Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz sposób oceny ich spełnienia

Autor: Eliza Grodzka • Opublikowane: 29.10.2010

Zamawiający, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ma na celu wyłonienie wykonawcy, który będzie podmiotem zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób należyty. Aby dokonać odpowiedniej kwalifikacji, ustawodawca wyposażył zamawiającego w odpowiednie narzędzia pozwalające na wstępną weryfikację i ocenę wykonawcy – o czym szerzej w poniższym artykule.

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej „P.z.p.”) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Przedmiotowy przepis ma charakter normy prawnej bezwzględnie obowiązującej, gdyż zamawiający w tym zakresie jest nie tylko uprawniony, ale zobowiązany do żądania na etapie prowadzonej procedury spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

W tym miejscu można zadać pytanie, co oznacza przedmiotowa bezwzględność, czy zamawiający ma pełną dowolność poruszania się w określaniu tych warunków. Odpowiedź jest negatywna. Zamawiający, konkretyzując warunki, pamiętać musi przede wszystkim o zasadzie proporcjonalności oraz adekwatności do przedmiotu zamówienia. Oznacza to, iż w sytuacji prowadzenia postępowania na np. roboty budowlane obiektu użyteczności publicznej o wartości 100 000 zł niedozwolonym będzie, tj. naruszającym zasadę równości i uczciwej konkurencji, warunek wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości 200 000 zł.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Formułując zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zamawiający winien pamiętać, iż konkretyzacja nie musi co do zasady dotyczyć każdego warunku z art. 22 ust. 1 P.z.p. Zgodnie z doktryną prawa doprecyzowujemy tylko te warunki, które z punktu widzenia przedmiotu zamówienia są istotne i mogą zagwarantować efekt w postaci wyboru rzetelnego wykonawcy. W doktrynie nazywane są one często „warunkami pozytywnymi”. Określenie warunku polegać może na wskazaniu dysponowania kierownikiem robót w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, czy też wskazaniu uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (np. koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia).

 

Doprecyzowanie zwrotów zawartych w art. 22 ust. 1 P.z.p. dokonywane jest za pomocą wskazania warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu ich oceny w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do negocjacji. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż ustawodawca wyłączył obowiązek konkretyzacji wszystkich warunków udziału w postępowaniu, a jedynie nakazuje zamawiającemu konkretyzację tych, które są proceduralnie istotne oraz związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia.

 

Bez względu na przedmiotową konkretyzację pamiętać należy, iż zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych zamawiający ma obowiązek w każdym postępowaniu, bez względu na tryb i wartość zamówienia, żądać od wykonawców oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 44, art. 50, art. 56 ust. 2, art. 60c ust. 2, art. 63 ust. 1 pkt 5, art. 68 ust. 2, art. 73, art. 75 ust. 2 pkt 9). Brak spełniania warunków udziału w postępowaniu jest podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 P.z.p.

Omawiając warunki udziału w postępowaniu, nie można pominąć także „warunków negatywnych” określonych w art. 24 ust. 1 P.z.p. Po nowelizacji z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 206, poz. 1591) – zwanej „nowelizacją antykryzysową”, wielu zamawiających przyjmowało przesłanki zawarte w tym przepisie jako podstawę do wykluczenia, nie utożsamiając ich jednocześnie z warunkami udziału w postępowaniu. Wątpliwości zostały rozwiane opinią Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z którą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 należy rozumieć jako warunki udziału w postępowaniu. Uzasadnieniem był fakt, iż od spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 P.z.p., odnoszących się do właściwości podmiotowej wykonawcy zależy jego dalszy udział lub wykluczenie z postępowania. Za podstawę prawną uzasadnienia wskazano art. 26 ust. 2a P.z.p., zgodnie z którym: „Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.”.

Analizując wyżej wymieniony przepis zauważyć należy, iż ustawodawca operuje terminem warunek udziału w postępowaniu nie tylko w stosunku do art. 22 ust. 1, ale także do art. 24 ust. 1 P.z.p.

Wykonawca będący uczestnikiem trwającego postępowania musi posiadać dostateczną wiedzę o przedmiocie zamówienia oraz warunkach podmiotowych, opierając się na dokumentacji postępowania, tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert, ogłoszeniach o zamówieniu.

Reasumując, warunki udziału w postępowaniu mają na celu ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy, który może być niezdolny do wykonania zamówienia publicznego lub w stosunku do którego, ze względu na sytuację podmiotową, zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wykonania zamówienia.Stan prawny obowiązujący na dzień 29.10.2010

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus 4 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Przedmiot zamówienia publicznego

Przedmiotem zamówienia publicznego mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Jednak prawo zamówień publicznych pojęciom tym nadaje własne znaczenie, wskazując nawet wprost usługi i roboty budowlane, które mogą zostać uznane za przedmiot zamówienia publicznego.

Odwołanie się od decyzji zamawiającego wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące możliwości odwołania się od decyzji zamawiającego, jakimi dysponują wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »