Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki uzyskania wizy na pobyt w Polsce

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 27.03.2015

Niedawno byłam na urlopie w Turcji i poznałam tam pewnego pana, który chciałby mnie w Polsce odwiedzić. Jak szybko załatwić dla niego wizę i sprowadzić do Polski na, powiedzmy, dwa miesiące?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warunki uzyskiwania przez cudzoziemców wiz, zezwoleń uregulowane zostały w sposób szczegółowy w ustawie o cudzoziemcach.

 

Po pierwsze, cudzoziemiec, aby móc uzyskać wizę i przekroczyć granicę Polski, musi wykazać, że posiada wystarczające środki na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania. Cudzoziemiec przyjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu powyżej 3 dni powinien posiadać środki utrzymania na pokrycie ww. kosztów w wysokości co najmniej 100 złotych na każdy dzień planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków utrzymania na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, tranzytu i powrotu do państwa pochodzenia są:

 

 1. czek podróżny;
 2. karta kredytowa, z której cudzoziemiec będzie mógł skorzystać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z zaświadczeniem o wysokości limitu na karcie kredytowej;
 3. karta płatnicza wydana przez bank, z której cudzoziemiec będzie mógł skorzystać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z zaświadczeniem o aktualnym stanie konta lub aktualnym wyciągiem z historii rachunku;
 4. zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawione najpóźniej na miesiąc przed przekroczeniem granicy (zaświadczenie o posiadaniu lokaty długoterminowej);
 5. ewentualnie oryginał zaproszenia od obywatela polskiego.

 

Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków utrzymania na pokrycie kosztów tranzytu lub powrotu do państwa pochodzenia, może być także bilet uprawniający do podróży do kraju pochodzenia lub innego państwa.

 

Warto też do tych wszystkich dokumentów załączyć aktualną umowę o pracę wykonywaną przez cudzoziemca za granicą.

 

Po drugie, cudzoziemiec, aby móc uzyskać wizę i przekroczyć granicę Polski, musi wykazać, że posiada ubezpieczenie zdrowotne lub podróżne ubezpieczenie medyczne o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważne przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku. Takie ubezpieczenie może Pani wykupić praktycznie w każdym wiodącym towarzystwie ubezpieczeń w Polsce.

 

Dodatkowo cudzoziemiec musi pamiętać, że:

 

 1. jego dane nie mogą znajdować się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
 2. jego dane nie mogą znajdować się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu;
 3. wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie może spowodować zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej składa:

 

 1. wypełniony formularz wniosku zawierający:
  • jego dane osobowe,
  • cechy posiadanego przez niego dokumentu podróży,
  • informację o podróżach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat,
  • wskazanie i uzasadnienie celu pobytu;
 2. aktualną fotografię;
 3. dokumenty, o których mowa powyżej.

 

Aby ułatwić cudzoziemcowi spełnienie tych wszystkich warunków, a w szczególności warunków finansowych, każdy obywatel Polski, w tym oczywiście Pani, może wystawić cudzoziemcowi zaproszenie z wnioskiem o wpisanie do rejestru zaproszeń prowadzonego przez wojewodę właściwego dla Pani miejsca zamieszkania.

 

Zaproszenie jest dokumentem, który nakłada na osobę zapraszającą cudzoziemca obowiązek pokrycia wszelkich kosztów związanych z pobytem cudzoziemca w Polsce, w tym kosztów zamieszkania, utrzymania, ewentualnego leczenia czy wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproszenie ważne jest przez okres 1 roku od momentu wpisania go do ewidencji zaproszeń.

 

Aby uzyskać zaproszenie, należy wystąpić do wojewody z wnioskiem o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz załączyć do wniosku następujące dokumenty:

 

 1. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (akt własności mieszkania, tj. wypis z księgi wieczystej, umowę nabycia lokalu, decyzję o wysokości podatku od nieruchomości, dokument ze spółdzielni mieszkaniowej stwierdzający prawo własności do zajmowanego lokalu) oraz zgodę współwłaściciela mieszkania na zamieszkanie i zameldowanie zapraszanego cudzoziemca w okresie trwania zaproszenia w przypadku dwóch lub więcej właścicieli.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na utrzymanie cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce (np. wyciąg z rachunku bankowego, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętych dochodów z potwierdzeniem nadania zeznania do urzędu skarbowego, decyzja o wysokości emerytury lub renty lub zaświadczenie o posiadaniu lokaty długoterminowej itp.). W Pani sytuacji najlepszy by był wyciąg z konta bankowego + PIT za 2011 rok.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 27 zł.

 

We wniosku należy określić czas (nie dłuższy niż 3 miesiące), na jaki osoba zapraszająca zaprasza cudzoziemca do Polski. Dokonując wpisu do ewidencji zaproszeń, wojewoda może wystawić zaproszenie na czas krótszy od wnioskowanego.

 

Po przyjeździe cudzoziemca do Polski na podstawie zaproszenia osoba zapraszająca zobowiązana jest do zameldowania cudzoziemca we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale ewidencji ludności urzędu gminy lub urzędu miasta. Niezameldowanie obcokrajowca nie niesie żadnych negatywnych skutków dla zapraszającego.

 

Termin na rozpatrzenie takiego wniosku wynosi 30 dni od złożenia wniosku. Zaproszenie uzyskuje ważność z chwilą wpisania go – na wniosek zapraszającego – do ewidencji zaproszeń i jest ważne przez okres roku.

 

Decyzję o odmowie wpisania lub o unieważnieniu wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń wydaje się, jeżeli:

 

 1. dane zapraszanego cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, a także gdy wjazd lub pobyt tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może spowodować zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. sytuacja finansowa zapraszającego, a w przypadku osoby fizycznej także warunki mieszkaniowe, wskazują, że nie będzie on w stanie zadośćuczynić obowiązkom przyjętym na siebie w zaproszeniu;
 3. zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z uprzednio wystawionego zaproszenia;
 4. zapraszający:
  • złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje,
  • zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używał.

 

W przypadku decyzji pozytywnej wnioskodawcy niezwłocznie wydawany jest druk zaproszenia, który zobowiązany jest odebrać osobiście.

 

Jeżeli załączy Pani do zaproszenia wszystkie ww. dokumenty, a Pani znajomy prawidłowo wypełni wniosek o wizę i załączy do niego dokumenty wskazane powyżej, a do tego nie jest wpisany do rejestru cudzoziemców, których pobyt na terenie RP jest niepożądany, to nie powinni mieć Państwo żadnego problemu z uzyskaniem wizy na 2 miesiące. Oczywiście musi Pani przede wszystkim udowodnić, że ma Pani odpowiednie środki finansowe, żeby pokryć pobyt cudzoziemca. Wiem z doświadczenia, że zawsze jest to kryterium kluczowe przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie wizy i o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Dlatego powinna Pani skupić się na wykazaniu właśnie okoliczności, że dysponuje Pani wystarczającymi środkami finansowymi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dwa minus VI =

»Podobne materiały

Dokumenty dla cudzoziemca uprawniające do pobytu w Polsce

Potrzebuję pomocy w określeniu dokumentów, które muszę skompletować dla cudzoziemca – moje narzeczonej z Madagaskaru. Chciałbym załatwić jej wizę, ale nie wiem, gdzie należy złożyć wniosek. A może mógłbym pomóc jej znaleźć pracę, żeby mogła zostać w Polsce dłużej? Czy warto (i jak) wystawić je

 

Odmowa wjazdu na terytorium RP

Mój mąż jest obcokrajowcem. Ze względu na przekroczenie czasu pobytu na terytorium innego państwa strefy Schengen otrzymał odmowę wjazdu na terytorium RP. Co możemy zrobić w tej sytuacji? Jak starać się o przedłużenie wizy?

 

Zielona karta

Narzeczony mieszka w Irlandii. W Polsce starał się o zieloną kartę, dopiero niedawno dostał z ambasady amerykańskiej w Warszawie wezwanie do odbioru dokumentu. Poprosił o przesłanie go do ambasady w Dublinie. Ta po jakimś czasie wezwała go do dostarczenia dokumentów. Obecnie już miesiąc czeka n

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »