Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki nabycia prawa do renty socjalnej

Autor: Paula Dąbrowska • Opublikowane: 03.03.2017

Początkiem tego roku podjęłam pracę zarobkową na umowę o pracę, jednak po przepracowaniu niecałych 6 miesięcy mój stan zdrowia znacznie się pogorszył, dlatego też od tego dnia przebywam na zwolnieniu lekarskim. Istotne jest to, że w trakcie zwolnienia wygasło mi prawo do renty socjalnej. Starałam się o jej przedłużenie, jednak ZUS mi jej nie przyznał. Czy będąc na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie pozostając w zatrudnieniu, mam szansę na wygranie sprawy w sądzie o przyznanie renty? Gdy skończy mi się zwolnienie lekarskie, mam zamiar starać się o świadczenie rehabilitacyjne, czy będąc na takim świadczeniu mogę ubiegać się w sądzie o rentę socjalną, czy raczej pozostając w zatrudnieniu nie mam na nią szans?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warunki nabycia prawa do renty socjalnej regulowane są w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 982). Poniżej omówię je szczegółowo.

 

I. Część pierwsza

 

1. Przesłanka pozytywna – którą należy spełnić.

 

Zgodnie z art. 4. ust. 1 ustawy o rencie socjalnej renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało w jednym z poniższych przypadków:

 

1) przed ukończeniem 18. roku życia;

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;

3) w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

 

Niezdolność do pracy stwierdza lekarz orzecznik ZUS.

 

2. Przesłanki negatywne – których zaistnienie wyklucza nabycie prawa do renty socjalnej.

 

Nie nabywa się prawa do renty, jeśli ma się ustalone prawo do jednego z poniższych świadczeń:

 

 • emerytury,
 • uposażenia w stanie spoczynku,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty inwalidzkiej,
 • renty strukturalnej,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • innego świadczenia o charakterze rentowym z zagranicznej instytucji.

 

3. Spełnienie dodatkowych warunków – warunek nieprzekroczenia wskazanego progu

 

A. Jeśli ma Pani nieruchomość rolną to:

 

 • powierzchnia użytków rolnych nie może przekraczać 5 ha przeliczeniowych —właściciel albo posiadacz nieruchomości rolnej,
 • udział w nieruchomości rolnej nie może przekraczać 5 ha przeliczeniowych —współwłaściciel takiej nieruchomości,

 

B. Jeśli pobiera Pani rentę rodzinną — jej wysokość nie może przekraczać 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – aktualnie 2x 882,56 zł =1765,12 zł.

 

Podsumowanie pierwszej części:

 

Jeśli nie nabywa Pani żadnego ze świadczeń wskazanych w pkt 2 lub nie przekracza Pani progów wskazanych w pkt 3 i o ile lekarz orzecznik stwierdzi, że jest Pani niezdolna do pracy i ta niezdolność powstała w okresach wskazanych w pkt 1, to ma Pani prawo do renty socjalnej.

 

Samo pozostawanie w stosunku pracy czy też pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego nie stanowi przyczyny wyłączającej ustalenie prawa do renty socjalnej, bowiem nie wskazano tego w ustawie, a całkowita niezdolność do pracy nie wyklucza osoby niepełnosprawnej z rynku pracy, może pracować np. w zakładach pracy chronionej, czy też na podstawie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy.

 

II. Część druga

 

Jednakże ustalenie prawa do renty nie będzie oznaczać, że będzie ona wypłacana, bo może ulegać zawieszeniu.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Umowa o pracę powoduje powstanie stosunku pracy, który jest obowiązkowym tytułem do ubezpieczenia społecznego, czyli w trakcie osiągania przychodu ze stosunku pracy prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy za przychód powodujący zawieszenie prawa do renty uznaje się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

 

Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody, o których mowa powyżej, w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

 

Powyższe oznacza, że przez okres osiągania przychodu, albo poprzez pobieranie wynagrodzenia za pracę, albo za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu. Jednak jeśli z powyższych tytułów osiąga Pani przychód niższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych – czyli w okresie od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r.= 2813,40 zł.(kwota brutto), to renta nie uległaby zawieszeniu.

 

Podsumowanie części drugiej:

 

Jeśli zostały spełnione warunki wskazane w części pierwszej wywodu oraz nieprzekroczone są limity przychodu z części drugiej, moim zdaniem można ubiegać się o prawo do renty socjalnej.

 

 

 

 

Opis sprawy z listopada 2016 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 6 - III =

»Podobne materiały

Świadczenie rentowe

Mieszkamy od lat w Anglii. Nasza córka jest osobą niepełnosprawną. Czy ma szansę na przyznanie świadczenia rentowego z polskiego ZUS-u?

 

Powtarzanie piątego roku studiów a prawo do renty rodzinnej

We wrześniu kończę 25 lat. Niestety będę musiał powtórzyć piąty rok studiów. Czy mam szansę na przedłużenie prawa do renty rodzinnej do zakończenia studiów?

 

Renta po zmarłym rodzicu – przyznanie dzieciom renty rodzinnej w drodze wyjątku

Jestem wdową, matką dwójki małych dzieci, mąż zmarł 3 lat temu, złożyłam podanie do ZUS o rentę na dzieci, ale otrzymałam decyzję odmowną, bo okazało się, że mężowi brakowało 3 miesięcy pracy, aby renta mogła być przyznana. Mąż rzeczywiście pracował krótko, od czasu do czasu dorabiał coś „na czarno

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »