkowe umorzenie postępowania karnego

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 04.02.2009

Artykuł przedstawia instytucję prawną z zakresu Kodeksu karnego – warunkowe umorzenie postępowania karnego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kodeks karny przewiduje środki umożliwiające poddanie sprawcy popełnienia przestępstwa próbie, przy jednoczesnym zaniechaniu skazania i wymierzenia mu kary. Jednym z takich środków – zwanych probacyjnymi – jest instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego.

 

Zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu karnego, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

 

 • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
 • okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości,
 • sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne,
 • właściwości i warunki osobiste przestępcy oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że, pomimo umorzenia postępowania, będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego ma zastosowanie przy przestępstwach mniejszej wagi – nie stosuje się go do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności. Chyba że pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody – wówczas warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego następuje na okres próby, który może wynosić od roku do 2 lat i biegnie on od uprawomocnienia się orzeczenia.

 

Sąd, warunkowo umarzając postępowanie karne, może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

 

Orzekając o warunkowym umorzeniu postępowania, sąd obligatoryjnie zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości lub w części. Może również nałożyć na sprawcę inne obowiązki, takie jak:

 

 • obowiązek informowania sądu lub kuratora o przebiegu próby,
 • obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego,
 • obowiązek wykonania ciążącego na sprawcy zobowiązania łożenia na utrzymanie innej osoby,
 • obowiązek powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
 • obowiązek powstrzymania się od kontaktowania z pokrzywdzonym lub z określonymi osobami.

 

Sąd może też orzec:

 

 • zakaz prowadzenia pojazdów (do 2 lat),
 • świadczenie pieniężne na rzecz instytucji, fundacji albo organizacji społecznej, której podstawowym zadaniem lub celem statutowym jest spełnianie świadczeń na określony cel społeczny, bezpośrednio związany z ochroną dobra naruszonego lub zagrożonego przestępstwem, za które skazano sprawcę, z przeznaczeniem na ten cel (lub z przeznaczeniem na cel bezpośrednio związany z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych).

 

W przedmiocie warunkowego umorzenia sąd orzeka wyrokiem, jednak nie jest to wyrok skazujący. Przed wydaniem wyroku sąd stwierdza winę sprawcy i brak wątpliwości co do okoliczności popełnienia przestępstwa.

Dane osoby przeciwko której warunkowo umorzono postępowanie karne są gromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym.

 

Jeżeli sprawca w okresie próby popełni przestępstwo umyślne, za które zostanie prawomocnie skazany, sąd jest zobowiązany do podjęcia postępowania karnego.

 

Sąd może też podjąć postępowanie karne (fakultatywnie), jeżeli:

 

 • sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne niż umyślne przestępstwo (umyślno – nieumyślne, za które nie został prawomocnie skazany),
 • sprawca uchyla się od dozoru,
 • sprawca nie wykona nałożonego nań obowiązku lub orzeczonego środka karnego,
 • sprawca uchyla się od wykonania zawartej z pokrzywdzonym ugody.

 

Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym jego umorzeniu, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

 

Stosownie do art. 68 § 4 K.k., warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.


Stan prawny obowiązujący na dzień 04.02.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 minus 1 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton