Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz sposób oceny ich spełnienia

Autor: Eliza Grodzka • Opublikowane: 29.10.2010

Zamawiający, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ma na celu wyłonienie wykonawcy, który będzie podmiotem zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób należyty. Aby dokonać odpowiedniej kwalifikacji, ustawodawca wyposażył zamawiającego w odpowiednie narzędzia pozwalające na wstępną weryfikację i ocenę wykonawcy – o czym szerzej w poniższym artykule.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej „P.z.p.”) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Przedmiotowy przepis ma charakter normy prawnej bezwzględnie obowiązującej, gdyż zamawiający w tym zakresie jest nie tylko uprawniony, ale zobowiązany do żądania na etapie prowadzonej procedury spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

W tym miejscu można zadać pytanie, co oznacza przedmiotowa bezwzględność, czy zamawiający ma pełną dowolność poruszania się w określaniu tych warunków. Odpowiedź jest negatywna. Zamawiający, konkretyzując warunki, pamiętać musi przede wszystkim o zasadzie proporcjonalności oraz adekwatności do przedmiotu zamówienia. Oznacza to, iż w sytuacji prowadzenia postępowania na np. roboty budowlane obiektu użyteczności publicznej o wartości 100 000 zł niedozwolonym będzie, tj. naruszającym zasadę równości i uczciwej konkurencji, warunek wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości 200 000 zł.

 

Formułując zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zamawiający winien pamiętać, iż konkretyzacja nie musi co do zasady dotyczyć każdego warunku z art. 22 ust. 1 P.z.p. Zgodnie z doktryną prawa doprecyzowujemy tylko te warunki, które z punktu widzenia przedmiotu zamówienia są istotne i mogą zagwarantować efekt w postaci wyboru rzetelnego wykonawcy. W doktrynie nazywane są one często „warunkami pozytywnymi”. Określenie warunku polegać może na wskazaniu dysponowania kierownikiem robót w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, czy też wskazaniu uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (np. koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia).

 

Doprecyzowanie zwrotów zawartych w art. 22 ust. 1 P.z.p. dokonywane jest za pomocą wskazania warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu ich oceny w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do negocjacji. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż ustawodawca wyłączył obowiązek konkretyzacji wszystkich warunków udziału w postępowaniu, a jedynie nakazuje zamawiającemu konkretyzację tych, które są proceduralnie istotne oraz związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia.

 

Bez względu na przedmiotową konkretyzację pamiętać należy, iż zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych zamawiający ma obowiązek w każdym postępowaniu, bez względu na tryb i wartość zamówienia, żądać od wykonawców oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 44, art. 50, art. 56 ust. 2, art. 60c ust. 2, art. 63 ust. 1 pkt 5, art. 68 ust. 2, art. 73, art. 75 ust. 2 pkt 9). Brak spełniania warunków udziału w postępowaniu jest podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 P.z.p.

Omawiając warunki udziału w postępowaniu, nie można pominąć także „warunków negatywnych” określonych w art. 24 ust. 1 P.z.p. Po nowelizacji z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 206, poz. 1591) – zwanej „nowelizacją antykryzysową”, wielu zamawiających przyjmowało przesłanki zawarte w tym przepisie jako podstawę do wykluczenia, nie utożsamiając ich jednocześnie z warunkami udziału w postępowaniu. Wątpliwości zostały rozwiane opinią Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z którą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 należy rozumieć jako warunki udziału w postępowaniu. Uzasadnieniem był fakt, iż od spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 P.z.p., odnoszących się do właściwości podmiotowej wykonawcy zależy jego dalszy udział lub wykluczenie z postępowania. Za podstawę prawną uzasadnienia wskazano art. 26 ust. 2a P.z.p., zgodnie z którym: „Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.”.

Analizując wyżej wymieniony przepis zauważyć należy, iż ustawodawca operuje terminem warunek udziału w postępowaniu nie tylko w stosunku do art. 22 ust. 1, ale także do art. 24 ust. 1 P.z.p.

Wykonawca będący uczestnikiem trwającego postępowania musi posiadać dostateczną wiedzę o przedmiocie zamówienia oraz warunkach podmiotowych, opierając się na dokumentacji postępowania, tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert, ogłoszeniach o zamówieniu.

Reasumując, warunki udziału w postępowaniu mają na celu ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy, który może być niezdolny do wykonania zamówienia publicznego lub w stosunku do którego, ze względu na sytuację podmiotową, zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wykonania zamówienia.


Stan prawny obowiązujący na dzień 29.10.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus siedem =

 

»Podobne materiały

Przedmiot zamówienia publicznego

Przedmiotem zamówienia publicznego mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Jednak prawo zamówień publicznych pojęciom tym nadaje własne znaczenie, wskazując nawet wprost usługi i roboty budowlane, które mogą zostać uznane za przedmiot zamówienia publicznego.

 

Odwołanie się od decyzji zamawiającego wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące możliwości odwołania się od decyzji zamawiającego, jakimi dysponują wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »