.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 21.11.2008

Podczas zwolnienia lekarskiego przełożony wezwał mnie do siebie i wydał polecenie udostępnienia danych (loginu i hasła) do strony internetowej, nad którą miałem nadzór. Odmówiłem, podając jako powód przebywanie na zwolnieniu lekarskim. Po powrocie do pracy czekało na mnie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jako przyczynę podano powyższe zdarzenie. Nadmienię, że hasło dostępu posiadali inni pracownicy, obecni tamtego dnia w pracy. Czy pracodawca mógł mnie z tego powodu zwolnić z pracy? W zakresie obowiązków miałem tylko stworzenie strony internetowej oraz jej nadzór, a nie jej redagowanie i administrowanie, co niejednokrotnie wyjaśniałem u przełożonego. Sprawa uregulowania tych kwestii była jednak cały czas przekładana.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ograniczają się jedynie do przedstawionych przez Pana zarzutów, to pracodawca nie miał prawa rozwiązać umowy w tym trybie. Mógł natomiast wypowiedzieć Panu umowę o pracę po upływie okresu ochronnego, tj. okresu przebywania na zwolnieniu chorobowym.

 

Przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika są wymienione w przepisach art. 52-53 Kodeksu pracy.

 

Art. 52 Kodeksu pracy:

„Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku”.

 

Art. 53 Kodeksu pracy:

„Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

  1. jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
    1. dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
    2. dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
  2. w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc”.

 

Pana zachowanie nie było ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków, gdyż był Pan na zwolnieniu lekarskim, a inne osoby miały dostęp do danych, o które prosił pracodawca.

 

Na mocy przepisu art. 56 Kodeksu pracy pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

 

Pracodawca w tym przypadku naruszył przepisy o rozwiązywaniu umów w trybie przewidzianym w art. 52-53 K.p., stąd ma Pan prawo do odwołania się od decyzji pracodawcy do sądu pracy, przed którym może się Pan domagać przywrócenia do pracy albo odszkodowania.

 

Pouczenie o trybie odwołania powinno znajdować się na oświadczeniu pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »