Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Instytucja prawna z zakresu Kodeksu karnego - warunkowe umorzenie postępowania karnego

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 04.02.2009

Artykuł przedstawia instytucję prawną z zakresu Kodeksu karnego – warunkowe umorzenie postępowania karnego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kodeks karny przewiduje środki umożliwiające poddanie sprawcy popełnienia przestępstwa próbie, przy jednoczesnym zaniechaniu skazania i wymierzenia mu kary. Jednym z takich środków – zwanych probacyjnymi – jest instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego.

 

Zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu karnego, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

 

 • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
 • okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości,
 • sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne,
 • właściwości i warunki osobiste przestępcy oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że, pomimo umorzenia postępowania, będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego ma zastosowanie przy przestępstwach mniejszej wagi – nie stosuje się go do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności. Chyba że pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody – wówczas warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego następuje na okres próby, który może wynosić od roku do 2 lat i biegnie on od uprawomocnienia się orzeczenia.

 

Sąd, warunkowo umarzając postępowanie karne, może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

 

Orzekając o warunkowym umorzeniu postępowania, sąd obligatoryjnie zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości lub w części. Może również nałożyć na sprawcę inne obowiązki, takie jak:

 

 • obowiązek informowania sądu lub kuratora o przebiegu próby,
 • obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego,
 • obowiązek wykonania ciążącego na sprawcy zobowiązania łożenia na utrzymanie innej osoby,
 • obowiązek powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
 • obowiązek powstrzymania się od kontaktowania z pokrzywdzonym lub z określonymi osobami.

 

Sąd może też orzec:

 

 • zakaz prowadzenia pojazdów (do 2 lat),
 • świadczenie pieniężne na rzecz instytucji, fundacji albo organizacji społecznej, której podstawowym zadaniem lub celem statutowym jest spełnianie świadczeń na określony cel społeczny, bezpośrednio związany z ochroną dobra naruszonego lub zagrożonego przestępstwem, za które skazano sprawcę, z przeznaczeniem na ten cel (lub z przeznaczeniem na cel bezpośrednio związany z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych).

 

W przedmiocie warunkowego umorzenia sąd orzeka wyrokiem, jednak nie jest to wyrok skazujący. Przed wydaniem wyroku sąd stwierdza winę sprawcy i brak wątpliwości co do okoliczności popełnienia przestępstwa.

Dane osoby przeciwko której warunkowo umorzono postępowanie karne są gromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym.

 

Jeżeli sprawca w okresie próby popełni przestępstwo umyślne, za które zostanie prawomocnie skazany, sąd jest zobowiązany do podjęcia postępowania karnego.

 

Sąd może też podjąć postępowanie karne (fakultatywnie), jeżeli:

 

 • sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne niż umyślne przestępstwo (umyślno – nieumyślne, za które nie został prawomocnie skazany),
 • sprawca uchyla się od dozoru,
 • sprawca nie wykona nałożonego nań obowiązku lub orzeczonego środka karnego,
 • sprawca uchyla się od wykonania zawartej z pokrzywdzonym ugody.

 

Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym jego umorzeniu, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

 

Stosownie do art. 68 § 4 K.k., warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.


Stan prawny obowiązujący na dzień 04.02.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Obowiązek alimentacyjny rozwiedzionych małżonków

Autor omawia zobowiązania rozwiedzionych małżonków wobec siebie, czyli aspekty prawne obowiązku alimentacyjnego.

 

Zasiedzenie ruchomości i nieruchomości

W artykule omówiono instytucję zasiedzenia ruchomości i nieruchomości.

 

Zawarcie ugody z wierzycielem

Ugoda jest czynnością prawną (a w przypadku ugody sądowej również czynnością procesową), przez którą strony czynią sobie wzajemne ustępstwa, w szczególności w celu zapewnienia wykonania wzajemnych roszczeń albo by uchylić istniejący spór. Ugoda może przybrać formę ugody pozasądowej lub ugody są

 

Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej

Likwidacja spółki akcyjnej jest następstwem zaistnienia przyczyn rozwiązania spółki określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Likwidację przeprowadzają członkowie zarządu albo inne osoby wskazane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy lub sąd. Cały proces kończy się wykreśleniem spółki

 

Formy działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą można prowadzić w dwóch podstawowych formach prawnych – jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą lub w formie spółki prawa handlowego. Co najmniej dwóch przedsiębiorców może również utworzyć spółkę cywilną, która jednak nie posiada statusu przedsiębiorcy.

 

Nazwa spółki a ochrona konkurencji

Używanie przez spółkę nazwy, która może wprowadzać w błąd klientów, jako czyn niezgodny z prawem i dobrymi obyczajami, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Przedsiębiorcy, który go popełnia, grozi odpowiedzialność cywilnoprawna.

 

Dokapitalizowanie spółki jawnej przez udzielenie pożyczki

Jednym ze sposobów dokapitalizowania spółki jawnej jest udzielenie jej pożyczki przez wspólników. Pożyczka taka może być oprocentowana lub nieoprocentowana. W każdym przypadku udzielenie pożyczki rodzi jednak obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Mandat za wykroczenie skarbowe

Podobnie jak w postępowaniu karnym, w postępowaniu karno-skarbowym możliwe jest pociągnięcie sprawcy wykroczenia do odpowiedzialności poprzez nałożenie grzywny w drodze mandatu. Można to zrobić jednak wyłącznie w przypadku, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarboweg

 

Gry a prawo autorskie

Szachy, poker, brydż, „Monopoly”, „Eurobusiness”, gra w okręty… te nazwy znamy od dziecka. Od wieków gry: planszowe, logiczne, losowe, RPG, są jedną z ulubionych rozrywek społeczeństwa. Stworzenie gry (jej zasad jak i elementów materialnych składających się na nią: fig

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »