.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki techniczne nadbudowy budynku mieszkalnego

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 06.07.2015

Mój dom jednorodzinny, murowany stoi na działce w odległości 4 m od granicy. Budynek sąsiada, który jest częściowo drewniany, stoi w odległości 2 m od granicy. Chcę nadbudować swój budynek. Czy jest to możliwe i jakie warunki techniczne muszę spełnić? Sąsiad twierdzi, że odległość między budynkami jest niewystarczająca, a to szczególnie ze względu na przepisy przeciwpożarowe. W obu budynkach znajdują się okna na ścianie granicznej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymogi dotyczące warunków technicznych budowy m.in. budynku mieszkalnego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm., dalej – rozporządzenie).

 

Zgodnie z § 12 ust. 1-7 tego rozporządzenia, co do zasady, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:

 

  1. 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
  2. 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

 

Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273 rozporządzenia dopuszcza się:

 

  1. sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m,
  2. sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej,
  3. rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych.

 

Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w § 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 

Należy również wskazać, że dopuszcza się sytuowanie budynku, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (§ 12 ust. 2 rozporządzenia).

 

Jeżeli chodzi o nadbudowę, to należy szczególnie zwrócić uwagę na § 13 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia, ponieważ dotyczy on odległości od granicy w przypadku rozbudowy budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną (tj. mniej niż 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy, mniej niż 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy).

 

W takim przypadku nadbudowa jest możliwa, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych.

 

Ponieważ wskazuje Pan, że od granicy działki jest 4 m i od strony granicy w obu budynkach są okna, to możliwe, że w Pana przypadku zastosowanie będą miały standardowe odległości od granicy działki, tj. 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy, mniej niż 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. Ze względu jednak na ewentualne rozbieżności w pomiarach dotyczących odległości Pana domu od granicy działki (tj. mniejsze niż ww. standardowe odległości) wskazuję również na możliwość ewentualnej rozbudowy w oparciu o art. 12 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia.

 

W przypadku planowanych okien w połaci dachu (zakładając, że w takim kierunku podąży nadbudowa Pana domu), trzeba również pamiętać o art. 12 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia, zgodnie z którym odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być mniejsza niż 4 m do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej.

 

W orzeczeniu WSA w Warszawie z dnia 13.07.2010r., VII SA/Wa 915/10 wskazano, że przepisu § 12 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wynika jednoznacznie, że chodzi o otwór okienny zwrócony w stronę tej granicy, a zatem umieszczony w połaci dachowej usytuowanej równolegle do granicy działki sąsiedniej.

 

W związku z powyższym, planując ewentualną rozbudowę należałoby tak zaplanować umieszczenie okien w dachu, połaci dachowej, aby spełniał on wymogi określone w § 12 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia, jeżeli będzie Pan planował okna usytuowane równolegle do granicy działki sąsiedniej.

 

Odnosząc się do przepisów przeciwpożarowych, są one m.in. ujęte w § 271-273 rozporządzania i są dość szczegółowe. Tytułem przykładu można wskazać na następujące, które mogą mieć zastosowanie w Pana sprawie.

 

Zgodnie z § 271 ust. 1 rozporządzenia odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej(E), określoną w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, nie powinna, co do zasady być mniejsza niż odległość w metrach określona w poniższej tabeli:

 

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m2

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m2

ZL

IN

PM

Q ≤ 1.000

1.000 < Q ≤ 4.000

Q > 4.000

ZL

8

8

8

15

20

IN

8

8

8

15

20

PM Q ≤ 1.000

8

8

8

15

20

PM 1.000 < Q ≤ 4.000

15

15

15

15

20

PM Q > 4.000

20

20

20

20

20

 

Jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość określoną w ust. 1 należy zwiększyć o 50%, a jeżeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków – o 100%.

 

Jeżeli ściana zewnętrzna budynku ma na powierzchni nie większej niż 65%, lecz nie mniejszej niż 30%, klasę odporności ogniowej (E), określoną w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, wówczas odległość między tą ścianą lub jej częścią a ścianą zewnętrzną drugiego budynku należy zwiększyć w stosunku do określonej w ust. 1 i 2 o 50%.

 

Jeżeli ściana zewnętrzna budynku ma na powierzchni mniejszej niż 30% klasę odporności ogniowej (E), określoną w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, wówczas odległość między tą ścianą lub jej częścią a ścianą zewnętrzną drugiego budynku należy zwiększyć w stosunku do określonej w ust. 1 i 2 o 100%.

 

Odległość między ścianami zewnętrznymi budynków lub częściami tych ścian może być zmniejszona o 50%, w stosunku do określonej w ust. 1-5, jeżeli we wszystkich strefach pożarowych budynków, przylegających odpowiednio do tych ścian lub ich części, są stosowane stałe urządzenia gaśnicze wodne.

 

Odległość od ściany zewnętrznej budynku lub jej części do ściany zewnętrznej drugiego budynku może być zmniejszona o 25%, w stosunku do określonej w ust. 1-5, jeżeli we wszystkich strefach pożarowych budynku, przylegających odpowiednio do tej ściany lub jej części, są stosowane stałe urządzenia gaśnicze wodne.

 

Ponieważ trudno mi określić, jaką klasę odporności ogniowej ma budynek sąsiada, który jest częściowo drewniany, mogę wskazać jedynie orientacyjnie regulacje dotyczące tego czynnika, mogące mieć zastosowanie w Pana przypadku. Proszę ewentualnie zasięgnąć w tym zakresie informacji u kominiarza, który oglądając nawet z zewnątrz budynek sąsiada, będzie mógł udzielić Panu bardziej szczegółowych informacji.

 

Dlatego też przy planowanej nadbudowie proszę uwzględnić takie okoliczności jak:

 

  • odpowiednie rozmieszczenie otworów okiennych od strony granicy działki sąsiada, spełniających wymogi z art. 12 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia,
  • uzyskanie, przynajmniej orientacyjnych informacji o klasie ogniowej budynku sąsiada (skonsultować z kominiarzem, architektem), co pozwoli bardziej dokładnie określić, jakie wymagania przeciwpożarowe należy zastosować w przypadku Pana inwestycji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »